Obstarávanie

Realizácia prístrešku-cestmajsterstvo Partizánske


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
147 435,00
Konečná suma(Bez DPH):
107 500,00
Zaplatené:
72.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45223110-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
stavba
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

prístrešok pre mechanizmy

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Časť :1.1. Architektonicko-stavebné riešenie , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1 - ZEMNE PRÁCE , Jednotka: CELOK, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 36,43*(0,50+10,00+0,50+0,40)*1,50/2 = 311.47730,60*(0,70/2+0,50+10,00+0,50+0,40+0,40)*0,70/2 = 130.127, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 441,604; Technické vlastnosti: Príplatok za lepivosť horniny tr.3 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 441,604; Technické vlastnosti: Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 ((1,00+1,335)*2+30,60)*0,40*1,00*2 = 28.216, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28,216; Technické vlastnosti: Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28,216; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 79,142; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 441,604+28,216-79,142 = 390.678, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 390,678; Technické vlastnosti: Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 390,678; Technické vlastnosti: Uloženie sypaniny na skládku , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 390,678; Technické vlastnosti: Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu (36,43+2*2,00)*(0,60+0,60+1,50)/2*(1,20+0,25) = 79.142, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 79,142; Technické vlastnosti: 2 - ZÁKLADY , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 30,60*(0,50+10,00+0,50) = 336.600, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 336,600; Technické vlastnosti: Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) ((1,00+1,335)*2+30,60)*0,40*1,00*2 = 28.216, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28,216; Technické vlastnosti: 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 (36,43+2,00*2)*0,40*1,50 = 24.258, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24,258; Technické vlastnosti: Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie 2*(36,43+2,00*2+0,40)*1,50 = 122.490, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 122,490; Technické vlastnosti: Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 122,490; Technické vlastnosti: Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505 7308,07/1000 = 7.308, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,308; Technické vlastnosti: 5 - KOMUNIKÁCIE , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu 36,43+2*2,00 = 40.430, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40,430; Technické vlastnosti: Žľabovka betónová TBM 1-50 40,43/0,30*1,01 = 136.114, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 136,114; Technické vlastnosti: 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm 30,60*0,70*0,30 = 6.426, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,426; Technické vlastnosti: Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,426; Technické vlastnosti: Mazanina z bet. vystužená oceľ.vláknami Dramix B30 (C25/30) hr.nad 120 do 240mm 30,60*(0,50+10,00+0,50+0,40)*0,25 = 87.210, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 87,210; Technické vlastnosti: Vsyp 20 kg/m3 87,21*20 = 1744.200, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1744,200; Technické vlastnosti: Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho 30,60*(0,50+10,00+0,50+0,40)*0,40 = 139.536, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 139,536; Technické vlastnosti: Násyp pod vrst. podláh z piesku preos hr. 5 mm 30,60*(0,50+10,00+0,50+0,40) = 348.840, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 348,840; Technické vlastnosti: 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vyčistenie priemyselných budov alebo hál 30,60*(0,50+10,00+0,40) = 333.540, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 333,540; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 674,747; Technické vlastnosti: 764 - Konštrukcie klampiarske , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Žľaby z lakoplastovaného plechu pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 31,000; Technické vlastnosti: Montáž PZ žľabové hrdlo HRD100 d-100 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: Hrdlo žľabové PZ lisované HRD d-100 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32,000; Technické vlastnosti: Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu kruhové d-100 6,00+0,50*2 = 7.000, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,000; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,102; Technické vlastnosti: 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním 30,60*11,50 = 351.900, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 351,900; Technické vlastnosti: Profily trapézové ROVA hr. plechu 0,6 , výška vlny 50 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 351,900; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80,048; Technické vlastnosti: 783 - Nátery , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojnásobné 22833,08/1000*65 = 1484.150, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1484,150; Technické vlastnosti: Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1484,150; Technické vlastnosti: M21 - 155 Elektromontáže , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom 36,43*(0,70+0,50+10,00+0,50+0,40+1,90)*0,30 = 153.006, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Krivka cenová druhá do 30000 kg , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22833,080; Technické vlastnosti: Oceľové konštrukcie , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22833,080; Technické vlastnosti: MCE - ostatné , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre M 43 do 500 m , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 572,083; Technické vlastnosti: Časť :1.2. Kanalizácia - napojenie na jestvujúce rozvody , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1 - ZEMNE PRÁCE , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine (11,00+20,00+12,00+7,00)/1000 = 0.050, Jednotka: km, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,050; Technické vlastnosti: Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m (11,00+20,00+12,00+7)*1,00*0,30 = 15.000, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,000; Technické vlastnosti: Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (11,00+20,00+12,00+7,00)*1,00*(1,20-0,30) = 45.000, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45,000; Technické vlastnosti: Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45,000; Technické vlastnosti: Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 2*(11,00+20,00+12,00+7,00)*1,20 = 120.000, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120,000; Technické vlastnosti: Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120,000; Technické vlastnosti: Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45,000; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,000; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 45,00-15,00 = 30.000, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30,000; Technické vlastnosti: Uloženie sypaniny na skládku , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30,000; Technické vlastnosti: Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "výkop" 45,00 = 45.000 "odpočet - lôžko" -(11,00+20,00+12,00+7,00)*1,00*0,15 = -7.500 "odpočet - obsyp" -(11,00+20,00+12,00+7,00)*1,00*(0,15+0,30) = -22.500 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,000; Technické vlastnosti: Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny(11,00+20,00+12,00+7,00)*1,00*(0,15+0,30) = 22.500 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22,500; Technické vlastnosti: Obsypový materiál , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22,500; Technické vlastnosti: 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku (11,00+20,00+12,00+7,00)*1,00*0,15 = 7.500, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,500; Technické vlastnosti: 8 - RÚROVÉ VEDENIA , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 11,00+20,00+12,00+7,00 = 50.000, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50,000; Technické vlastnosti: Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50,000; Technické vlastnosti: Osadenie + dodávka plastovej revíznej šachty - opatrenej lapačom nečistôt , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: Koleno 30st.753 120 917 d 160 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk. , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55,754; Technické vlastnosti: 921 - Elektromontáže , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 76,000; Technické vlastnosti: Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 47,500; Technické vlastnosti: Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 165,000; Technické vlastnosti: Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 91,670; Technické vlastnosti: Podpery vedenia FeZn na strechu PV24 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 118,000; Technické vlastnosti: Podpera vedenia ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 24 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 118,000; Technické vlastnosti: Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,000; Technické vlastnosti: Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,000; Technické vlastnosti: Svorka FeZn spojovacia SS , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48,000; Technické vlastnosti: Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48,000; Technické vlastnosti: Svorka FeZn na odkvapový žľab SO , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,000; Technické vlastnosti: Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,000; Technické vlastnosti: Svorka FeZn skúšobná SZ , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,000; Technické vlastnosti: Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,000; Technické vlastnosti: Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,000; Technické vlastnosti: Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) R , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,000; Technické vlastnosti: Ochranný uholník FeZn OU , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,000; Technické vlastnosti: Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,000; Technické vlastnosti: Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SJ02 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48,000; Technické vlastnosti: Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48,000; Technické vlastnosti: Zmená tyč FeZn ZT2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24,000; Technické vlastnosti: Zemná tyč ocelovo žiarovo zinkovaná l=2,0m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24,000; Technické vlastnosti: Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24,000; Technické vlastnosti: Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU kl. dl. 140 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24,000; Technické vlastnosti: Trubka dvojplášťová KOPODUR , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35,000; Technické vlastnosti: Trubka ohybná FXP 20mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35,000; Technické vlastnosti: Trubka pevná VRM 20mm vr. Príchytiek , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 185,000; Technické vlastnosti: Trubka pevná VRM 20mmvr. Príchytiek , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 185,000; Technické vlastnosti: Vypínač NUK 16, VS 10, 16, 32, 63, upevnený na oceľový nosník a vrátane zapojenia , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,000; Technické vlastnosti: Vypínač č.1, Legrand PLEXO , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,000; Technické vlastnosti: Zásuvka na povrch upevnená na oceľový nosník vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,000; Technické vlastnosti: Zásuvka 2N+PE, Legrand PLEXO , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,000; Technické vlastnosti: Svietidlo stropné žiarivkové, 2x58W, IP44 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,000; Technické vlastnosti: Svietidlo stropné prachotes žiarivkové 2x58W, IP44 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,000; Technické vlastnosti: Svietidlo nástenné 1x50W , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,000; Technické vlastnosti: LED reflektor 50W, IP44 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,000; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 208,000; Technické vlastnosti: CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 208,000; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 183,000; Technické vlastnosti: CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 183,000; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x1,5 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22,000; Technické vlastnosti: CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22,000; Technické vlastnosti: Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,000; Technické vlastnosti: Krabica ACID , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,000; Technické vlastnosti: Trubka dvojplášťová KOPODUR FXKVR 63mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80,000; Technické vlastnosti: Trubka FXKVR 63mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80,000; Technické vlastnosti: Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x6 , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 86,000; Technické vlastnosti: CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 86,000; Technické vlastnosti: Úpravy rozvádzača RH , Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: Doplnenie rozvádzača RH , Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: Zapojenie rozvádzača RP , Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: Rozvádzač RP + konštrukcia pre rozvádzač , Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: P - Ostatné , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Doprava , Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: Zemné práce, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: Pojazdné lešenie, Jednotka: hod, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50,000; Technické vlastnosti: Revízie, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Techtonic, s.r.o. 3 129 000,00 20% EUR 17. Október 2016 120616

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×