Obstarávanie

Pracovná zdravotná služba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 166,66
Zaplatené:
52.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
85100000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
mesiac
Množstvo:
36.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa poskytovať pre zamestnancov objednávateľa zaradených do jednotlivých rizikových kategórií prác odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu v rozsahu podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby,; o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (ďalej len „vyhláška č. 208/2014 Z. z.“) a zákona č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na túto činnosť a záväzok objednávateľa uhradiť za poskytnuté služby cenu dohodnutú v zmluve.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A. Hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stavu pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov:, Hodnota / charakteristika: Pracovná zdravotná služba pri výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a pracovné podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov so zameraním na:; Technické vlastnosti: a) identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia a identifikáciu zisťovania nebezpečenstiev,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: b) sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: c) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov so zameraním na:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a) znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: b) stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti na vykonávané pracovné činnosti a používané technológie alebo plánované technológie,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: c) zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: d) zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a oddychové miestnosti,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: e) stravovanie zamestnancov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: f) poskytovanie poradenstva zamestnávateľovi i zamestnancom, najmä pri: plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie, ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, pri hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: g) účasť na vypracúvaní a spolupráca na realizovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska, na opatreniach pracovnej rehabilitácie, na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: h) školenia a odborný výcvik zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: i) spoluprácu pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómii., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pracovná zdravotná služba sa ďalej zúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a na hodnotení pracovného prostredia a podmienok., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B. Výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci:, Hodnota / charakteristika: Dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou:; Technické vlastnosti: - sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov a ich zdravotnej spôsobilosti na prácu a vydáva lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce, v súvislosti s výkonom práce, pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku, ak zo zdravotných dôvodov nevykonávali prácu dlhšie ako šesť mesiacov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: pri podozrení na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo by sa zistili kontraindikácie na vykonávanie práce a odporúčali sa vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca, alebo opodstatnenosť jeho preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie, pred zmenou pracovného zaradenia, pri skončení pracovnoprávneho vzťahu zo zdravotných dôvodov a po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi a s neskorými následkami na zdravie zahŕňa zabezpečenie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a) základnej prehliadky vo vzťahu k práci: základné pracovno-lekárske fyzikálne vyšetrenie s dôrazom na posúdenie stavu a funkcie orgánov a systémov, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené danou prácou alebo pracovnými podmienkami., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: b) mimoriadne prehliadky vo vzťahu k práci: rozsah tejto prehliadky navrhuje poskytovateľ individuálne. Je to prehliadka na posúdenie zmeny pracovnej spôsobilosti zamestnanca (napr. dlhodobá práceneschopnosť a pod.). Poskytovateľ bude účtovať úhradu za túto kategóriu vyšetrení podľa cenníka aktuálne platného v čase objednania vyšetrenia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: c) zabezpečenie ďalších odborných vyšetrení vo vzťahu k práci (napr. audiometrické vyšetrenie, pneumologické vyšetrenie, otorinolaryngologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie a iné) na základe objednávky objednávateľa. Poskytovateľ bude účtovať úhradu za túto kategóriu vyšetrení podľa cenníka aktuálne platného v čase objednania vyšetrenia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Poskytovateľ do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy navrhne Rozsah lekárskych preventívnych prehliadok pre jednotlivé profesie zaradené do 3. a 4. rizikovej kategórie prác. Rozsah lekárskych preventívnych prehliadok bude prílohou zmluvy a obsahuje zoznam výkonov, resp. vyšetrení v rámci lekárskych preventívnych prehliadok pri každej pracovnej profesii podľa druhu práce. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobjednať všetky vyšetrenia v rozsahu uvedenom v prílohe zmluvy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: V prípade zmeny zaradenia jednotlivých profesií do 3. a 4. rizikovej kategórie prác a ak bude súčasne potrebná úprava Rozsahu lekárskych preventívnych prehliadok, tento Rozsah lekárskych preventívnych prehliadok bude zmenený dodatkom k zmluve. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (vstupná, periodická,..) aj pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Osobitné predpisy podľa ktorých sa majú lekárske prehliadky vykonávať sú napríklad:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: •zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (práca v noci),•zákon č. 124/2006 Z. z.,•nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,•nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami atď., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Postup pri lekárskych preventívnych prehliadkach:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Poskytovateľ vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov objednávateľa a uchádzačov o zamestnanie u objednávateľa na základe písomnej objednávky objednávateľa., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. V objednávke objednávateľ uvedie zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia pracovných rizík, požadovaný dátum vykonania lekárskej preventívnej prehliadky a telefonický a mailový kontakt na priameho nadriadeného u každého zamestnanca., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Poskytovateľ do troch dní od obdržania objednávky oznámi objednávateľovi písomne a priamemu nadriadenému podľa predchádzajúceho bodu 2. e-mailom dátum a miesto vykonania lekárskych preventívnych prehliadok u jednotlivých zamestnancov objednávateľa (miesto vykonania prehliadky je v meste, v ktorom zamestnanec vykonáva prácu pre objednávateľa), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a ostatné informácie týkajúce sa výkonu lekárskych preventívnych prehliadok (či lekárska preventívna prehliadka bude vykonaná v priebehu jedného dňa alebo v priebehu viacerých dní, konkrétne miesto, kam sa má zamestnanec dostaviť, akú dokumentáciu si má so sebou priniesť, či má prísť nalačno a pod.)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Poskytovateľ vykoná lekárske preventívne prehliadky na miestach podľa prílohy zmluvy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. Po vykonaní lekárskej preventívnej prehliadky poskytovateľ vyhotoví u každého zamestnanca objednávateľa potvrdenie o vykonaní preventívnej lekárskej prehliadky, ktoré obsahuje meno a priezvisko zamestnanca, rok narodenia, druh práce u objednávateľa, dátum a miesto vykonania lekárskej preventívnej prehliadky, zoznam výkonov vykonaných v rámci lekárskej preventívnej prehliadky a zabezpečí podpísanie Potvrdenia o vykonaní lekárskej preventívnej prehliadky zamestnancom, u ktorého bola lekárska preventívna prehliadka vykonaná., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. Poskytovateľ vyhotoví posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. a doručí ho objednávateľovi do 15 dní od vykonania lekárskej preventívnej prehliadky., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. Poskytovateľ sleduje periodicitu lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. c) 2. bod zákona č. 355/2007 Z. z. a upozorní objednávateľa najmenej dva mesiace pred uplynutím lehoty na potrebu vykonania lekárskej preventívnej prehliadky u tohto zamestnanca. Objednávateľ vyplní objednávku na vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky a poskytovateľ vykoná lekársku preventívnu prehliadku tak, aby bola dodržaná lehota ustanovená zákonom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. Po preukázateľnej dohode oboch zmluvných strán, v rámci zvýšenia efektivity a zlepšenia procesu objednávania, možno tento „Postup pri lekárskych preventívnych prehliadkach“ upraviť dodatkom k zmluve., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Miesto vykonania prehliadky je v meste, v ktorom zamestnanec vykonáva prácu pre objednávateľa., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celkový počet zamestnancov:, Hodnota / charakteristika: 421; Technické vlastnosti: Počet zamestnancov v 1. kategórii:, Hodnota / charakteristika: 223; Technické vlastnosti: Ostatné kategórie zamestnancov:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Bratislava: počet 49, Hodnota / charakteristika: Biologický faktor : 49; Technické vlastnosti: Nitra: počet 24, Hodnota / charakteristika: Biologický faktor : 21+3, Chemický faktor: 21, Fyzický faktor: 7; Technické vlastnosti: Martin: počet 20, Hodnota / charakteristika: Biologický faktor: 17+3, Karcinog. a mutag. faktor: 17; Technické vlastnosti: Žilina: počet 13, Hodnota / charakteristika: Biologický faktor: 13, Chemický faktor: 13, Karcinog. a mutag. faktor: 13, Psychický faktor: 7; Technické vlastnosti: Banská Bystrica: počet 32, Hodnota / charakteristika: Biologický faktor: 31+1; Technické vlastnosti: Prešov: počet 13, Hodnota / charakteristika: Biologický faktor: 13, Chemický faktor: 1; Technické vlastnosti: Poprad: počet 12, Hodnota / charakteristika: Biologický faktor: 12, Chemický faktor: 11; Technické vlastnosti: Košice: počet 35, Hodnota / charakteristika: Biologický faktor: 35, Karcinog. a mutag. faktor: 3; Technické vlastnosti: Spolu : počet 198, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Biologické faktory, ktoré sa môžu vyskytnúť sú najmä: -baktérie a podobné mikroorganizmy: Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi /Mycobacterium tuberculosis je odolný aj voči fixačnému činidlu/ -vírusy: vírus encefalitídy, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Jacob-Creuzfeldova choroba, HIV,-parazity: Echinococcus granulosus, Taenia soliu,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Chemické faktory, ktoré sa môžu vyskytnúť sú najmä: formaldehyd, dietyléter, etylacetát, acetón, etalalkohol, dichlórmetán,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Karcinogénne a mutagénne faktory, ktoré sa môžu vyskytnúť sú najmä: benzén, DVOJCHRÓMAN DRASELNÝ, KYSELINA CHROMSÍROVÁ., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Uvedené množstvá nie sú záväzné a slúžia len pre účely vyhodnotenia EKS. Skutočný odber jednotlivých služieb bude objednávaný na základe skutočných potrieb objednávateľa, nakoľko nie je možné určiť presný počet zamestnancov počas celého obdobia trvania zmluvy., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A.Hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stavu pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov., Jednotka: mesiac, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: B.Výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, Jednotka: prehliadka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Falck Healthcare a. s. 5 29 000,00 20% EUR 21. Január 2019 246009

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×