Obstarávanie

Diagnostické činidlá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 729,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 922,91
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33690000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostické činidlá do laboratória - spotrebný materiál potrebný pre kultiváciu buniek a baktérií, tekutinovú chromatografiu HPLC, sekvenovanie a analýzu DNA, elektroforézu a médií pre pokračujúci výskum.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Pasteurove pipety High Performance, LDPE, povrch s nízkou priľnavosťou znižuje stratu buniek a proteínov, netoxické, kapacita 14,0 ml, objem kvapky 55,6 µl, nasávací objem 10,0 ml, priemer stonky 4,0 mm, dĺžka 170 mm, 200 ks v balení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Chromatografické médium na výmenu iónov s kvartérnym amóniovým aniónom, 300 ml, veľkosť častíc 90 µm, Limit vylúčenia: približne 4 × 106 globulárnych proteínov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Chromatografické médium na výmenu iónov so sulfopropyl katiónom, 300 ml, veľkosť častíc 90 µm, Limit vylúčenia: približne 4 × 106 globulárnych proteínov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Boc-Asp(OcHex)-OH, 500 g, syntetický peptid, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. Base 0,2 uMOL Scale štandard pre HPLC, najlepšie vyhovuje od výrobcu HVD Life Science (V0200-S), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. Fibroblast Growth Factors (bFGF), human recombinant, mitogénne proteíny viažuce sa na heparín, ktoré zvyšujú proliferáciu širokého spektra bunkových typov v podmienkach bez séra alebo so zníženým obsahom séra; 10 µG, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. Aminoglykozidový antibiotický roztok G418, odporúčaná pracovná koncentrácia 400 μg/ml, balenie: 20 ml v plastovej fľaške, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. antibiotické papierové disky na určenie typu kauzálneho činidla infekčných ochorení a na kontrolu ich citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká in vitro pomocou metódy stanovenia inhibičnej zóny. Testovacie disky môžu byť potiahnuté chemoterapeutickými činidlami, umiestnené na inokulovaný živný agar a inkubované. Veľkosť inhibičnej zóny je mierou účinnosti týchto látok. Uniformne hrubé mäkké disky, 440 g/m², 920 µm, priemer 9 mm, 1000ks v balení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9. Kultivačné nádoby pre bunkové kultúry, PS, sterilizované gamma žiarením, nepyrogenické, s kapacitou: 250 ml, HDPE fialový ventilovaný uzáver s 0,22 µm hydrofóbnym PP filtrom, kultivačná plocha: 75 cm², stupnica po oboch stranách, popisovacia plocha, použiteľné pri teplotách od -20°C do +50°C, balené po 5 ks v uzatvárateľných samostojacich plastových vreckách, ktoré znižujú riziko kontaminácie, 20 vreciek, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10. Kultivačné nádoby pre bunkové kultúry, PS, sterilizované gamma žiarením, nepyrogenické, s kapacitou: 600 ml, HDPE fialový ventilovaný uzáver s 0,22 µm hydrofóbnym PP filtrom, kultivačná plocha: 182,5 cm², stupnica po oboch stranách, popisovacia plocha, použiteľné pri teplotách od -20°C do +50°C, balené po 5 ks v uzatvárateľných samostojacich plastových vreckách, ktoré znižujú riziko kontaminácie, 8 vreciek, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 11. LABWASH® Premium Extra, koncentrát pre manuálne čistenie laboratórneho skla a presných komponentov, Hodnota pH: 11,8 (hodnota pH pri koncentrácii 1%); Teplot. Rozsah: 10...40 °C; balenie: plastová fľaša; 2,5L. Zaručené čistenie bez zvyškov, vynikajúca čistiaca schopnosť pri nízkych dávkach, bez NTA (bez kyseliny nitrilotrioctovej), aktívne zložky sú biologicky odbúrateľné, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12. LABWASH® Premium Neutral, koncentrát pre manuálne čistenie laboratórneho skla a presných komponentov, Hodnota pH: 7,5 (hodnota pH pri koncentrácii 1%); Teplot. Rozsah: 10...60 °C; balenie: plastová fľaša; 2,5L. Zaručené čistenie bez zvyškov, vynikajúca čistiaca schopnosť pri nízkych dávkach, bez NTA (bez kyseliny nitrilotrioctovej), aktívne zložky sú biologicky odbúrateľné, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13. TEMPase Hot Start DNA Polymeráza, bez obsahu glycerolu, 5 U/µl, s 10X kombinovaným pufrom a MgCl2, 2500 testov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 14. Silikagél, Davison 923, vhodný na použitie pri testovaní ropných produktov metódami IP a ASTM, MW: 60,08 g/mol; Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa); Teplota tavenia: > 1600 °C; Plocha BET 430 - 530 m² / g; pH (5%) 5,5 až 7,0; Prchavé látky Max. 10,0%; Fe (Železo) Max. 50 ppm; Veľkosť častíc (> 60 mesh) Max. 5,0%; Veľkosť častíc (> 80 mesh) Max. 1,2%; Veľkosť častíc (> 100 mesh) Max. 5,0%; Veľkosť častíc (<200 mesh) Max. 15,0%; balenie: plastová fľaša, 1 kg, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 15. Pfu DNA Polymeráza peqGOLD, originálne izolovaná z Pyrococcus furiosus, vysoko čistý rekombinovaný enzým, bez obsahu bakteriálneho DNA, vysoká teplotná stabilita, balenie obsahuje Pure Pfu DNA polymerázu v koncentrácii 5 units/µl; 10x PCR pufer s 20 mM MgSO4; 10x PCR pufer bez MgSO4; zrieďovací pufer a 25 mM MgSO4, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 16. Kyselina octová ľadová 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, MW: 60,05 g/mol; Teplota varu: 118 °C (1013 hPa); Teplota tavenia: 17 °C; Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C); Teplota vzplanutia: 38,5 °C; Alkalinity Max. 0.0004 meq/g; Boiling point 117 - 119 °C; Water Max. 0.25 %; Na (Sodium) Max. 1 ppm; Solidification point 16.2 - 16.6 °C; kvôli porovnateľnosti výsledkov požadujeme chemikáliu zn. VWR Chemicals, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 17. Ficoll™ PM400 (suchý prášok) - synteticky neutrálny, vysoko rozvetvený hydrofilný polymér sacharózy s priemernou molekulovou hmotnosťou 400 000. Určený na vytvorenie hustotných gradientov na separáciu a izoláciu eukaryotických buniek, organel a bakteriálnych buniek, ako stabilizačné činidlo a ako preparačné médium na izoláciu mononukleárnych buniek, ale aj hybridizácii nukleových kyselín, elektroforéze a imunologických štúdiách. Je užitočný na separáciu buniek, ktoré sú citlivé na centrifugáciu. Veľkosť balenia: 500 g, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 18. Viacprvkový štandard kontroly kvality, 100 mg / l; 32 prvkov v 5% kyseline dusičnej: Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn, ARISTAR® pre ICP; sledovateľné na SRM od NIST, vyrobené a testované v akreditovaných zariadeniach ISO Guide 34 / ISO17025; objem 100 ml, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 19. siRNA transfekčný reagent Interfer, 1 ml, pre HTS, určený hlavne pre zautomatizované procedúry, doba spotreby 1 rok pri skladovaní pri teplote 4°C, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 20. L-glutamín, vysoká čistota, 1 kg, 98,5%, kvôli porovnateľnosti výsledkov požadujeme chemikáliu zn. VWR Chemicals, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 21. Percol Plus, 1 L, reagencia s nízkym obsahom endotoxínov na odstreďovanie buniek, vírusov a bunkových častíc podľa hustoty, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 22. Agaróza s vysokým rozlíšením (HR), nízka teplota tavenia (max. 90 °C), Electran pre elektroforézu. Od tradičných agaróz sa líši v rozsahu separácie gélu. Jemné a konzistentné rozdelenie nukleových kyselín pod 1000 párov báz. Vlastnosti agarózy HR umožňujú konzistentnú gélovú separáciu (analytickú a preparatívnu) a vykonávanie in-vitro translácie a transkripčného mapovania, ako aj in-vivo ligácie a transformácie. Bez DNázy a RNázy; Teplota tavenia: 60-90 °C; Sila gélu (pri 4%) Min. 1400 g / cm2; Teplota gélovatenia (pri 4%) 32,5 - 38,0 °C; 50 bp - 1 kb; 125g v plastovej fľaši, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 23. Granulovaný PCA - plate count agar na stanovenie počtu mikroorganizmov v potravinách, vode, odpadových vodách a tiež z klinických a kozmetických vzoriek, nepožaduje doplnenie ďalších suplementov, zloženie: Tryptone, Yeast extract, Dextrose, Agar, konečné pH po sterilizácii (pri 25°C): 7.3±0.2, štandard: ISO/APHA; veľkosť balenia 5kg. Médium musí byť granulované z dôvodu redukcie prášenia oproti práškovým prípravkom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 24. Granulovaný TSB - tryptic soy broth, univerzálne médium používané na kultiváciu širokej škály mikroorganizmov a na testovanie sterility vláknitých húb a nižších baktérií v súlade s harmonizovanou metódou USP / EP / BP / JP / IP, nepožaduje doplnenie ďalších suplementov, vhodné pre použitie vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, zloženie: Tryptone, Soyapeptone, Sodium chloride, Dipotassium hydrogen phosphate, Glucose monohydrate, pH po sterilizácii (pri 25°C): 7.3±0.2; veľkosť balenia 5kg. Médium musí byť granulované z dôvodu redukcie prášenia oproti práškovým prípravkom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 25. Granulovaný Yeast glucose chloramphenicol agar - selektívny agar určený na počítanie kvasiniek a plesní v mlieku a mliečnych výrobkoch, zloženie: Yeast extract, Glucose, Chloramphenicol, Agar, pH po sterilizácii (pri 25°C): 6.6±0.2; veľkosť balenia 5kg. Médium musí byť granulované z dôvodu redukcie prášenia oproti práškovým prípravkom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 26. Deodorant do autoklávu s vôňou eukalyptu a mäty, obsah balenia 100 kapsulí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 27. Cetrifugačné skúmavky VWR Collection, 15 ml,PP, graduované-čiernou farbou od 1,5-14,5 ml, kónické, plocha označená bielou farbou na písanie, so šrubovacím uzáverom, sterilizované ožiarenim , bez obsahu pyrogenov,netoxické, autoklavovatelné, služia na centrifugáciu do 12 500×g, riedenie a skladovanie, roztokov,médií a protilátok až do -80 C, 50/vrecko, 10 vreciek/balenie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 28. Cetrifugačné skúmavky VWR Collection, 15 ml so stojanom,PP, graduované-čiernou farbou od 1,5-14,5 ml, kónické, plocha označená bielou farbou na písanie, so šrubovacím uzáverom, sterilizované ožiarenim , bez obsahu pyrogenov,netoxické, autoklavovatelné, služia na centrifugáciu do 12 500×g, riedenie a skladovanie, roztokov,médií a protilátok až do -80 C, 25 skúmaviek na stojan, 2 stojany/balenie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 29. in vivo-jetPEI® reagent - univerzálne získavanie všetkých typov nukleových kyselín (DNA, siRNA, miRNA atď.) v 2-krokovom postupe, ISO 9001, v dodávke sa nachádza 0,5ml reagntu in vivo-jetPEI® a 2010 ml 10% roztoku glukózy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 30. koagulačný test na odlíšenie koagulázovo pozitívnych stafylokokov, ISO 6888-1. Balenie 10 x 3 ml ampulí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 31. Fibroblast Growth Factors (bFGF), human recombinant - heparín viažuce mitogénne proteíny, ktoré zvyšujú proliferáciu širokého spektra bunkových typov v podmienkach bez séra alebo so zníženým sérom. Čistota > 95%, 17 kD, filtrované cez 0.2 µm membránu, Balenie 5×10 µg, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 32. Dehydratované kultivačné médiá vo vreckách, MediaBag T (tube-bag), naplnené predváženým granulovaným médiom. Výroba aseptockého média: Ku hadičke sa pomocou konektorova asepticky pripojí 0,2 μm filtračná jednotka. Cez filtračný systém sa za aseptických podmienok do vrecka pridá voda. MediaBag T maximum recovery diluent, 20000 ml/vrecko, balenie 15 ks, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 33. Dehydratované kultivačné médiá vo vreckách, MediaBag T (tube-bag), naplnené predváženým granulovaným médiom. Výroba aseptockého média: Ku hadičke sa pomocou konektorova asepticky pripojí 0,2 μm filtračná jednotka. Cez filtračný systém sa za aseptických podmienok do vrecka pridá voda. MediaBag T half Fraser broth, 10000 ml/vrecko, balenie 15 ks., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Pasteurove pipety 10 ML, 170 MM, nesterilné, 200 KS / bal, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. Q sefaróza chromatografické médium 300 ML, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. SP sefaróza chromatografické médium, 300 ML, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Boc-Asp-(OCHEX)-OH syntetický peptid, 500 G, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Báza 0,2 uMOL pre HPLC, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Ľudský rekombinantný rastový faktor (Fibroblast Growth Factor) bFGF 10 µG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Aminoglykozidový antibiotický roztok G418, koncentrácia 400 µG/ML , balenie 20 ML, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Antibiotické papierové disky, 1000 ks, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Kultivačné nádoby pre bunkové kultúry, 75 CM2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Kultivačné nádoby pre bunkové kultúry, 182,5 CM2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 11. LABWASH® Premium Extra, koncentrát pre manuálne čistenie laboratórneho skla a presných komponentov, 2,5 L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. LABWASH® Premium Neutral, koncentrát pre manuálne čistenie laboratórneho skla a presných komponentov, 2,5 L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. TEMPase Hot Start DNA Polymeráza, bez obsahu glycerolu, 2500 reakcií, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 14. Silikagél, Davison 923, 1KG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 15. Pfu DNA Polymeráza peqGOLD, originálne izolovaná z Pyrococcus furiosus, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 16. Kyselina octová ľadová 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, 2,5L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 17. Polymér sacharózy Ficoll™ PM400, 500 G, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 18. Viacprvkový štandard kontroly kvality, 100 mg, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. siRNA transfekčný reagent Interfer, 1 ML, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. L- Glutamín, vysoká čistota, 98,5%, 1KG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Percoll Plus reagencia, 1L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Agaróza s vysokým rozlíšením (HR), 125G, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 23. Granulovaný PCA - plate count agar na stanovenie počtu mikroorganizmov, 5 KG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Granulovaný TSB - tryptic soy broth, 5KG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 25. Granulovaný Yeast glucose chloramphenicol agar, 5 KG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 26. Deodorant do autoklávu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 27. Cetrifugačné skúmavky VWR Collection, 15 ml,PP, 500 KS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 28. Cetrifugačné skúmavky VWR Collection, 15 ml so stojanom,PP, 500 KS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 29. in vivo-jetPEI® reagent, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 30. koagulačný test na odlíšenie koagulázovo pozitívnych stafylokokov, 10*3 ML, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 31. Ľudský rastový faktor bFGF, 5×10 µg, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 32. Sterilné kultivačné médiá vo vreckách Mediabag T, 15*20 L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 33. Sterilné kultivačné médiá vo vreckách Mediabag T, 15*10 L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 13 107,50 20% EUR 6. Február 2019 248186

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×