Priame rokovacie konanie

Nákup ochranných pomôcok proti šíreniu ochorenia COVID-19


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Vyhlásené:
25. Marec 2020
Vestník:
67/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
25. Marec 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
426 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
IČO:
36605751

Odôvodnenie:

Druh postupu:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ v OZNÁMENÍ O POUŽITÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA č. 11861 - IBT uverejneného vo Vestníku č. 65/2020 - 23.03.2020 uviedol zámer uzatvoriť zmluvu s hospodárskym subjektom Equipat s.r.o.,IČO: 52536025 Textilná 7 , 040 01 Košice, Následne uvedený hospodársky subjekt vyhlásil, že tovar ( rúška FFP1 - 25 000 ks a respirátorov N95 s výdychovým filtrom - 8 000 ks) nedokáže dodať. Verejný obstarávateľ vyzval na priame rokovacie konanie ďalší hospodársky subjekt vzhľadom na vládou Slovenskej republiky vyhlásenú mimoriadnu situáciu. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19. Z uvedeného dôvodu bude verejný obstarávateľ postupovať pri VO postupom priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. c) zákona.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×