Nezaradený subjekt

AGB FOREST s.r.o.

Banská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Na Troskách 26, Banská Bystrica

Záznam platný od: 21. Apríl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Peter Skvašik
Adresa:
Švermova 2 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Skvašik
Adresa:
Švermova 2 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Apríl 2017
Záznam do:
22. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Peter Celec
Adresa:
M.R. Štefánika 36 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.10.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 22.09.2017 do: 29.10.2018

StiahniZáznam platný od: 21.04.2017 do: 22.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENTv zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

OPRÁVNENÁ OSOBA:

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA:

niektorých zákonov

URBÁNI 8 Partners s.r.o.

IČO: 36 646 181

Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
Konajúci: JUDr. Juraj Remšík, LL.M., konateľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 11334/S

/ďalej ako „oprávnená osoba“/

AGB FOREST s.r.o.

IČO: 44 743 823

Sídlo: Na Troskách 26 ,974 01 Banská Bystrica
Konajúci: JUDr. Jozef Kanoš, konateľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sro, vložka číslo: 16430/S

[ďalej ako „partner“ /

1

Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia končeného užívateľa výhod podľa $ 11 ods. 2. písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného

užívateľa výhod partnera

1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera zo dňa 22.10.2018

2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera v aktuálnom znení

3. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica obchodnej spoločnosti

BELTIMO a.s. zo dňa 22.10.2018

4. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti BELTIMO a.s.

5. Stanovy obchodnej spoločnosti BELTIMO a.s. zo dňa 13.09.2018

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne
jej predložené nasledovné doklady a písomnosti:

6. Čestné vyhlásenie partnera zo dňa 22.10.2018, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica sú správne, úplné a aktuálne ku dňu vyhotovenia

čestného vyhlásenia
7. Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti BELTIMO a.s. zo dňa 22.10.2018, z ktorého vyplýva,

že:

a)
b)

©)
d)

h)

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia je konečným užívateľom výhod partnera,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka
partnera zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica sú úplné,
správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol
na inú osobu ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje právo na
vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo
v partnerovi,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala

partnera spôsobmi podľa $ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom pôsobiacim
v Slovenskej republike,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia jedinými akcionármi BELTIMO a.s. sú:
Mgr. Alena Skvašikova s počtom akcií 1 kus v menovitej hodnote 1.000,-€ a Mgr. Peter
Skvašik s počtom akcií 99 kusov v menovitej hodnote 99.000,-€.

8. Čestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašikovej zo dňa 22.10.2018, z ktorého vyplýva, že:

a)
b)
©)
d)
)
9

ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla akcie
v BELTIMO a.s. ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,

ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla svoje
právo na výplate vyplatenie podielu zo zisku BELTIMO a.s. / dividendu na tretiu osobu,
ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedla svoje
hlasovacie práva na tretiu osobu,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
BELTIMO a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,

nesplnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv
akcionára v BELTIMO a.s.

9. Čestné vyhlásenie Mgr. Petra Skvašika zo dňa 22.10.2018, z ktorého vyplýva, že:

a)
b)
©)
9)
e)
f

ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol akcie
v BELTIMO a.s. ani žiadnu ich časť na tretiu osobu,

ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje
právo na výplate vyplatenie podielu zo zisku BELTIMO a.s. / dividendu na tretiu osobu,
ako akcionár BELTIMO a.s. ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje
hlasovacie práva na tretiu osobu,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike,

ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi
BELTIMO a.s. a nie je tichým spoločníkom v inom subjekte,

nesplnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon svojich práv
akcionára v BELTIMO a.s.

10. Občiansky preukaz Mgr. Petra Skvašika


I.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

a)
b)
©)

9

©)

partner je obchodná spoločnosť - spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním
vo výške 100.000,-€, ktoré je splatené v celom rozsahu,

partnera zastupuje a za neho podpisuje konateľ samostatne, pričom jediným konateľom
partnera je JUDr. Jozef Kanoš,

jediným spoločníkom partnera je obchodná spoločnosť BELTIMO a.s., so sídlom
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 094211, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č. 1112/8 (ďalej len ako
„BELTIMO a.s.), ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia partnera,

výška peňažného vkladu jediného spoločníka partnera obchodnej spoločnosti BELTIMO a.s.
je 100.000,-€, ktorý je splatený v celom rozsahu,

základné imanie BELTIMO a.s. je vo výške 100.000,-€, ktoré je splatené v celom rozsahu a je
rozvrhnuté na kmeňové akcie v listinnej podobe, ktoré znejú na meno, a to v počte 100 kusov,
pričom menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 1.000,-€,

zo zoznatnu akcionárov, ako aj z čestného vyhlásenia Mgr. Petra Skvašika a Mgr. Aleny
Skvašikovej obe datované dňa 22.10.2018 vyplýva, že Mgr. Alena Skvašiková je vlastníkom
jednej akcie (akcia č. 100) v menovitej hodnote 1.000,-€ a Mgr. Peter Skvašik je vlastníkom 99
kusov akcií (akcie č. 1-99) v menovitej hodnote 99.000,-€,

z čestného vyhlásenia BELTIMO a.s. zo dňa 22.10.2018 vyplýva, že na hospodárskom
prospechu z podnikania alebo z inej činnosti BELTIMO a.s. sa nepodieľa žiadna fyzická alebo

právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
BELTIMO a.s.,

a) v mene BELTIMO a.s. koná jediný člen predstavenstva Mgr. Peter Skvašik, ktorý je zároveň
jeho predsedom,
b) štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný jediným spoločníkom BELTIMO a.s.
vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia,
<) dozornú radu partner zriadenú nemá,
d) právo na hospodársky prospech, t.j. na podiel zo zisku partnera má BELTIMO a.s. v rozsahu
100%.
IV.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod
1. Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného
užívateľa výhod partnera podľa $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti aoochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovnú
osobu:
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik
Adresa trvalého pobytu: Bagarova 381/5, Banská Bystrica 974 04
Dátum narodenia: B.04.1987
Štátna príslušnosť: občan SR
2.

Podľa Zoznamu akcionárov BELTIMO a.s., ako jediného spoločníka partnera, vlastní
Mgr. Peter Skvašik 99 kusov akcií (akcie č. 1-99), v listinnej podobe, o menovitej hodnote
jednej akcie 1.000,-€, ktoré zodpovedajú podielu na základnom imaní BELTIMO a.s.
o výške 99.000,-€ a súčasne tvoria 99% podiel a základnom imaní BELTIMO 2a.s..
Z uvedeného vyplýva, že Mgr. Peter Skvašik má priatny podiel 99% na základnom imaní,
hlasovacích právach a hospodárskom prospechu BELTIMO a.s. čím skutočne ovláda a
kontroluje jediného spoločníka partnera BELTIMO a.s. a tým nepriamo ovláda a vykonáva
nepriamu kontrolu nad partnerom. Mgr. Peter Skvašik je jediným členom predstavenstva
a zároveň predsedom predstavenstva BELTIMO a.s.

v.
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera. nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

vi.
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
rá á ba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokument
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 22.10.2018
URBÁNI 8. pás

8: Partners s.r.o.
aj Remšík, LL.M.
advokát, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

JUDr. Peter Celec, advokát
reg. VSAK č. 7440
sídlo advokáta M, R. Štefánika 36 Martin 034 01
IČO: 46 884 700
trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43
(ďalej len „oprávnená osoba“)

partner verejného sektora
AGB FOREST s.r.o.

so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44 743 823, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo
16430/S (ďalej len „partner verejného sektora“)

ČI, 1.
Identlfikácia konečných užívateľov výhod
Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že u partnera
verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik,
Dátum narodenia: 12.4.1987,
Trvale bytom: Bagarova 381/5, 974 04 Banská Bystrica,
Štátna príslušnosť: Slovenská
Čl, Il.

Opls vlastníckej štruktúry
1. Partner verejného sektora je právnická osoba — spoločnosť s ručením
obmedzeným.

2. Výška základného imania partnera verejného sektora je 10.000€ (slovom
desaftisíc eur) s rozsahom splatenia 10.000€ (slovom desattisíc eur).

3. Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť
BELTIMO a.s. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01 IČO: 50094211
zapísaná v Obchodnom regjstii Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa,
vložka číslo: 1112/2. Výška vkladu jediného spoločníka partnera verejného
sektora je 10.000€ (slovom desaftisíc eur) s rozsahom splatenia 10.000€ (slovom
desattisíc eur).

4. Spoločnosť BELTIMO a.s. ako jediný spoločník aako jediný vlastník
obchodného podielu vo výške 100% u partnera verejného sektora, tak priamo
ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu všetkých
hlasovacích práv apráv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov partnera verejného sektora.

Z výpisu Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica vyplýva, že
spoločnosť BELTIMO a.s. má základné imanie vo výške 100.000€ (slovom stotisíc
eur) srozsahom splatenia 100.000€ (slovom stotisíc eur) rozvrhnuté na akcie,
ato na akcie spočtom 100 (slovom stoj, duhom kmeňové, podobou
listinnou, formou na meno, s menovitou hodnotou 1.000€ (slovom tisíc eur).

Zo zoznamu akcionárov a fotokópiu akcii a čestného vyhlásenia Mgr. Petra
Skvašika a Mgr. Aleny Skvašikovej vyplýva, že akcionárom/vlastníkom akcii sú
fyzické osoby Mgr. Alena Skvašiková s počtom akcii 1 (1% z celkového počtu
akcii] a Mgr. Peter Skvašik s počtom akcii 99 (99% zcelkového počtu akcii).

Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO a.s. vyplýva, že výkon riadiacich
práv vspoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré
zodpovedajú podielu na spoločnosti alebo vlastníctvu akcií spoločnosti
BELTIMO a.s. Fyzická osoba uvedená včlánku I. tohto vetifikačného
dokumentu resp. v článku II bod 6., tak priamo ovláda a kontroluje spoločnosť
BELTIMO a.s. atak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad
partnerom verejného sektora.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO a.s. ďalej vyplýva, že na
hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií tejto
spoločnosti.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná
fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora
a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti
partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora.

. Zvyššie uvedených získaných informácií vyplýva, že kritéria uvedené v zákone

pre konečného užívateľa výhod splňa Mgr. Peter Skvašik, ktorí prostredníctvom
vlastníctva 99% akcií vspoločnosti BELTIMO a.s , ktorá vlastní 100%
obchodného podielu partnera verejného sektora, tak nepriamo ovláda
a riadi partnera verejného sektora a súčasne tak má nepriamy podiel na
hospodárskom výsledku z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora.

. Partner verejného sektora je spoločnosť sručením obmedzeným. Najvyšším

orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Zo spoločenskej zmluvy
spoločnosti vyplýva, že do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí
schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej
vznikom, rozhodovanie ozmenách adoplnenie spoločenskej zmluvy,
schvaľovanie riadnej aindividuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej
Pr

individuálnej závierky, rozhodovanie o rozdelení zisku alebo oúhrade strát,
rozhodovanie o zvýšení alebo znížení zákadného imania arozhodovanie
o nepeňažnom vklade, vymenovanie a odvolanie konateľa, určenie výšky
odmeny konateľovi, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej
právnej formy, rozhodovanie o účasti iných osôb v spoločnosti, Ďalšie otázky,
ktoré do spôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon.

„ Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, ktorým je

spoločnosť BELTIMO a.s. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01 IČO:
50094211 zapísaná v Obchodnom regjstri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel Sa, vložka číslo: 1112/2. Spoločnosť BELTIMO a.s. tak ako jediný
spoločník prostredníctvom rozhodnutí jediného spoločníka priamo riadi
a ovláda partnera verejného sektora.

. Zvýpisu OR SR azo spoločenskej zmluvy v platnom znení vyplýva, že za

partnera verejného sektora koná štatutárny orgán, ktorým je konateľ, ktorý
koná za partnera verejného sektora samostatne. Partner verejného sektora
má jediného konateľa, ktorým je JUDr. Jozej Kanoš, Sadová 1738/16 Banská
Bystrica. Do pôsobnosti konateľa patrí rozhodovanie o všetkých otázkach,
ktoré nie sú podľa spoločenskej zmluvy, zákona alebo rozhodnutia jediného
spoločníka ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia zverené
valnému zhromaždeniu.

ČI. 11l
Odôvodnenie získaných Informácii
identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala

vzmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Informácie o partnerovi verejného
sektora o konečných užívateľov výhod boli získané nasledovnými listinami
a dokumentmi :

1.

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera
verejného sektora,

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti
BELTIMO a.ss.,

zoznam akcionárov spoločnosti BELTIMO a.s.,

doklad totožnosti konečného užívateľa výhod,

čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
čestné vyhlásenie spoločnosti BELTIMO a.s.,

čestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašikovej r. Rybárovej,
čestné vyhlásenie Mgr. Petra Skvašika,

spoločenská zmluva partnera verejného sektora

ČI. IV.
1.

1.

Údaje o verejných funkclonárov vo vlastníckej a rladlacej štruktúre
Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
radiacej štruktúry partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť
oprávnená osoba zistila na základe čestných vyhlásení partnera verejného
sektora, spoločnosti BELTIMO a.s., a čestných vyhlásení Mgr. Aleny Skvašikovej
a Mgr. Petra Skvašika.

ČI. V
Splnenie podmlenok na zápls členov vrcholového manažmentu v prípade
emltenta cenných paplerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne radi.

ČI, VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

- Dolu podpísaný JUDr. Peter Celec, advokát, reg. VSAK č. 7440, sídlo

kancelárie M.R. Štefánika 36 Martin 036 01, trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor
pod Znievom 038 43, IČO: 46884700, týmto dko oprávnená osoba
vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora som postupoval sodbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti
uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne
zistenému stavu.

V Martine dňa 21.9.2017

) JUDr. Peter Celec
a advokát
U 0) M.R. Štefánika 36
/ 03601 MARTIN
o Ú reg. SAK č. 7440

[oo A

JUDr. Peter Celec, advokát

oprávnená osoba
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

JUDr. Peter Celec, advokát
reg. VSAK č. 7440
sídlo advokáta M, R. Štefánika 36 Martin 034 01
IČO: 46 884 700
trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43
(ďalej len „oprávnená osoba“)

partner verejného sektora
AGB FOREST s.r.o.

so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44 743 823, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo
16430/S (ďalej len „partner verejného sektora“)

ČI, 1.
Identlfikácia konečných užívateľov výhod
Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že u partnera
verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Skvašik,
Dátum narodenia: 12.4.1987,
Trvale bytom: Švermova 1744/2, 974 04 Banská Bystrica,
Štátna príslušnosť: Slovenská
Čl, Il.

Opls vlastníckej štruktúry
1. Partner verejného sektora je právnická osoba — spoločnosť s ručením
obmedzeným.

2. Výška základného imania partnera verejného sektora je 10.000€ (slovom
desaftisíc eur) s rozsahom splatenia 10.000€ (slovom desattisíc eur).

3. Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť
BELTIMO a.s. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01 IČO: 50094211
zapísaná v Obchodnom regjstii Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa,
vložka číslo: 1112/2. Výška vkladu jediného spoločníka partnera verejného
sektora je 10.000€ (slovom desaftisíc eur) s rozsahom splatenia 10.000€ (slovom
desattisíc eur).

4. Spoločnosť BELTIMO a.s. ako jediný spoločník aako jediný vlastník
obchodného podielu vo výške 100% u partnera verejného sektora, tak priamo
ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, vrátane výkonu všetkých
hlasovacích práv apráv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov partnera verejného sektora.

Z výpisu Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica vyplýva, že
spoločnosť BELTIMO a.s. má základné imanie vo výške 100.000€ (slovom stotisíc
eur) srozsahom splatenia 100.000€ (slovom stotisíc eur) rozvrhnuté na akcie,
ato na akcie spočtom 100 (slovom stoj, duhom kmeňové, podobou
listinnou, formou na meno, s menovitou hodnotou 1.000€ (slovom tisíc eur).

Zo zoznamu akcionárov a fotokópiu akcii a čestného vyhlásenia Mgr. Petra
Skvašika a Mgr. Aleny Skvašikovej vyplýva, že akcionárom/vlastníkom akcii sú
fyzické osoby Mgr. Alena Skvašiková s počtom akcii 1 (1% z celkového počtu
akcii] a Mgr. Peter Skvašik s počtom akcii 99 (99% zcelkového počtu akcii).

Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO a.s. vyplýva, že výkon riadiacich
práv vspoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré
zodpovedajú podielu na spoločnosti alebo vlastníctvu akcií spoločnosti
BELTIMO a.s. Fyzická osoba uvedená včlánku I. tohto vetifikačného
dokumentu resp. v článku II bod 6., tak priamo ovláda a kontroluje spoločnosť
BELTIMO a.s. atak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad
partnerom verejného sektora.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti BELTIMO a.s. ďalej vyplýva, že na
hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií tejto
spoločnosti.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná
fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora
a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti
partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo
právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora.

. Zvyššie uvedených získaných informácií vyplýva, že kritéria uvedené v zákone

pre konečného užívateľa výhod splňa Mgr. Peter Skvašik, ktorí prostredníctvom
vlastníctva 99% akcií vspoločnosti BELTIMO a.s , ktorá vlastní 100%
obchodného podielu partnera verejného sektora, tak nepriamo ovláda
a riadi partnera verejného sektora a súčasne tak má nepriamy podiel na
hospodárskom výsledku z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora.

. Partner verejného sektora je spoločnosť sručením obmedzeným. Najvyšším

orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Zo spoločenskej zmluvy
spoločnosti vyplýva, že do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí
schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej
vznikom, rozhodovanie ozmenách adoplnenie spoločenskej zmluvy,
schvaľovanie riadnej aindividuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej
Pr

individuálnej závierky, rozhodovanie o rozdelení zisku alebo oúhrade strát,
rozhodovanie o zvýšení alebo znížení zákadného imania arozhodovanie
o nepeňažnom vklade, vymenovanie a odvolanie konateľa, určenie výšky
odmeny konateľovi, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej
právnej formy, rozhodovanie o účasti iných osôb v spoločnosti, Ďalšie otázky,
ktoré do spôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon.

„ Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, ktorým je

spoločnosť BELTIMO a.s. so sídlom Na Troskách 26, Banská Bystrica 974 01 IČO:
50094211 zapísaná v Obchodnom regjstri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel Sa, vložka číslo: 1112/2. Spoločnosť BELTIMO a.s. tak ako jediný
spoločník prostredníctvom rozhodnutí jediného spoločníka priamo riadi
a ovláda partnera verejného sektora.

. Zvýpisu OR SR azo spoločenskej zmluvy v platnom znení vyplýva, že za

partnera verejného sektora koná štatutárny orgán, ktorým je konateľ, ktorý
koná za partnera verejného sektora samostatne. Partner verejného sektora
má jediného konateľa, ktorým je JUDr. Jozej Kanoš, Sadová 1738/16 Banská
Bystrica. Do pôsobnosti konateľa patrí rozhodovanie o všetkých otázkach,
ktoré nie sú podľa spoločenskej zmluvy, zákona alebo rozhodnutia jediného
spoločníka ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia zverené
valnému zhromaždeniu.

ČI. 11l
Odôvodnenie získaných Informácii
identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala

vzmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Informácie o partnerovi verejného
sektora o konečných užívateľov výhod boli získané nasledovnými listinami
a dokumentmi :

1.

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera
verejného sektora k dátumu 24.3.2017, ktorý bol získaný oprávnenou osobou
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb, číslo
dožiadania el-9035/2017/5, doručený do elektronickej schránky oprávnenej
osoby a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, z ktorého vyplýva, že
jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť BELTIMO a.s.

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti
BELTIMO a.s. kdátumu 15.3.2017, ktorý bol získaný oprávnenou osobou
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb, číslo
dožiadania el-6041/2017/5, doručený do elektronickej schránky oprávnenej
osoby a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, ,

zoznam akcionárov spoločnosti BELTIMO a.s.,

fotokópia akcií spoločnosti BELTIMO a.s.

čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,

čestné vyhlásenie spoločnosti BELTIMO a.s.,
7. čestné vyhlásenie Mgr. Aleny Skvašikovej r. Rybárovej,
8. čestné vyhlásenie Mgr. Petra Skvašika,
9. spoločenská zmluva partnera verejného sektora

ČI, IV.
Údaje o verejných funkclonárov vo vlastníckej a rladlacej štruktúre

1. Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť
oprávnená osoba zistila na základe čestných vyhlásení partnera verejného
sektora, spoločnosti BELTIMO a.s., a čestných vyhlásení Mgr. Aleny Skvašikovej
a Mgr. Petra Skvašika.

ČI. V
Splnenie podmlenok na zápls členov vrcholového manažmentu v prípade
emltenta cenných paplerov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na

obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na

uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného

právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných

noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo

výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne radi.

ČI, VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Dolu podpísaný JUDr. Peter Celec, advokát, reg. VSAK č. 7440, sídlo
kancelárie M.R. Štefánika 36 Martin 034 01, trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor
pod Znievom 038 43, IČO: 46884700, týmto dako oprávnená osoba
vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora som postupoval sodbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti
uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne
zistenému stavu.

V Martine dňa 13.4.2017

JUDr. Peter Celec
advokát
M.R. Štefánika 36
036 01 MARTIN
reg. SAK č. 7440JUDr. Peter Celec, advokát
oprávnená osoba

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×