Obstarávanie

Požiarna ochrana pre objekty objednávateľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 991,80
Konečná suma(Bez DPH):
4 675,00
Zaplatené:
35.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50413200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kompletné plnenie predmetu zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Zabezpečenie a realizácia nasledovných činností v priebehu 1 kalendárneho roka na predchádzanie vzniku požiarov v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "oOpP") pre potreby objednávateľa v rámci všetkých pracovísk a objektov v jeho správe na území celého Slovenska:; 1.1 Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany podľa §9, ods. 2 písm. a) až f) oOpP s odbornou spôsobilosťou a platným osvedčením na pracoviskách objednávateľa a objektoch v správe objednávateľa podľa jeho potrieb; 1.2 Vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s platnou legislatívou, potrebami a internými predpismi objednávateľa; 1.3 Zabezpečovanie odbornej prípravy určených protipožiarnych hliadok; 1.4 Školenia a overovanie vedomostí zamestnancov objednávateľa v súlade s platnou legislatívou; 1.5 Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovanie zistených nedostatkov; 1.6 Určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; 1.7 Zúčastňovanie sa kontrolnej činnosti štátneho požiarneho dozoru a plnenie opatrení orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor a odstraňovanie zistených nedostatkov; 1.8 Vnútropodnikový požiarny dozor v plnom súlade s platnou legislatívou; 1.9 Zorganizovanie a vykonávanie požiarneho poplachu najmenej raz za 12 mesiacov; 1.10 Vykonávanie poradenstva súvisiaceho s predmetom zákazky po dobu 12 mesiacov; 1.11 Garancia činností a nesenie plnej zodpovednosti za súlad s požiadavkami platnej legislatívy v súlade s predmetom zákazky a následne uzavretou vzájomnou zmluvou.; 1.12 Vykonávanie kontroly a tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov (ďalej len "PHP"), podľa oOpP , Vyhlášky č. 719/2002 Z.z., výmena starých, vyradených PHP za nové PHP – podľa potreby.; 1.13 Vykonávanie kontroly požiarnych hydrantov (ďalej len "PH"), podľa oOpP, Vyhl. č. 699/2004 Z.z. – podľa potreby.; 1.14 Vykonávanie tlakovej skúšky požiarnych hadíc (ďalej len "H"), podľa normy STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. – podľa potreby.; 1.15 Vykonávanie kontroly, preventívnej údržby a prehliadky požiarnych dverových uzáverov (ďalej len "PD"), podľa oOpP, Vyhlášky č.478/2008 Z.z. – podľa potreby.; 1.16 Doplnenie, prípadne aktualizácia poškodených alebo chýbajúcich tabuliek, piktogramov, samolepiek.; 1.17 Iné činnosti vyplývajúce z predmetu zákazky a predmetnej zmluvy podľa potrieb objednávateľa.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 5. Celkový počet podľa miest plnenia:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Bratislava, Hodnota / charakteristika: PHP-106 ks (práškový ABC 6kg), PH-20 ks, H-20 ks, PD-31 ks; Technické vlastnosti: Dislokované pracoviská:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Banská Bystrica, Hodnota / charakteristika: PHP-54 ks (P6-26 ks, P2-1 ks, S5-24 ks, S2-3 ks); Technické vlastnosti: Košice, Hodnota / charakteristika: PHP-24 ks (P6 Te-17 ks, S5 Kte-4 ks, PR 2e-3 ks), PH-4 ks; Technické vlastnosti: Gánovce, Hodnota / charakteristika: PHP-13 ks (P6 Te-3 ks, S5Če-1 ks, S5KTe-4 ks, P6 Če-1 ks, PG 6-1 ks, S30-3 ks), PH-2 ks, PD-2 ks ; Technické vlastnosti: Malý Javorník, Hodnota / charakteristika: PHP-25 ks (S2KTe-6 ks, S5KTe-4 ks, P6 Te-9ks, KT05-5ks, S2ČE-1ks); Technické vlastnosti: Dudince, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC 6kg), PH-1 ks, H-1 ks; Technické vlastnosti: Kamenica nad Cirochou, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC 6kg-1ks, CO2 5kg-1ks); Technické vlastnosti: Liesek, Hodnota / charakteristika: PHP-3 ks (práškový ABC 6kg); Technické vlastnosti: Lučenec - Boľkovce, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (S5Če); Technické vlastnosti: Milhostov (Trebišov), Hodnota / charakteristika: PHP-4 ks (práškový ABC 6kg); Technické vlastnosti: Nitra, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC 6kg), PH-1 ks, H-1 ks; Technické vlastnosti: Prievidza, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC 6kg); Technické vlastnosti: Štrbské Pleso, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC 6kg); Technické vlastnosti: Telgárt, Hodnota / charakteristika: PHP-5 ks (práškový ABC 6kg-4ks, CO2 6kg-1ks); Technické vlastnosti: Tisinec (Stropkov), Hodnota / charakteristika: PHP-4 ks (práškový ABC 6kg-3ks, CO2 5kg-1ks); Technické vlastnosti: Hurbanovo, Hodnota / charakteristika: PHP-3 ks (práškový ABC 6kg), PH-1 ks; Technické vlastnosti: Lomnický Štít, Hodnota / charakteristika: PHP-4 ks (CO2-3ks, práškový ABC 6kg-1ks); Technické vlastnosti: Jaslovské Bohunice, Hodnota / charakteristika: PHP-9 ks (práškový ABC 6kg), PH-4 ks, H-7 ks; Technické vlastnosti: Bratislava letisko, Hodnota / charakteristika: PHP-3 ks (CO2-2ks, práškový ABC 6kg-1ks), PH-2 ks; Technické vlastnosti: Košice letisko, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (CO2-1ks, práškový ABC 6kg-1ks); Technické vlastnosti: Poprad letisko, Hodnota / charakteristika: PHP-4 ks (práškový ABC 6kg-1ks, snehový 2kg-3ks); Technické vlastnosti: Piešťany letisko, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC 6kg); Technické vlastnosti: Žilina letisko, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC 6kg), PD-2 ks; Technické vlastnosti: Rekreačné a účelové zariadenia:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Liptovský Ján , Hodnota / charakteristika: PHP-12 ks (CO2S5 Kodreta 5kg-2ks, CO2S5 Kovoslužba 5kg-3ks, 6PKtK Kovoslužba 6kg-2ks, PG6PDC Neuruppin 6kg-3ks, P6Raima Sanal 6 kg-2ks), PH-1 ks, H-1 ks; Technické vlastnosti: Liesek, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC 6kg-1ks, CO2 5kg-1ks), PH-1 ks, H-1 ks; Technické vlastnosti: Gánovce, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC 6kg), PH-1 ks, H-1 ks; Technické vlastnosti: Bukovec, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC 6kg); Technické vlastnosti: Ďalšie pracoviská:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Kojšovská hoľa, Hodnota / charakteristika: PHP-14 ks (práškový ABC 6kg-12ks, CO2 5kg-2ks), PH-3 ks, H-3 ks; Technické vlastnosti: Kubínska hoľa, Hodnota / charakteristika: PHP-4 ks (práškový ABC 6kg-1ks, CO2 5kg-3ks); Technické vlastnosti: Španí laz, Hodnota / charakteristika: PHP-8 ks (práškový ABC 6kg-3ks, CO2 5kg-5ks), PD-3 ks; Technické vlastnosti: Čierny Balog, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC 6kg-2ks); Technické vlastnosti: Stacionárne stanice:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Bratislava, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Bratislava, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Malacky, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Nitra, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Nitra, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Topoľníky, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Senica, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Trnava, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Trenčín, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Bystričany, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Handlová, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Prievidza, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Banská Bystrica, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Banská Bystrica, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Jelšava, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Hnúšťa, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Zvolen, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Žiar nad Hronom, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Chopok, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Martin, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Ružomberok, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Žilina, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Košice, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Košice, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Kojšovská hoľa, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Veľká ida, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Strážske, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Krompachy, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Humenné, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Stará Lesná, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Gánovce, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Prešov, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Starina, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Kolonické sedlo, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Vranov nad Topľou, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Mobilné stanice:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Bratislava, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Bratislava, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Bratislava, Hodnota / charakteristika: PHP-1 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Automobily:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Nissan Navara 1, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Nissan Navara 2, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Nissan Navara 3, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC plyn N2 6kg); Technické vlastnosti: Mobilné kalibračné laboratórium:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Bratislava, Hodnota / charakteristika: PHP-2 ks (práškový ABC plyn N2 6kg)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Predpokladané množstvá PHP ku kalkulácii ceny, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 365; Technické vlastnosti: 2. Predpokladané množstvá PH ku kalkulácii ceny, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 41; Technické vlastnosti: 3. Predpokladané množstvá H ku kalkulácii ceny, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: 4. Predpokladané množstvá PD ku kalkulácii ceny, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38; Technické vlastnosti: 5. Počet zamestnancov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: 6. Poskytovanie služieb v oblasti požiarnej ochrany (1.1 - 1.17), Jednotka: mesačný paušál, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
3J s. r. o. 4 5 610,00 20% EUR 22. September 2016 118181

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×