Priame rokovacie konanie

Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k. ú. Raková, rkm 0,0 - 6,5


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Vyhlásené:
30. Júl 2019
Vestník:
152/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
4 614 267,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
ROSSETA s.r.o.
IČO:
36284475

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114, alebo

Vysvetlenie:

Vplyvom silnej búrkovej činnosti bol v obci Raková dňa 21.07.2019 o 14:00 hod. vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená a jeho prítokoch v katastrálnom území Raková, ktorý prešiel do II. st. PA dňa 21.07.2019 a ktorý stále trvá. V dôsledku dlhotrvajúcich zrážok, intenzívnych zrážok a búrkových činností, ako aj v dôsledku prítoku vody zo zrážok a následkom dlhotrvajúceho vysokého vodného stavu vznikajú väčšie škody, preto je potrebné v čo najkratšom čase zabezpečiť techniku a materiál v dostatočnom objeme a bezodkladne začať práce na opätovnom sprietočnení a stabilizácii vodného toku Trstená s prihliadnutím na uvoľnenie mostových objektov, stabilizáciu nivelety dna vodného toku a úsekov, kde boli počas povodňových prietokov atakované cestné telesá.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×