Priame rokovacie konanie

Dvojrovinový angiografický systém s dvoma C-ramenami


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Vyhlásené:
4. December 2018
Vestník:
238/2018
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
1 352 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
INTES Poprad, s.r.o.
IČO:
36449814
Názov:
Siemens Healthcare s.r.o.
IČO:
48146676
Názov:
S&T Slovakia s. r. o.
IČO:
31349935
Názov:
InMed s.r.o.
IČO:
47793317
Názov:
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka
IČO:
45497095

Odôvodnenie:

Druh postupu:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením

Vysvetlenie:

Náhrada angiografického prístroja, ktorý je nefunkčný.Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie tovaru z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. Verejný obstarávateľ - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice je toho názoru, že táto mimoriadna udalosť krízový stav, ktorá bezprostredne ohrozuje život a zdravie pacientov, nebola nemocnicou spôsobená, nastala napriek udržiavaniu zariadenia v prevádzkovom stave, t.j. nedala sa predvídať a pre potrebu jej operatívneho odstránenia, pre zamedzenie vzniku škôd a rizík, t.j. vzniknutej časovej tiesni nemožno použiť iné postupy verejného obstarávania. Pokračovanie viď. VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×