Obstarávanie

Prístavba budovy materskej školy (2,2) - o


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Košice-Staré Mesto
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
102 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
59 583,33
Zaplatené:
58.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Objekt prístavby je situovaný na pozemku Mesta Košice, ktorého správcom je stavebník, t.j. Mestská časť Košice - Staré Mesto 4. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie od Základnej školy. Prístavba sa plánuje využívať ako trieda MŠ s vlastným sociálnym zariadením a príslušnými priestormi, využiteľná aj osobami so zníženou pohyblivosťou. Pozemok je rovinatý, nepravidelného tvaru, obklopený obytnými blokmi, objektmi garáží a zeleňou ktorú z plochy prístavby bude potrebné presadiť.; Prístavba bude situovaná na SV strane súčasného objektu, ktorý svojou hmotou predeľuje severnú časť pozemku po šírke. Južná časť pozemku v súčasnosti slúži ako dvor pre MŠ, ktorý poskytuje dostatočné dimenzie pre svoje fungovanie i po prístavbe. ; Objekt prístavby bude stavaný v jednej etape ako samostatný stavebný objekt(oddilatovaný). Stavba je navrhnutá tak, aby bolo možné dostavať ďalšiu triedu MŠ (predpripravené priestory, rozvody, inštalácie, dimenzie prístavby k MŠ tak, aby po všetkých stránkach vyhovovala aj po prípadnej ďalšej prístavbe v 2.etape.; Prístavba bude jednopodlažná, nepodpivničená, s plochou strechou v 2% spáde. Pôdorysne má prístavba obdlžníkový tvar rozmerov 13,10x11,30m. Prepojenie pôvodnej stavby a spojovacej chodby je navrhnuté v mieste jestvujúceho okna. Strecha prepojovacej chodby plochá s minimálnym spadom.; Objekt bude vybavený zdravotechnickou infraštruktúrou /voda, kanál/, elektroinštaláciou, ústredným vykurovaním - kompletné napojenie na rozvody súčasnej MŠ, okrem kanalizácie, tá je navrhovaná ako pripojenie na rozvod verejnej kanalizácie. Ohrev TÚV zabezpečený el. bojlerom v prístavbe.; Pred zahájením stavebných prác nevyhnuté vytýčenie podzemných vedení jednotlivými správcami vedení na náklady dodávateľa.; Prekládka lavičiek, pieskoviska a hracích prvkov po dohode s investorom nie je súčasťou PD ani rozpočtu, je potrebné riešiť z iných rozpočtových zdrojov (aktivačné práce a pod.); Stavba je zabezpečená proti požiaru svojím stavebným riešením, (podrobné riešenie v samostatnej PD príslušnej profesie). Pre príjazd požiarnej techniky slúži prístupová komunikácia k predmetnej stavebnej parcele.; Architektúra objektu je navrhnutá ako jednoduchý kváder, ktorého tvar vychádza z funkcie, dispozície a čo najefektívnejšieho využitia priestoru. Takisto sa snaží v maximálnej miere rešpektovať súčasný objekt, ktorý aj naďalej zostáva dominantou(aj hmotovou aj architektonickou), nesnaží sa o jeho napodobnenie, naopak, svojou čisotou a jednoduchosťou priznáva svoj status prístavby, niečoho nového. ; Dispozično-prevádzkové riešenie: 1.np – chodba (1.01), šatňa (1.02), trieda (1.03), hygiena (umyváreň + WC)(1.04), upratovačka/sklad(1.05), zádverie(1.06). Podrobnejšie dispozičné usporiadanie viď. PD. Farebnosť medziokenných výplní, fasády a interiér podrobnejšie rieši architektonická štúdia, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie; Pred zahájením stavebných prác dodávateľ stavby si vyžiadá od referátu dopravy mesta Košice súhlas na trasu dopravy materiálu vrátane betónovej zmesi, pohybu mechanizmov po miestnych komunikáciách; Výkopová zemina sa použije na terénne úpravy na pozemku investora.Základové pásy monolitické, presný popis v profesii statika. Po odrytí základovej škáry prizvať na stavbu geológa dodávateľom stavby. Pri návrhu základov sa vychádzalo z predpokladaného dovoleného namáhania zeminy Rd=150kPa. Základové pásy zateplené EPS Perimeter hrúbky 100 mm.Na základovú dosku sa vybetonuje podkladová doska hrúbky 100 m; Výstuž Murivo navrhnuté z tvárnic tiedy P2-420 hrúbky 400 mm. Vnútorné murivo nosné tiedy P2-480 hrúbky 250 mm. Nenosné murivo hrúbky 150 mm. Nosníky Steico budú uložené na monolitický veniec nad nosnýmí stenami.Pred objednaním nosníkov premerať skutočné rozmery stavby.; Strecha plochá, krytina Fatrafol, klampiarske výrobky – odkvapoý systém Lindab,; Okenné výplne plastové; Vnútorná kanalizácia – odvádza splaškovú vodu a dažďovú vodu zo strechy objektu. Splašková kanalizácia je navrhnutá vo vnútri budovy. Ležatý rozvod je uložený pod podlahou (pod záklopom) alebo v stene. Ležaté rozvody sú napojené na stúpačky, na ktorých je umiestnený čistiaci kus. Rozvod je navrhovaný z PP-HT rúr pre ležatý rozvod, pre stúpačky a pripojovacie potrubie. Odvetranie kanalizácie je riešené cez stúpačky ukončené ventilačnou hlavicou nad strechou objektu. Pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov k odpadom bude v spáde min. 3%, a to v stene, pod stropom alebo v podlahe. ; Plastové potrubie, ktoré prechádza voľne stavebnými konštrukciami oddeľujúce požiarne úseky musí byť chránene požiarnymi manžetami. Dažďové vody sú zvedené do spoločnej kanalizácie. Prepojiť splaškovú a dažďovú vodu je možné len mimo budovy.; Vnútorný vodovod - bude pripojený na navrhovaný rozvod studenej vody. Vodovodné potrubie bude inštalované v podlahe, v stene alebo v strope. Vodovod v objekte bude zhotovený z rúr plastových. Všetky rúrky budú izolované trubkovou izoláciou. Teplá voda - pre objekt bude v navrhovanej prístavbe ohrievaná v priamo výhrevnom elektrickom zásobníku s objemom 100 litrov. ; Vodovodná prípojka - Jestvujúca časť materskej školy je v súčasnosti napojená vodovodnou prípojkou na verejný vodovod. Navrhovaná prístavba bude riešená napojením do jestvujúcej šachty na pozemku stavebníka. Jestvujúca vodovodná prípojka vyhovuje zvýšenému prietoku navrhovanej studenej vody.; Ústredné vykurovanie – riešené s napojením na existujúce rozvody úk v suteréne jestvujúceho objektu škôlky. Rozvody budú zhotovené z plastických rúrok. Regulácia vykurovania ekvitermická podľa vonkajšej teploty. Teplota v jednotlivých miestnostiach prístavby bude regulovaná termostatickými hlavicami na radiátoroch; Vetranie - prirodzeným spôsobom – oknami; Elektroinštalácie:Prívod NN : Existujúci objekt materskej školy je napojený na NN sieť existujúcou prípojkou do rozvádzača RH, umiestneného v šatni. V RH je inštalované trojfázové meranie spotreby elektrickej energie. Rozvádzač RH sa dozbrojí o trojfázový istič B16A/3. Z tohto ističa viesť pevne pod omietkou a následne povalou v PVC chráničke kábel CHKE-R -J 4x10 a CHKE-R -J 3x1,5 (ovládanie), ktorými sa napojí podružný rozvádzač pre prístavbu objektu RP, umiestnený v miestnosti č. 1.08. ; Elektroinštalácia objektu: Elektroinštalácia objektu bude napojená z rozvádzača RP. Bod rozdelenia sústavy TN-C na TN-S bude v rozvádzači RP, kde sa za bodom rozdelenia sústavy nesmie spojiť pracovný N vodič s ochranným PE vodičom.; Požadovanú svetelnosť v zmysle STN EN 12 464-1 dosiahneme inštaláciou potrebného počtu a typov svietidiel s požadovaným krytím. Vnútorné priestory objektu budú osvetľované žiarovkovými alebo žiarivkovými svietidlami, svietidlami s kompakt žiarivkou a to stropnými, závesnými, resp. nástennými alebo bodovými, podľa typu miestnosti a vlastného výberu investora. Ovládanie je navrhnuté miestne pomocou vypínačov.; Vonkajší hydrant – potreba vyvolaná projektom požiarnej ochrany. Požadovaná potreba požiarnej vody je stanovená pre požiarny úsek objektu s najväčšou pôdorysnou plochou, Q = 12 l.s-1 = 720 l.min-1 na vodovodnom potrubí. ; Výtokový stojan a plniace miesto bude umiestnené na verejnom vodovode (DN150) na pozemku stavebníka Pripojenie sa bude realizovať s písomným súhlasom majiteľa nehnuteľnosti napojenej prípojky. Pred začatím zemných a výkopových prác zabezpečí dodávateľ vytýčenie a zakreslenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich sa v časti navrhovanej prípojky. Navrhovaný nadzemný hydrant bude napojený potrubím na verejný vodovod DN150. ; Odbočka z jestvujúceho verejného vodovodu sa vysadí pomocou dvoch E – kusov a T- kusu DN 150/100/150, za ktorým sa osadí uzáver DN 100 s teleskopickou zemnou súpravou. Ku hydrantu je vedené liatinové potrubie DN 100. Potrubie sa uloží do zapaženého výkopu. Navrhovaný je nadzemný hydrant s pevnými spojkami 2x75(b) a 1x110 v zelenom páse mimo požiarne nebezpečnej vzdialenosti.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: zastavaná plocha riešenej časti, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: úžitková plocha novej triedy, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: súhrnná technická správa, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: architektúra, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: statika, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: zdravotechnika, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: elektroinštalácie, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: vykurovanie, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 10 71 500,00 20% EUR 18. November 2016 124298

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×