Nezaradený subjekt

GAMOTA TRADING, s.r.o.

Komárno
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mederčská 81, Komárno

Záznam platný od: 12. Marec 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Hadovská , Komárno

Záznam platný od: 21. Marec 2017

Záznam platný do: 11. Marec 2019


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Zsigo
Adresa:
Gamota 1 Hurbanovo 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Zsigo
Adresa:
Gamota 1 Hurbanovo 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2017
Záznam do:
11. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Nosko & Partners s. r. o.
Adresa:
Podjavorinskej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 20.03.2017 do: 11.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 313/2016 Z. z. a registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: GAMOTA TRADING, s.r.o,

Sídlo: Mederčská 81, 945 01 Komárno

IČO: 34 097 112

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:
63/N

Konajúc: Ing. Anton Zsigo — konateľ spoločnosti

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Nosko 8 Partners s. r. o.

Sídlo: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

IČO: 36 860 107

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 54424/B

Konajúc: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok I
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho $ 11 ods. 5
a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“)

Článok II
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis zobchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Nitra
(ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 18.02.2019
(ďalej len „spoločenská zmluva partnera verejného sektora“)

c) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa
18.02.2019

ď) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Anton Zsigo zo dňa
10.03.2017
e) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora

(ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z. z..

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 5 písm. b) zákona

I.

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo
výške 99.582,- EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

1. [ng. Anton Zsigo
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 974 01 Hurbanovo - Vék
Vklad: 98.586,- EUR, splatené: 98.586,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 99 %

2. Agnesa Zsigová
Trvalý pobyt: Veľkodunajská cesta 3775/9, 945 01 Komárno
Vklad: 996,- EUR, splatené: 996,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 1 %

Podľa dostupných dokumentov orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie
a konatelia.

Podľa dostupných dokumentov valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom
spoločnosti.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje jeden konateľ:

1. Ing. Anton Zsigo
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 974 0] Hurbanovo — Vék

Konanie menom spoločnosti: Menom spoločnosti koná každý konateľ
samostatne.
Článok IV
Verejní funkcionári podľa 8 11 ods. 5 písm. c) zákona
Udaje podľa $ 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Zdostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora —
Ing. Anton Zsigo zo dňa 10.03.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

2. Zdostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora.
podľa $ 4 ods. 4 zákona..

Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Anton Zsigo zo dňa
10.03.2017 vyplýva, že Ing. Anton Zsigo:

a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim ľunkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie
je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

ď) neuzatvoril streťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by
previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,

c) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej
by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku
podnikania partnera verejného sektora.

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba.
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú v ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných
dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera
verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera
verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie sodbornou


starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov
partnera verejného sektora výhod nasledovnú osobu:

1. Ing. Anton Zsigo
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 947 01 Hurbanovo - Vék
Dátum narodenia: 20.04.1954

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom

a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 08.03.2019Nosko 8 Partners s. r. o,
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti
Dokument už neexistuje v RPVS, alebo ešte nebol strojovo spracovaný

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×