Obstarávanie

Voda, plyn, kanalizácia a zavlažovanie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Chorvátsky Grob
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
149 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
102 500,00
Zaplatené:
68.79%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
dielo
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (DSP) v stavebnom objekte S0 07.3 Zavlažovací systém rieši distribúciu vody pre polievacie účely v areáli. SO 07.3 je podobjektom SO 07 Krajinná a parková architektúra. ; Samotná prípojka na verejný vodovod bude slúžiť na dodávku pitnej pre areál základnej a materskej školy a aj požiarnej vody (pre vnútorný vodovod). Prípojku SO 09.1 navrhujeme z potrubia HDPE DN80 (90x5,4), PN10 dĺžky 9,0m po vodomernú šachtu VŠ, kde sa potrubie dočasne zaslepí, kým sa nebude budovať VŠ. Vodomerná šachta VŠ umiestnená v areáli školy už bude súčasťou SO 09.2 Areálový vodovod. ; Samotnú prípojku SO 09.1 navrhujeme napojiť na jestvujúci verejný vodovod HDPE DN300 (355x21,1mm), PN10, ktorý je vybudovaný v chodníku pozdĺž prístupovej komunikácie k obytnej zóne „Javorová alej“. Napojenie navrhujeme univerzálnym navŕtavacím pásom na potrubie D355 s prírubovým výstupom DN80, za ktorým bude osadený podzemný uzáver DN80 so zemnou súpravou vyvedenou pod liatinový uzáverový poklop. ; SO 10.1 Prípojka na verejnú splaškovú kanalizáciu bude slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z areálu. Navrhujeme ju ako splaškový výtlak ČSS (areálovej čerpacej stanice splaškov ČSS, ktorá nie je súčasťou prípojky) z potrubia HDPE DN50 (63x3,8mm), PN10 dĺžky 247,0m.; Potrubie SO 10.1 navrhujeme vies ť v zelenom páse popri plote areálu, potom navrhujeme v pretláčanej chráničke (OC DN150 dĺžky 13,0m) trasovať popod príjazdovú komunikáciu do obytnej zóny „Javorová alej“, následne popri hranici pozemkov a pri jestvujúcej komunikácii smerom k Pezinskej ceste a nakoniec v dne rozšíreného retenčného dažďového rigola až do šachty pri čerpacej stanici ČS5 na verejnej splaškovej kanalizácii obce. ; Na výtlaku ČSS navrhujeme 2ks kontrolné šachty po trase. Súčasťou SO10.1 budú aj výmeny výtlačných potrubí za čerpadlami na DN65 v mokrej komore ČS5 podľa požiadavky prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 3 123 000,00 20% EUR 7. Október 2016 119872

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×