Obstarávanie

Zabezpečenie servisnej starostlivosti o prostriedky IT


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 368,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 000,00
Zaplatené:
67.51%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50300000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
mesiac
Množstvo:
12.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A. Servisná starostlivosť pozostáva z pravidelnej údržby a zabezpečenia servisných zásahov v prípade výskytu poruchy na nasledovnom súbore výpočtovej techniky, programového vybavenia a služieb:; A.1 1 ks súborový (file) server a doménový radič vrátane OS MS Windows Server 2008 R2 Standard v Bratislave.; A.2 1 ks poštový (e-mail) server vrátane OS MS Windows Server 2008 R2 Standard a MS Exchange 2010 Server Standar v Bratislave.; A.3 1 ks proxy server v Bratislave, 1 ks proxy server Debian GNU/Linux v Bratislave.; A.4 UPS zdroj záložného napájania el. energie s manažment kartou zálohujúci súborový a poštový server (power backup) v Bratislave.; A.5 7 ks súborových (file) serverov a replikovaných doménových radičov vrátane OS MS Windows Server 2008 R2 Standard + zálohovanie, ak je dostupné médium – externý ukladací priestor; na ostatných strediskách Objednávateľa mimo Bratislavy.; A.6 Podpora služieb Internet Service Providera (Govnet) a poskytovateľa dátových liniek pre WAN (VPN).; A.7 antivírový software ESET Mail Security pre MS Exchange Server prevádzkovaný na poštovom serveri MS Exchange a ESETEndpoint Antivirus prevádzkovaný na File serveri (DC) v Bratislave (nie klientské stanice).; A.8 Zálohovanie na ústredí v Bratislave na dostupné médium. Dostupným médiom môže byť vhodná pásková mechanika s dostatočným množstvom zálohovacích pások alebo externý pevný disk s dostatočnou kapacitou.; B. Rozsah činnosti pravidelnej údržby - Dodávateľ ju vykonáva vždy 1-krát za mesiac priamo na ústredí Objednávateľa v Bratislave (pre servery ústredia) a prostredníctvom vzdialeného prístupu na strediskách Objednávateľa mimo Bratislavy s nasledovnými činnosťami :; B.1 kontrola nastavenia automatickej aktualizácie dátových súborov k antivírusovému softwaru, respektíve manuálna aktualizácia najnovších/aktuálnych dátových súborov k legálne nadobudnutým a nainštalovaným verziám antivírusových programov na všetkých serveroch a ich nastavenie podľa potreby.; B.2 antivírové prehliadky podľa potreby a prípadné odvírenie na všetkých serveroch, ku ktorým má Objednávateľ legálne nadobudnuté a nainštalované antivírové programy. Pri antivírovej prehliadke alebo odvírení budú vždy použité najaktuálnejšie dostupné dátové súbory ku konkrétnej verzii AV programu.; B.3 defragmentácia a ošetrenie chybných sektorov pevných diskov počítačov v prípade potreby.; B.4 optimalizácia a vytvorenie dostatočného miesta na diskoch v serveroch (vymazanie nepotrebných systémových súborov, presun/archivácia iných súborov) a ďalšie úkony vedúce k zabezpečeniu čo najlepšieho stavu a výkonu serverov Objednávateľa.; B.5 údržba a administrácia serverov Objednávateľa (inštalácia service packov, nastavenie zdieľania sieťových diskov, adresárov, tlačiarní a definovanie prístupových práv užívateľov, a pod.).; B.6 kontrola funkčnosti aplikácií, ktoré zabezpečujú prevádzku vnútornej počítačovej siete Objednávateľa, najmä aplikačných služieb Windows, DNS, DHCP, Exchange Mail Server.; B.7 kontrola záložných zdrojov UPS zálohujúcich servery Objednávateľa a stav batérií podľa informácií monitorovacieho softwaru.; B.8 kontrola dátového spojenia k poskytovateľovi Internetových služieb (www, e-mail) a kontrola zaplnenia proxy cache a mail servera, v prípade potreby vymazanie/archivácia starých mailov so súhlasom zodpovednej osoby Objednávateľa.; B.9 kontrola nastavenia a funkčnosti automatického zálohovania na dostupné zálohovacie médium (páska, HDD), overenie vykonania poslednej zálohy, prípadne zmena nastavenia podľa požiadaviek Objednávateľa.; B.10 vytvorenie, vedenie a manažment IT dokumentácie.; B.11 poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s predmetom zmluvy v rozsahu min. 6 hodín mesačne.; C. Rozsah činnosti servisných zásahov Dodávateľa :; C.1 servisný zásah je akýkoľvek výjazd servisného technika k Objednávateľovi na ústredie v Bratislave alebo servisný zásah prostredníctvom zabezpečeného vzdialeného prístupu na ústredí v Bratislave a ostatných strediskách Objednávateľa mimo Bratislavy.; C.2 servisný zásah sa týka súboru výpočtovej techniky, programového vybavenia a služieb podľa A.1 až A.8 za účelom odstránenia vzniknutej poruchy na zariadeniach alebo programovom vybavení Objednávateľa a odstránenie samotnej príčiny vzinku poruchy.; C.3 v prípade poruchy hardvérového komponentu v záruke zabezpečuje Dodávateľ servisnej starostlivosti jeho záručnú opravu v autorizovanom servise. ; C.4 náklady na pozáručnú opravu chybného komponentu hradí v plnej výške Objednávateľ. Výber dodávateľa pozáručnej opravy realizuje Objednávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Miesta plnenia zmluvy - strediská Objednávateľa, Hodnota / charakteristika: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice.; Technické vlastnosti: Čas výkonu servisnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: pracovné dni 8:00 hod. - 16:30 hod.; Technické vlastnosti: Garantované reakčné doby servisnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: do 6 hod. v rámci časového pokrytia - servis v Bratislave (na mieste/on-site alebo vzdialene).; Technické vlastnosti: Garantované reakčné doby servisnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: do 6 hod. v rámci časového pokrytia - servis v mestách mimo Bratislavy (vzdialene).; Technické vlastnosti: Formy nahlasovania porúch a požiadaviek objednávateľa, Hodnota / charakteristika: helpdesk/hotline, emailom a telefonicky.; Technické vlastnosti: Orientačný objem servisných zásahov za predchádzajúce obdobie (informačný údaj - neslúži ako hodnota objemu servisných zásahov počas platnosti rámcovej dohody zákazky), Hodnota / charakteristika: priemerne cca 130 hodín ročne.

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 2 8 400,00 20% EUR 9. December 2016 127392

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×