Nezaradený subjekt

Družstvo podielníkov Včelince

Rimavská Sobota

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Košická cesta , Rimavská Sobota

Záznam platný od: 13. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Košická cesta , Rimavská Sobota

Záznam platný od: 28. Marec 2017

Záznam platný do: 13. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Zsigo
Adresa:
Gamota 1 Hurbanovo 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Forgáč
Adresa:
Zámocká 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.08.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 28.03.2017 do: 13.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Družstvo podielníkov Včelince

Sídlo: Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobola

IČO: 36 057 860

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Dr, vložka č. 390/5

Konajúc: Ing. Alexander Madarász. - predseda predstavensíva
(ďalej len „partner verejného sektora“) Ň

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Forgáč, advokát
Sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
IČO: 42.447 739

Registračné číslo SAK: 16

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok I
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tolito verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho $ 11 ads. 5
a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok TI
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Banská
Bystrica (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“) "

b) Kópia úplného znenia stanov partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2002 (ďalej len „stanovy
partnera verejného sektora“)

©) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Anton Zsigo zo dňa
09.08.2018

ď) Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 09.08.2018

e) Aktuálny zoznam členov družstva — partnera verejného sektora

f) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora

€) Výpis z obchodného registra spoločnosti GEMERNÁKUP, a.s. (ďalej len „výpis z obchodného
registra GEMERNÁKUP, a.s.“)


h) Kópia úplného znenia stanov spoločnosti GEMERNÁKUP, a.s. zo dňa 21.06.2016 (ďalej len
„stanovy GEMERNÁKUP, a.s.“)

i) Listina akcionárov spoločnosti GEMERNÁKUP, a.s.

Jo Výpis z účtu majiteľa cenných papierov konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
— Ing. Anton Zsigo

(ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré bolí
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z. z..

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 5 písm. b) zákona

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je družstvom založeným
a existujúcim podľa slovenského práva, pričom zapisované základné imanie je vo výške
1,955.204,80648 EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Členovia družstva:

1. GEMERNÁKUP, a.s.
IČO: 31 568 297
Sídlo: Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota
Výška vkladu: 1.942,723,886 RUR
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 99,3624

2. JUDr. Antal Zsigó
Výška vkladu: 3.120,230 EUR
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 0,160%

3. Ing. Jozef Adamek
Výška vkladu: 3.120,230 EUR
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 0,160% "

4. Ing. Anton Zsigó
Výška vkladu: 3.120,230 EUR
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 0,160%

5. Ing. Viliam Štrba
Výška vkladu: 3.120,230 EUR
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 0,160%
2.

Podľa dostupných dokumentov vlastnícka štruktúra člena družstva GEMERNÁKUP, a.s.
s celkovým podielom na vlastníctve členských podielov partnera verejného sektora vo výške
99,362 % je nasledovná:

Akcionári:

6.

1. Ing. Anton Zsigó
Dátum narodenia: 20.04.1954
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, Hurbanovo - Vék
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 99,996%

2. GAMEX TRADING s.r.o.,
IČO: 31 443 265
Sídlo: Hadovská 870, 945 01 Komárno
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 0,0044

Podľa článku 11 ods. 1 stanov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú
členská schôdza a predseda družsíva

Podľa článku 12 ods. 1 slanov partnera verejného soktora schôdza čicnov družstva je najvyšším
orgánom družstva.

Podľa 11 ods. 3 stanov partnera verejného sektora pre platnosť uznesenia členskej schôdze sa
vyžaduje jej riadne zvolanie, prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jej členov a súhlas väčšiny hlasov
prítomných členov. Pri zvlášť dôležitých rozhodnutiach je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny
všetkých členov družstva.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúra partnera
verojného sektora predstavuje predstavenstvo:

I. Ing. Alexander Madarász - predseda
Trvalý pobyt: Milana Rastislava Štefánika 4789/30
979 01 Rimavská Sobota — Sobôtka

Konanie: Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda.
Ak je právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma
podpisuje ho predseda alcbo podpredseda samostatne.

Článok TY
Verejný funkcionári podľa $ 11 ods. 5 písm. c) zákona
Údaje podľa $ 11 ods. 5 písm. d) zákona

Z dostupných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. | ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z..
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora nie je partner verejného sektora
podľa $ 4 ods. 4 zákona.

Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Anton Zsigo zo dňa
09.08.2018 vyplýva, že Ing. Anton Zsigo:

a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

©) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie
Je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode členského podielu, na základe ktorej by previedol
členský podiel/časť členského podielu na tretiu osobu,

ej neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej
by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku
podnikania partnera verejného sektora.

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú v ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných
dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera
verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera
verejného seklora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou

starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov
partnera verejného sektora výhod nasledovnú osobu:

1. Ing. Anton Zsigo
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 947 01 Hurbanovo - Vék
Dátum narodenia: 20.04.1954

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa 8 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom
a tvorí príloluu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 10.08.2018


fratisláva

1084557752

116

Mgr. Peter Fórgáč,
advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z, o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Družstvo podielníkov Včelince

Sídlo: Kašická cesta, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36 057 860

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Dr, vložka č. 390/5

Konajúc: Ing. Alexander Madarász - predseda predstavenstva

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Forgáč, advokát
Sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
IČO: 42 447 739

Registračné číslo SAK: 7n16

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok [
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho 8 11 ods. 5
a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.
z.“).Článok 1L
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Banská
Bystrica (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného znenia stanov partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2002 (ďalej len
„stanôvy partnera verejného sektora“)

c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Anton Zsigo zo dňa
27.02.2017

d) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora

c) Výpis zobchodného registra spoločnosti GEMERNÁKUP, a.s. (ďalej len „výpis
z obchodného registra GEMFRNÁKUP, a.s.“)
f) Kópia úplného znenia stanov spoločnosti GEMERNÁKUP, a.s. zo dňa 21.06.2016 (ďalej len
„sľanovy GEMERNÁKUP, a.s.)

£) Výpis z obchodného registra spoločnosti GAMOTA a.s. vedeného Okresným súdom Nitra
(ďalej len „výpis z obchodného registra GAMOTA a.s.“)

h) Kópia úplného znenia stanov spoločnosti GAMOTA a.s, (ďalej len „stanovy GAMOTA a.s.“)

(ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, kloré boli
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dosiupné vo verejne prístupných registroch
a databázach,

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z.z.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že ticto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora,

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 5 písm. b) zákona

I.

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je družstvom založeným
a existujúcim podľa slovensk ého práva, pričom zapisované základné imanie je vo výške
1.955.204,80648 EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Členovia družstva:

2.

I. GEMERNÁKUPF, a.s.
IČO: 31 568 297
Sídlo: Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 90%

2. Anton Zsigó
Trvalý pobyt: M. Urbana 10, Komárno
Celkový podicl na vlastníctve členských podielov: 2,5%

3. Ing. Jozef Adamek
Trvalý pobyt: Hrušková 2939/1, Komárno
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 2,5%

4. Ing. Anton Zsigó
Trvalý pobyt: Gamota 1, Hurbanovo - Vík
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 2,5%

5. Ing. Viliam Štrba
Trvalý pobyt: Sídlisko Rimava 26, Rimavská Sobota
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 2,5%

Podľa dostupných dokumentov vlastnícka štruktúra člena družstva GEMERNÁKUP, a.s.
s celkovým podielom na vlastníctve členských podielov 90 % je nasledovná:
Akcionári:

GAMOTA a.s.

IČO: 36 542 601

Sídlo: Hadovská 870, 945 01 Komárno
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 99,09%

GAMEX TRADING s.r.o.,

IČO: 31 443 265

Sídlo: Fladovská 870, 945 91 Komárno
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 0,01%

3. Podľa dostupných dokumentov vlastnícka štruktúra akcionára GAMOTA a.s. scelkovým
podielom na vlastníctve akcií 99,99 % je nasledovná:

Ti

Ing. Anton Zsigo

Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 947 01 Hurbanovo - Vék
Počet akcií: 30

Menovitá hodnota akcie: 33.193,918875 FUR

Celkový podiel na vlastníctve akcií: 99,01 %Agnesa Zsigová

Veľkodunajská cesta 3775/9, 945 01 Komárno
Počet akcií: 30

Menovitá hodnota akcie: 331.939189 EUR
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 0,99 %

4. Podľa článku 11 ods. 1 stanov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú
členská schôdza a predseda družstva

5. Podľa článku 12 ods. ] stanov partnera verejného scktora schôdza členov družstva je najvyšším

orgánom družstva.

6. Podľa 11 ods. 3 stanov partnera verejného sektora pre platnosť uznesenia členskej schôdze sa
vyžaduje jej riadne zvolanie, prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jej členov a súhlas väčšiny hlasov
prítomných členov. Pri zvlášť dôležitých rozhodnutiach je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny
všetkých členov družstva.

71. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje predstavenslvo:

Ing. Alexander Madarász - predseda
Trvalý pobyt: Milana Rastislava Štefánika 4789/30
979 01 Rimavská Sobota — Sobôtka

Konanie: Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda.
Ak je právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma
podpisuje ho predseda alebo podpredseda samostatne.
Článok IV
Verejný funkcionári podľa $ 11 ods. 5 písm. c) zákona
Údaje podľa $ 11 ods. 5 písm. d) zákona

I. Zdostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
— Ing. Anton Zsigo zo dňa 27.02.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods, 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.
35772004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

2. Zdostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora
podľa $ 4 ods. 4 zákona.

Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Anton Zsigo zo dňa
27.02.2017 vyplýva, že Ing. Anton Zsigo:

a) nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie
je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávaenou osobou,

d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode členského podielu, na základe ktorej by
previedol členský podiel/časť členského podielu na tretiu osobu,

e) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločensíve alebo inú zmluvu, na základe
ktorej by bol povinný platiť trelej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na
výsledku podnikania partnera verejného sektora.

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú vust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. apo posúdení všetkých
dostupných dokumentov a všetkých relevaniných skutočností vplývajúcich na kontrolu a
ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej
činnosti partnera verejného soktora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie

s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných
užívateľov partnera verejného sektora výhod nasledovnú osobu:
1. Ing. Anton Zsigo
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 947 01 Hurbanovo - Vék
Dátum narodenia: 20.04.1954

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zislenému stavu.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so
zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného
sektora,

V Bratislave, dňa 27.02.2017

Mgr. Peter Forgá
Zámocká 14, BLLVA
IČO: 42 447 7307408:
SMÔ

advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×