Nezaradený subjekt

TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.

Poprad
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Štefánikova 53, Poprad

Záznam platný od: 25. Máj 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Štefánikova 53, Poprad

Záznam platný od: 25. Apríl 2017

Záznam platný do: 25. Máj 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Michal Lazar
Adresa:
Strmý vŕšok 173 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristen Mikkel Volmer Lind
Adresa:
Rotenbodenstrasse 65 Triesenberg LI-9497
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Apríl 2017
Záznam do:
20. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Apríl 2017
Záznam do:
20. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Miloš Čičmanec
Adresa:
Rastislavova 36 Poprad 05801
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.09.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 25.05.2018 do: 20.09.2018

StiahniZáznam platný od: 18.12.2017 do: 25.05.2018

StiahniZáznam platný od: 25.04.2017 do: 18.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovObchodné meno

AJ PÁRTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PS) — Právnická osúbaTATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad| Sídio
Identifikačné číslo (1CO)

44 225 881Označenie registra, v ktorom
| je osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu PrešovČíslo zápisu v registri

o Odd.:Sro, vložka č.: 20286/PZákladné imanie (ZD)

4410 474 EURRozsah splatenia ZI4410 474 EURVlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločníci"Obchodné meno — TATRAVAGÓNKA a.s.
Sd 77 Štefánikova 887/53, 058 01 PopradIdentifikačné čisla (1ČO).

Označenie registra, v ktorom
| je osoba zapísaná
Číslo zápisu v registri

31 699 847
Obchodný register Okresného súdu Prešov —

Odd.:Sa, vložka č.: 191/PVýška vkladu/ Splatené

4410474 EUR / 4410 474 EUR| Poznámka

Spoločník, ktorý má 100 % podiel na
- základnom imaní PVS

- hlasovacích právach v PYS

- zisku PVSDeľba zisku (právo na
hospodárský prospech)
i

AV zmysle Č. X ods. 4 Zakladateľskej listiny o založení — —

spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j.
aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku
v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom."Podiel na hlasovacích
právach

: SAV zmysle či. VII ods. 11 prvá veta Zakladateľskej listiny o

založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j.
aktuálne znenie): „Každý spoločník má pri hlasovaní na
valnom zhromaždení 1 hlas na každých 1000,- Sk vkladu.“1 Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgánMeno, priezvisko, titu!

Ing. Michal ŠkutaAdresa trvalého pobytu

Topaľová 1478/18, 059 52 Veľká LomnicaDátum narodenia

15.11.1973Štátna príslušnosť

Funkcia.

Verejný funkcionárOznačenie verejnej funkcie.Totožnosť overená

Občiansky preukaz


prostredníctvom (druh M

dokladu totožnosti)

Spôsob koriania v mene
partnera verejného sektora

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak,
že kobchodnému menu spoločnosti pripojí svoj

i vlastnoručný podpis.

B): KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHODMeno, priežvisko, titul

Ing. Alexej BeljajevAdresa trvalého pobytu

Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad — Spišská
Sobota

Dátum narodenia 24.09.1956

Štátna príslušnosť SK

Verejný funkcionár S i

Označenie verejnej funkcie

Totožnosť overená — — .. Občiansky preukaz o

prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)| Meno, priezvisko, titul

JUDr. Michal LazarAdresa trvalého pobytu

Strmý výšok 8173/173, 841 06 BratislavaDátum fiaradeniá

09.02.1957Štátná príslušnosť

SKVerejný funkcionár :Označenie verejnej funkcieTotožnosť overená
prostredníctvom (druhi
dokladu totožnosti]

Občiansky preukaz

Meno, priezvisko, titul

Kristen Mikkel Volmer Lindf .
Adresa trvalélio pobytu

Rotenbodenstrasse 65, L1-9497 Triesenberg,
Lichtenštajnské kniežatstvoDátum narodenia

16.05.1954

Štátna príslušnosťDánske kráľovstvo
Verejný funkcionárOznačenie verejnej funkcieTotožnosť overená
prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti)

Cestovný pasOdôvodnenie, na“ základe
akých informácií: postupom
podľa. $ 11 odseku 4
zákana o RPVS oprávnehá
osoba identifikovala
konečného užívateľa výhod
(ďalej ľen #KUVT).

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov
a informácií získaných z nasledovných dokumentov: Výpis
z obchodného registra PVS ajeho spoločníka, výpis zo zoznamu
akcionárov PVS, stanovy PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva
PVS a akcionárov PVS,

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou
s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. PVS má
jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s.
Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. má dvoch akcionárov:

1. Optifin Invest s.r.o., so sidlom Rusovská cesta 1, 851 01
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkmi sú:
a) Ing. Alexej Beljajev, — Ľubovnianska 3195/4, 821 08
Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na
hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a

b) JUDr. Michal Lazar, Strmý víšok 8173/173, 841 06 Bratislava,
nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku
akcionára PVS,

Spoločnosť Optifin Invest s.r.o, má 50 % podiel na základnom
imaní — spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným
spoločníkom PYS ako aj na hlasovacích právach a zisku spoločností
TATRAVAGÓNKA z2.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS.

2. BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel: Sa., vložka č. 3067/8, ktorej väčšinovým
akcionárom pre účely zistenia KÚV je

a) BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom The Baltic f
Exchange, Mary Axe 38, Londýn EC3A 8BH, Spojené kráľovstvo,
číslo spoločnosti 03996955 (ďalej len "Budarnar Transpor") so 77
% podielom na hlasovacích právach a zisku akcionára spoločnosti
TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS ako aj na
hlasovacích právach a zisku akcionára spoločnosti TATRAVAGÓNKA
a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS a

b) ostatní akcionári nespíňajú kritéria uvedené v 8 6a odsek 1 písm.
a) zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činností a 0 ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa
výhod.| Mlastnicka — štruktúra — spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT


LIMITED je nasledovná:

a) 100 % držiteľom akcií spoločnosti Budamar Transport je
spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED so sidlom
lakovou Patattsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská
republika,

b) 9250 % držiteľom akcií spoločnosti BUDAMAR
INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť KRAEMER
VENTURES LIMITED so sídlom lakovou Patattsou 6,
Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská republika

c) 100 % držiteľom akcií spoločnosti KRAEMER VENTURES
UMITED je spoločnosť Priveg Funds SICAY ple, so sídlom
St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská
republika.

99,99 % akcí s ktorými je spojené právo hlasovať v spoločnosti
Príveg Funds vlastní p. Kristen Mikke! Voľmer Lind, narodený
16.05,1954, trvale bytom Rotenbodenstrásse 65, LI-9497
Triesenberg, — Lichtenštajnské — kniežatstvo, občan Dánskeho
kráľovstva,

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom
užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou
boli zo strany PVS jeho spoločníka a jeho akcionárov predložené
čestne vyhlásenia (konečných užívateľov výhod, akcionárov a
predstavenstva), v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod vyhlásil,
že nepreviedol svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností
vlastniacich akcie jediného spoločníka PVS, na tretju osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedo!
svoje pravo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v
zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike, akcionári vyhlásili, že sú akcionármi
jediného spoločníka PVS, nemajú tichého spoločníka, deľba zisku
prebieha vsúlade so stanovami a predstavenstvo potvrdilo
vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého
spoločníka.

Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej
osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že

a) Ing. Alexej Beljajev, Sobotské námestie 1769/41, 058 01
Poprad — Spišská Sobota, nar. 24.09.1956, občan SR
s nepriamym 25 % podielom na hlasovacích právach a
zisku spoločníka PVS,

b) JUDr. — Michal Lazár, Strmý víšak 8173/173, 841 06
Bratislava, nar, 09.02.1957, s 25 % podielom na
hlasovacích právach a zisku spoločníka PVS a

©) p. Kristen Mikkel Volmer Lind, narodený 16.05.1954, trvale
bytom — Rotenbodenstrasse 65, 1I-9497 Triesenberg,
Lichtenštajnské kniežatstvo, občan Bánskeho kráťovstva
s nepriamym 36 %-ným podielom na základnom imaní,
hlasovacích právach a zisku v spoločníkovi PYS

sú jedinými osobami splňajúcimi kritéria uvedené v $ 6a odsek 1
písm, a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činností a o ochrane pred financovaním terorizmu
a © zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti"), aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľa výhod spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.
Totožnosť overená Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená
prostredníctvom (druh Osoba identifikovala KUV
dokladu totožnosti) “ s MC). Uvedenie: údäja: pädľa“ $-4:.0ds5. 3: písmť) zákona 6 RPVS, ako “nich oprávnená
osoba "má: alebo: ňičhla“ sať: vedomosť, vrátárie "ozňačenia | Verejnej funkcie
(Zoznati verejných: fúrikcionárov vykonávajúcich funkciu. Slovénskej republike,
ktorí. sú súčasťou. vrasttúckej: žtrenvy alebo riadiacej | štruktúry“ partnera |Meno, priezvisko, titu? Označenie verejnej funkcieNie sú žiadni Nie je

D) infortiácia v prípädé pärtnera verejného. sektora vzmysle 8 di ods. 5 písm d)
zákona: © RPVS“a V nadväznosti ná 5:4. ods.4 zákonná ©: RPVS" preúkázanie, že
podmienky na zápis vrcholového manážmentu :dotégistra päťtnérov verejného
sektora sú splňené: Ň

Meno, priezvisko, titul
Dátum nar. Bydlisko Označenie funkcie

ť Neaplikuje sa

Oprávnetiá: osoba švojím podpia som. Vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačitom
dokúmenté zodpovedajú TOU: skútočné. zistenému stavu.oNázov Mgr. Miloš Čičmanec - advokát
TI k -
Štatutár Mgr. Miloš Čičmanec já
Miesto a dátum [ V Poprade, dňa 17.9.2018),

Podpis i /
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VE

sektor č

.
|Obchodné meno

vypracovaný v súlade s ust. S 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
ao zmene a doplnení niektorých zákonovRIFIKAČNÝ DOKUMENTTATRAVAGÓNKA Poprad, s.!| Sídlo

Štefánikova 887/53, 058 01 PopradIdentifikačné číslo (1ČO)

| 44 225 881Označenie tegistrá, vktorom:
je osoba zapísaná
islo zápisu v registri| Obchodný register Okresného súdu Prešov

Odd.:Sro, vložka č.: 20286/P| Základné imanie:(Z1)4 410 474 EURRozsah splateniá ZI

F Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora: — spoločníci

4410 474 EURObchodné meno

TATRAVAGÓNKA a.s.Sídlo

Štefánikova 887/53, 058 01 PopradIdentifikačné číslo (IČO):

31 699 847Oznáčenie registra): vktorom
| je osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu PrešovČíslo zápisu:v régistrí

Odd.:Sa, vložka č.: 191/PVýška vkladu/Splátené. ž

4410 474 EUR / 4410 474 EURPoznámka

1 - základnom imaní PVS

Spoločník, ktorý má 100 % podiel na

- hlasovacích právach v PVS
- zisku PYSDeľba žisku (právo na.
hospodársky prospečh)

J aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku

V zmysle čl. X ods, # Zakladateľskej listiny o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j.

v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom,"Podiel na hlásovacích
právach

s aj V zmysle či. VIII ods, 11 prvá veta Zakladateľskej listiny o |

J valnom zhromaždení 1 hlas na každých 1000,- Sk vkladu."

založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j.
aktuálne znenie): „Každý spoločník má pri hlasovaní naRiadiača: štruktúra partnera vej

erejného sektorá > štatutárny ofgárn

Meňď: priezvisko, tuTino. Michal Škuta

Adresa trvalého pobytu“

S] Do Dielca 24, 034 01 RužomberokDátum narodenia: 15.11.1973
Štátna príslušnosť: +. SK
Funkcia: KonateľVerejný funkcionár.Označenie verejtej funkcieTotožnosť overená: .Občiansky preukaz


prostredňíctvaný (druh
doklátlu totožňosti)Spôsob konania v. mene:
partnera verejného sektora

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak,
že k obchodnému menu spoločnosti pripoji svoj
J vlastnoručný podpis.Meno, priezvisko, titul

„s Ing. Alexej BeliajevAdresa trvalého pobýtu

Ľubovnianska 3195/4, 821 08 BratislavaDátum narodenia

24.09.1956| Štátnia:príslušnosť“>
Verejný funkcionár.

SKOznačenie verejnej funkcieTotožnosť overená:
prostredníctvom (druh
dokľádu totóžitosti)

„Občiansky preukaz

Meno, priezvisko, titul: “>

JUDr. Michal Lazar

"| Strmý víšok 8173/173, 841 06 BratislavaAdrésa ivälého pobytú

S S „02.1957

Dátum narodenia 99.02.13
Štátna príslušnosť SK
Verejný funkcionár: Ň
Ozňtačenie verejnej funkcie . o
Totožnosť:overená: Občiansky preukaz o
prôstredríctvoti (druh: Ť
dokladu totožnosti) ž a

Ž úž : Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov
Odôvodnenie, - na“ základe | a informácii získaných z nasledovných dokumentov: Výpis

akých informácií: postupôly
podľa... $::11":0dseku“ 45
zákojia 0 RPVS: oprávnená:
osoba :idehtifikovalá
konečného užívateľa a výhod:
(ďalej lérť ZRU ss1 s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. PVS má

z obchodného registra PVS a jeho spoločníka, výpis zo zoznamu
akcionárov PYS, stanovy PVS, čestné vyhlásenia predstavenstva
1 PVS a akcionárov PVS.

z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťoujediného spoločníka, ktorým je spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. —


Spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. má troch akcionárov, z ktorých
dvaja akcionári a ich koneční užívatelia výhod splňajú kritéria na
zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečný užívateľ
výhod:

1. Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkmi sú:
a) Ing. Alexej Beljajev, — Ľubovnianska 3195/4, 821 08
Bratislava, nar, 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na
hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a

b) JUDr. Michal Lazar, Strmý víšok 8173/173, 841 06 Bratislava,
nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku
akcionára PVS.

Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 50 % podiel na základnom
imaní — spoločností TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným
spoločníkom PVS ako aj na hlasovacích právach a zisku spoločnosti
TATRAVAGÓNKA a. .S., Ktorá je jediným spoločníkom PVS.

S 2. ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovolos,
2048 Nikózia, Cyprus, zapísaná v Registri Ministerstva obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu, odd. registrátora spoločností a
konkurzného správcu Níkôzia, reg. číslo: HE 364027, ktorej
271 konečnými beneficiármi sú

Zia) Ing. Alexej Beljajev, — Ľubovnianska 3195/4, 821 08
Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na
hlasovacích právach a zisku akcionára PVS a

b) JUDr. Michal Lazar, Strmý výšok 8173/173, 841 06 Bratislava,
nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku
akcionára PVS,

Spoločnosť ERDOSA INVESTMENTS LIMITED má 47,46 % podiel na
základnom imaní spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným
spoločníkom PVS ako aj na hlasovacích právach a zisku spoločností
TATRAVAGÓNKA a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS,

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom
užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou
[| boli zo strany PVS jeho spoločníka a jeho akcionárov predložené
čestne vyhlásenia (konečných užívateľov výhod, akcionárov a
predstavenstva), v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod vyhlásil,
Že nepreviedol svoje akcie, resp. obchodné podiely spoločností
vlastniacích akcie jediného spoločníka PYS, na tretiu osobu,
nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol
svoje pravo na vyplatenie podielu zo získu na tretiu osobu, a v
zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike, akcionári vyhlásili, že sú akcionármi
í jediného spoločníka PVS, nemajú tichého spoločníka, deľba zisku
prebieha vsúlade so stanovami! a predstavenstvo potvrdilo
vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého
spoločníka.

Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej
osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že Ing. Alexej
Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar, 24.09.1956,
občan SR so 48,73 % podielom na hlasovacích právach a získu
jediného spoločníka PVS aJUDr. — Michal Lazar, Strmý víšok
8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, so 48,73 %
podielom na hlasovacích právach a zisku jediného spoločníka
PVS sú jedinými osobami spíňajúcimi kritéria uvedené v 5 6a odsek
1 pism. a) zákona č. 297/2008 Z. z. © ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

šla o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti"), aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľa výhod.

Totožnosť overená i | Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená
prostredníctvom (druh osoba identifikovala KUV
| dokladu totožnosti) M

Meno, priezvisko, titul

Nie sú žiadni

Meno, priezvisko, titul Dátum nar. | Bydlisko Označenie funkcie
— o —
Neaplikuje sa i
——— oMar. Miloš Číčmanec - advokátMgr. Miloš Čičmanec eMiesto: dáť im

Podpis

z V Poprade, dňa 18.4.2018

— ne


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
ufirm.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmere a doplneni niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) - Právnická:ôsobaObchodné meno

TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.Sídlo

identifikačné číslo (IČO)
Označenie registra, v ktorom je
osoba zapísaná
Číslo zápisu v registri
„Základné imanie (ZI)
Rozsah splatenia ZIŠtefánikova 887/53, 058 01 Poprad M a
44 225 881
Obchodný register Okresného súdu Prešov

Odd.:Sro, vi
6639 EUR

o6 639 EURVlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločníciObchodné meno

ŠTATRAVAGÓNKA a.s.Sídlo

| Štefánikova 887/53, 058 01 PopradIdentifikačné číslo (IČO)

31 699 847Označenie registra, v ktorom je
osoba zapísaná
Číslo zápisu v registri

" JOdd.:Sa, vložka č.1 1$1P

Obchodný register Okresného súdu Prešov(Výška vkladu/Splatené

6 639 EUR/ 6 639 EURPoznámka —

Spoločník, ktorý má 100 % podiel na
- základnom imaní PVS

+ hlasovacích právach v PVS

- zisku PVYS

Deľba zisku (právo na
hospodársky prospech)

V zmysle čl. X ods. 4 Zakladateľskej listiny o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne
znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere
zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“Podiel na hlasovacích právach

V zmysle čl. VII ods. 11 prvá veta Zakladateľskej listiny o
založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne
znenie): „Každý spoločník má pri hlasovaní na valnom |
zhromaždení 1 hlas na každých 1000,- Sk vkladu.“[Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán

Meno, priezvisko, titul

Ing. Michal Škuta —Adresa trvalého pobytu Do dielca 24, 034 01 Ružomberok
Dátum narodenia [15.11.1973 TT
Štátna príslušnosť sk 7 i

FunkciaKonateľ ©
Verejný funkcionár — nl : — —
Označenie verejnej funkcie N need

Totožnosť overená "občiansky preukaz 0
prostredníctvom (druh dokladu ")

totožnosti)Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, žek |
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný
podpis.

Spôsob konania v mene
partnera verejného sektoraÚdaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na |
základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný — Výpis z obchodného registra zo dňa
[04.04.2017 a Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (tj. aktuálne znenie) Údaje o fyzickej osobe/
fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 05.04.2017, v
zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.,
obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847,
Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť |
TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 zapísaná — Výpis z
obchodného registra zo dňa 10.04.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 05.04.2017,
v zmysle ktorého obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35
735 456 má 52,54% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA
a.s. a obchodná spoločnosť ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovalos, 2048, Nikázia
Cyperská republika, čislo registrácie: AE. 364027, má 47,46% podiel na zisku a hlasovacích právach v
obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť
Optifin Invest s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 zapísaná — Výpis z
obchodného registra zo dňa 04.04.2017, v zmysle ktorého sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti Optifin
Invest s.r.o. pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý víšok 173, 841 06 Bratislava
(spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti) a pán Ing
Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava (spoločník, ktorý
má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť
ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovolos, 2048, Nikózia, Cyperská republika, číslo
registrácie: HE 364027 zapísaná — Výpis z obchodného registra — úradný preklad č. 264/2017, Vyhlásenie
o držbe/správcovstve — úradný preklad č. 285/2017 a 266/2017, Menovací dekrét — úradný preklad č.
267/2017 a 268/2017 a Čestné vyhlásenie zo dňa 19.04.2017. Z uvedených dokumentov vyplýva, že pán
1 JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý víšok 173, 841 06 Bratislava, má 50% podiel na
hlasovacích právach a zisku v obchodnej spoločnosti ERDOSA INVESTMENTS LIMITED a pán Ing. |
Alexej Beliajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava, má 50% podiel na
hlasovacích právach a zisku v obchodnej spoločnosti ERDOSA INVESTMENTS LIMITED.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívati teľmi |
výhod PYS sú pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý víšok 173, 841 06 Bratislava
(50% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pán Ing. Alexej Beljajev,
nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava (50% nepriamy podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PYS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v]
účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2016-12/2016


sk

„Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHODMeno, priezvisko, titul [ Ing. Alexej Beljajev . n.T“ i
| Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava Í

Adresa trvalého pobytu
Štátna p

Verejný funkcionár .
Označenie verejnej funkcie
iTotožnosť overená
Iprostredníctvom (druh
dokladu totožnosti) —T—..tť—“..

Meno, priezvisko, titul | JUDr. Michal Lazar —

Adresa trvalého pobytu Strmý víšok 8173/173, 841 06 Bratislava
[Dátum narodenia „| 09.02.1957
[Štátna príslušnosť „SK m T

Verejný funkcionár.
Označenie verejnej funkcie
|Totožnosť overená Občiansky preukaz
| prostredníctvom (druh i
dokladu totožnosti) !

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru,
že jedinými fyzickými osobami spíňajúcimi kritériá uvedené v 8 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z
z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú pán JUDr. Michal Lazar, nar.
09.02.1957, trvale bytom Strmý víšok 173, 841 06 Bratislava a pán Ing. Alexej Beliajev, nar. 24.09.1956,
trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava

Informácie o konečnom užívateľovi výhod bolí potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť
konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti Ň
Oprávnenej osobe vrámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie :
|s odbornou. starostlivosťou boli predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa!
19.04.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, |
nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol
svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike.


C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.Názov HRONČEK 8 PARTNERS s.r.o.
Štatutár JUDr. Rôbert Hronček

Miesto a dátum , VŽiline dňa 16.11.2017
Podpis
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
eg.. sir. skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) — Právnickájôšoba -Obchodné meno
Sídlo

JJ TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.
Štefánikova 887/53, 058 01 PopradIdentifikáčtié číslo (IČO)

44 225 881Označenie registra, v ktorom je
osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu PrešovČíslo zápisu v registri

Odd.:Sro, vložka č.: 20286/PZákladné imanie (Zl)

6 639 EURRozsah splatenia ZI6 639 EURVlastníčka štruktúra partnera verejného sektora — spoločníciObchodné meno

TATRAVAGÓNKA a.s.

Sidlo Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Identifikačné číslo (IČO) 31 699 847

Označenie registra, v ktorom je | Obchodný register Okresného súdu Prešov
osoba zapísaná :

Číslo zápisu v registri Odd.:Sa, vložka č.: 191/P.

Výška vkladu/Šplatené 6 639 EUR/ 6 639 EUR MNE
Poznámka | Spoločník, ktorý má 100 % podiel na

- základnom imaní PVS
- hlasovacích právach v PVS
- zisku PVS

1V zmysle čl. X ods. 4 Zakladateľskej listiny o založení
: spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o, zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne
#znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere
— +zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“
Podiel na hlasovacích právach £V zmysle či. VII| ods. 11 prvá veta Zakladateľskej listiny o
založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
| TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (t.j. aktuálne
znenie): „Každý spoločník má pri hlasovaní na valnom
zhromaždení 1 hlas na každých 1000,- Sk vkladu.“

Deľba zisku (právo na
hospodársky prospech)[Riadiaca štruktúra, partnera verejného sektora — štatutárny orgán
ž
ŤMeno, priezvisko, titul Ing. Michal Škuta

Do dielca 24, 034 01 RužomberokAdresa trvalého pobytu

Dátum narodenia 15.11.1973
Štátna príslušnosť SK o i
KonateľiFunkcia


Verejtiý funkcionár i

Označenie verejnej funkcie

Totožiiosť overená Občiansky preukaz

prostredníctvom (druh dokladu

totožitosti) N n—©—5€€ —:

Spôsob konania v mene Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k

partnera verejného sektora obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný |
podpis. .Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na
základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný — Výpis z obchodného registra zo dňa :
04.04.2017 a Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti
TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o. zo dňa 02.06.2008 (tj. aktuálne znenie). Údaje o fyzickej osobe/
fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti, za jejfích fyzickej
prítomnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PYS zo dňa 05.04.2017, v
zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.
obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847,
Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť
TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 zapísaná — Výpis z
obchodného registra zo dňa 10.04.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 05.04.2017,
v zmysle ktorého obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35
735 456 mä 52,54% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA
a.s. a obchodná spoločnosť ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovolos, 2048, Nikôzia,
Cyperská republika, číslo registrácie: HE 364027, mä 47,46% podiel na zisku a hlasovacích právach v
obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s,

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť
Optifin. Invest s.r.o, Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 zapísaná — Výpis z
obchodného registra zo dňa 04.04,2017, v zmysle ktorého sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti Optifín
Invest s.r.o. pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý víšok 173, 841 06 Bratislava
(spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti) a pán Ing.
Alexej Beljajev, nar, 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava (spoločník, ktorý
má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť
ERDOSA INVESTMENTS LIMITED, Strovolou 236, Strovolos, 2048, Nikózia, Cyperská republika, číslo
registrácie: HE 364027 zapísaná — Výpis z obchodného registra — úradný preklad č. 264/2017, Vyhlásenie
o držbe/správcovstve — úradný preklad č. 265/2017 a 266/2017, Menovací dekrét — úradný preklad č
26712017 a 268/2017 a Čestné vyhlásenie zo dňa 19.04.2017. Z uvedených dokumentov vyplýva, že pán
JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý víšok 173, 841 06 Bratislava, má 50% podiel na“
hlasovacích právach a zisku v obchodnej spoločnosti ERDOSA INVESTMENTS LIMITED a pán Ing.
+Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava, má 50% podiel na :
hlasovacích právach a zisku v obchodnej spoločnosti ERDOSA INVESTMENTS LIMITED. u
Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi |
výhod PVS sú pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý víšok 173, 841 06 Bratislava :
(50% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pán Ing. Alexej Beliajev,
nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava (50% nepriamy podiel na
základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).


ifirm.sk

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul Ing. Alexej Beljajev

Adresa trvalého pobytu — | Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava

Dátum narodenia 24.09.1956 A]
Státna príslušnosť SK a
Verejný funkcionár — |:

Označenie verejnej funkcie > | -

Totožnosť overená Občiansky preukaz

prostredníctvom (druh
dokladu totožnosti) x——“—“—“““ iMeno, priezvisko, titul —— JUDr. Michal Lazár

Adresa trvalého pobytu — | Strmý víšok 8173/173, 841 06 Bratislava

Dátum narodenia 09.02.1957 na“. o sa
Štátna príslušnosť sKVerejný funkcionár ——
Označenie verejnej funkcie |
Totožnosť overená Občiansky preukaz ,
prostredníctvom (druh 1

dokladu totožnosti)Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým
spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť
konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s
podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie
s odbornou starostlivosťou boli predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa
19.04.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu a nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Č) Zoznam verejných funkcii Ý júcich fuňkciu v Sľóvenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie


5 Štfr v Te] ého sektora súšjím podpisóm pofšľúzuje úflhosť, prádilivosť a správnosť
| v

šettých vyššiesivedených údajey. “v. i |Názov
, Štatutár
| Miesto a dátum

| Podpis

| oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasújeľ Že skutoj
etno zodpovedajú ňoú skutočne zistenému stavlj

| TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.
ng. Michal Škutavžine dňa 19.04.2017r |

né vovetifikačnom

| Názov Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.

A

| Štatutár JUDr. Róbert Hronček

1 Mlosto a dátum V Žiline dňa 19.04.2017 |
re -—

i Podpis.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×