Obstarávanie

materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 829,68
Konečná suma(Bez DPH):
6 829,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

a) Súprava (kit) pre reverznú transkripciu RNA obsahujúci MultiScribe MuLV reverznú transkriptázu s optimálnou , schopný v jednej 20µl reakcii kvantivatívne prepísať na komplementárnu DNA 0.02-2µg celkovej RNA. Súprava obsahuje inhibítor RNáz. Kit je schopný reverznej transkripcie mnohých RNA templátov, vrátanie GC- a AU-bohatých cieľových RNA a RNA s nízkou expresiou. Špecifikom je 10-násobne väčší dynamický rozsah, než iné kity. 200 reakcií po 20µl v balení, jedno (1) balenie; b) 96-jamkové optické platničky pre prístroj StepOne Plus, 0.1 ml jamky, maximálna tepelná vodivosť pre precízne cyklovanie teplôt, reprodukovateľnosť, špecifickosť, senzitivita PCR reakcií v platničke, možnosť použiť fast mód prístroja StepOne Plus – 25 minút RT-PCR, 10 platničiek v balení, sedemnásť (17) balení; c) optický adhezívny film, ktorý sa aplikuje na 96-jamkové platničky používané v prístroji Step One Plus, minimalizuje riziko krížovej kontaminácie medzi jamkami, minimalizuje riziko vyparovania vzoriek počas PCR analýzy. Lepiaca plocha je citlivá na tlak, poskytuje kvalitné tesnenie každej jamky, neinterferuje s čítaním fluorescencie vzorky, priloží sa na platničku a pritlačí, nelepí sa na rukavice. 100 filmov v balení, jedno (1) balenie.; d) 2x premix pre prípravu master mixu pre RT-PCR, SYBR GreenER farbivo pre detekciu dvojvláknovej DNA, AmpliTaq polymeráza s hot-start mechanizmom a vysokou špecifickosťou, inaktívna pri pipetovaní pri izbovej teplote, tepelne labilná Uracil-DNA glykozyláza (UDG), pre odstránenie vplyvu kontaminantov – PCR produktov pochádzajúcich z amplifikácie, pri ktorej bol použitý dUTP, dUTP/dTTP – pre umožnenie aktivity UDG, vysoký dynamický rozsah 0.1pg - 100 ng cDNA na reakciu, schopnosť detekovať jedinú kópiu genomickej DNA. ; ROX pasívna referencia, zmes dNTP s obsahom dUTP/dTTP. optimalizovaný tlmivý roztok. Možnosť použitia v prístroji Step One Plus (Applied Biosystems). 10x5 ml v balení, jedno (1) balenie; e) ultračistá destilovaná voda bez RNáz a DNáz pre použitie vo všetkých metodikách molekulárnej biológie. Filtrovaná cez 0.1µm membránu a testovaná na prítomnosť DNáz a RNáz. Balenie 500 ml. Tri (3) balenia.; f) súprava TaqMan MicroRNA reverse transcription kit, poskytuje potrebné komponenty pre 1000 reakcií TaqMan MicroRNA Assays. Vysoko špecifický kit, ktorý kvantifikuje len maturované mikroRNA, nie prekurzory. Vysoká senzitivita, potreba len 1 – 10 ng celkovej RNA. 1000 reakcií v balení. Jedno (1) balenie.; g) TaqMan univerzálny mastermix II s uracil-N glykosylázou. Obsahuje zmes komponentov (okrem primerov, sondy, templátu a vody) potrebných pre real-time PCR reakciu. Možnosť amplifikovať cDNA, DNA pre účely kvantifikácie a genotypizácie. Ultračistá AmpliTaq Gold DNA polymeráza, dNTP (s UTP), ROX pasívna referencia, uracil-N-glykozyláza, optimalizovaný tlmivý roztok. Balenie 1x5 ml. Päť (5) balení.; h) TaqMan Micro RNA assay pre miR499 (001352). TaqMan Micro RNA assay kvantifikujú mikroRNA s vysokou špecificitou a senzitivitou tohto typu detekcie. Dvojkrokový protokol s reverznou transkripciou s použitím primera špecifického pre mikro RNA, s následnou RT-PCR s TaqMan sondou. Kvantifikuje len maturované mikroRNA, nie prekurzory. Citlivosť 1-10 ng celkovej RNA. Schopnosť uskutočniť dvojkrokový protokol s RT-PCR za menej, než tri hodiny. Balenie 750RT/750 PCR reakcií. Jedno (1) balenie.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ProScience Tech s. r. o. 1 6 829,00 0% EUR 15. November 2016 123996

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×