Priame rokovacie konanie

Poskytovanie služby e-VÚC RZplus


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Vyhlásené:
8. Júl 2016
Vestník:
131/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
29. Júl 2016
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
100 800,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Register zdravotníctva slúži pre evidovanie a povoľovanie zdravotníckych zariadení. V zmysle zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 408/2013 ukladá orgánom príslušným na vydanie povolenia (VÚC, MZ SR) vytvoriť a viesť register povolení. Uvedenú službu pre VUC na Slovensku poskytuje jediná spoločnosť s ktorou má PSK uzatvorenú zmluvu na poskytnutie služby na dobu určitú. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, so sídlom Bajkalská 28, Bratislava 817 62 čestným vyhlásením prehlásil, že je jediným a výlučným poskytovateľom služby e-VÚC RZplus pre samosprávne kraje Slovenskej republiky .

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×