Obstarávanie

Nepravidelná preprava osôb vozidlami M1, M2, M3.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa účelových zariadení
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
55 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
37 416,66
Zaplatené:
68.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
hodina
Množstvo:
925.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nepravidelná preprava osôb vozidlami M1, M2, M3 na vyžiadanie. ; Preprava osôb z miesta na miesto na základe požiadavky objednávateľa s časovým harmonogramom.; Zabezpečenie nepravidelnej prepravy osôb a batožiny vozidlami M1, M2, M3 na vysokej protokolárnej úrovni v rámci Slovenskej republiky, preprava do okolitých krajín - Rakúsko, Maďarsko, Česká republika a cesty na/z letiska Schwechat. Preprava bude členená na kategórie 1 - 4.; Kategória 1: V rámci Bratislavského samostatného kraja a na letisko Schwechat, pričom táto cena bude paušalizovaná - cena za 1 hodinu/ 1 vozidlo voľného počtu km, v piatich podkategóriách, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.; Podkategória 1.1: Preprava osôb a batožiny mikrobus do 9 osôb.; Podkategória 1.2: Preprava osôb a batožiny mikrobus do 15 osôb.; Podkategória 1.3: Preprava osôb a batožiny autobus do 28 osôb.; Podkategória 1.4: Preprava osôb a batožiny autobus do 49 osôb.; Podkategória 1.5: Preprava osôb a batožiny autobus LUX nad 48 osôb; Kategória 2: V rámci Slovenskej republiky, pričom táto cena bude paušalizovaná - cena za 1 hodinu/ 1 vozidlo voľného počtu km v piatich podkategóriách, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.; Podkategória 2.1: Preprava osôb a batožiny mikrobus do 9 osôb.; Podkategória 2.2: Preprava osôb a batožiny mikrobus do 15 osôb.; Podkategória 2.3: Preprava osôb a batožiny autobus do 28 osôb.; Podkategória 2.4: Preprava osôb a batožiny autobus do 49 osôb.; Podkategória 2.5: Preprava osôb a batožiny autobus LUX nad 48 osôb.; Kategória 3: Dopravné služby v zahraničí, pričom táto cena bude paušalizovaná - cena za 1 hodinu/ 1 vozidlo voľného počtu km v piatich podkategóriách, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.; Podkategória 3.1: Preprava osôb a batožiny mikrobus do 9 osôb.; Podkategória 3.2: Preprava osôb a batožiny mikrobus do 15 osôb.; Podkategória 3.3: Preprava osôb a batožiny autobus do 28 osôb.; Podkategória 3.4: Preprava osôb a batožiny autobus do 49 osôb.; Podkategória 3.5: Preprava osôb a batožiny autobus LUX nad 48 osôb.; Kategória 4: Stojné - čakanie nad 1 hodinu v rámci kategórií 1 - 3 za každú začatú hodinu čakania bez ohľadu na miesto čakania vrátane súvisiacich poplatkov.; Výsledkom kontraktačného postupu bude zmluva, ktorá má povahu rámcovej dohody, predmet zákazky bude realizovaný na základe čiastkových výziev (objednávok) vo forme e-mailov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Mikrobus do 9 osôb, Hodnota / charakteristika: MB Vito, MB Viano alebo ekvivalent; Technické vlastnosti: Mikrobus do 15 osôb, Hodnota / charakteristika: Ford Tranzit, MB Exclusiv alebo ekvivalent; Technické vlastnosti: Autobus do 28 osôb, Hodnota / charakteristika: Iveco Daily, Isuzu alebo ekvivalent; Technické vlastnosti: Autobus do 49 osôb, Hodnota / charakteristika: Setra, MB alebo ekvivalent; Technické vlastnosti: Autobus LUX nad 48 osôb, Hodnota / charakteristika: Setra, Evadys alebo ekvivalent; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá , Hodnota / charakteristika: Všetky vozidlá musia spĺňať požiadavky stanovené zákonmi a príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR.; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá, Hodnota / charakteristika: Poskytovateľ predloží do 5 dní od uzatvorenia zmluvy fotokópie TP vozidiel, ktorými bude zabezpečovať služby pre Objednávateľa; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá, Hodnota / charakteristika: Poskytovateľ je povinný udržiavať vozidlá používané na plnenie predmetu zmluvy čisté, interiér povysávaný a umytý, zvonku umyté a to vždy pred prvým pristavením vozidla v deň výkonu služby; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M1,M2, Hodnota / charakteristika: vozidlo s vodičom, rok výroby 2008 a neskorší; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M1,M2, Hodnota / charakteristika: emisná norma EURO 5 a vyššia; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M1, M2, Hodnota / charakteristika: klimatizácia, tónované sklá; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M1, M2, Hodnota / charakteristika: počet sedadiel: minimálne 7 + vodič, maximálne 19 + vodič; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M1, M2, Hodnota / charakteristika: zostávajúci batožinový priestor aj pri umiestnení maximálneho počtu pasažierov vo vozidle minimálne 500 litrov; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M1, M2, Hodnota / charakteristika: vozidlá bez reklamných nálepiek; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M3, Hodnota / charakteristika: diaľkový autokar s vodičom (kategória vozidla M3, typ karosérie jednopodlažný); Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M3, Hodnota / charakteristika: počet sedadiel minimálne 46 + vodič, maximálne 57 + vodič; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M3, Hodnota / charakteristika: rok výroby 2008 a neskorší; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M3, Hodnota / charakteristika: emisná norma EURO 5 a vyššia; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M3, Hodnota / charakteristika: možnosť riadenia sklonu sedadiel, opierky na ruky, oddelené sedadlá; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M3, Hodnota / charakteristika: klimatizácia, tónované sklá, rádio, CD, DVD prehrávač; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M3, Hodnota / charakteristika: individuálne osvetlenie pre potreby čítania, mikrofón u vodiča, chladnička, pokrytie wi-fi na území SR; Technické vlastnosti: Požiadavky na vozidlá kategórie M3, Hodnota / charakteristika: vozidlá bez reklamných nálepiek (prípustné logo spoločnosti); Technické vlastnosti: Požiadavky na vodičov, Hodnota / charakteristika: vodiči sú držiteľmi vodičského oprávnenia na vedenie vozidiel kategórie M1,M2 alebo M3; Technické vlastnosti: Požiadavky na vodičov, Hodnota / charakteristika: minimálna 3 - ročná prax vo vedení vozidiel kategórie M1,M2 alebo M3; Technické vlastnosti: Požiadavky na vodičov, Hodnota / charakteristika: V prípade požiadavky objednávateľa absolvovanie preverenia zo strany bezpečnostných zložiek SR; Technické vlastnosti: Požiadavky na vodičov, Hodnota / charakteristika: Vodiči sú povinní vykonávať službu v primeranom oblečení pozostávajúcom z obleku, košele a kravaty; Technické vlastnosti: Kategória 4 - Stojné, Hodnota / charakteristika: čas, kedy vodič vozidla použitého na plnenie predmetu zmluvy nevykonáva prepravu, ale čaká medzi jednotlivými objednanými transfermi v rámci príslušného dňa na ďalšiu prepravu podľa objednávky; Technické vlastnosti: Kategória 4 - Stojné, Hodnota / charakteristika: v cene stojného sú zahrnuté: čas čakania, poplatky za státie - parkovné, náhrada za stratu času a všetky ostatné výdavky vzniknuté pri poskytovaní služby bez ohľadu na dĺžku čakania; Technické vlastnosti: Požiadavky na Poskytovateľa, Hodnota / charakteristika: zabezpečiť motorové vozidlá s vodičmi v určenom čase, mieste a v počte stanovenom v objednávke Objednávateľa; Technické vlastnosti: Požiadavky na Poskytovateľa, Hodnota / charakteristika: maximálne do 5 dní od uzatvorenia zmluvy predložiť úradne overený platný doklad o oprávnení podnikať (výpis z OR nie starší ako 3 mesiace); Technické vlastnosti: Požiadavky na Poskytovateľa, Hodnota / charakteristika: maximálne do 5 dní od uzatvorenia zmluvy predložiť prehľadný zoznam vozidiel, ktorými bude zabezpečovať služby Objednávateľovi; Technické vlastnosti: Požiadavky na Poskytovateľa, Hodnota / charakteristika: v prípade potreby zabezpečiť vodičov ovládajúcich jazdu v kolóne riadenej policajným sprievodom po trase stanovenej príslušníkmi Policajného zboru SR, ak ním bude trasa určovaná; Technické vlastnosti: Požiadavky na Poskytovateľa, Hodnota / charakteristika: zabezpečiť Objednávateľom požadovaný počet vozidiel kategórie M1,M2 alebo M3 s vodičmi na základe objednávky zaslanej Poskytovateľovi minimálne 72 hodín pred požadovaným začiatkom poskytovania služby; Technické vlastnosti: Požiadavky na Poskytovateľa, Hodnota / charakteristika: vo výnimočných prípadoch zabezpečiť Objednávateľom požadovaný počet vozidiel M1,M2 alebo M3 s vodičmi na základe objednávky zaslanej Poskytovateľovi min. 24 hodín pred začatím výkonu služby; Technické vlastnosti: Výnimočný prípad, Hodnota / charakteristika: za výnimočné a mimoriadne prípady sa považujú také prípady, v ktorých Objednávateľ nesporne, preukázateľne a nie vlastným pričinením, z objektívnych dôvodov nemohol zaslať objednávku skôr

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 1.1, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 1.2, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 1.3, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 1.4, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 1.5, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 2.1, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 2.2, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 2.3, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 2.4, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 2.5, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 3.1, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 3.2, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 3.3, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 3.4, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Preprava v podkategórii 3.5, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Kategória 4 - stojné, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRANSPORT a.s. 2 44 900,00 20% EUR 12. Júl 2016 113532

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×