Obstarávanie

Licencia na prístup a aktualizácie k elektronickému právnemu informačnému systému na 3 roky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
21 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
17 500,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48218000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Licencia na prístup a aktualizácie k elektronickému právnemu informačnému systému na 3 roky, a to na; 1. 100 prístupov pre zamestnancov, ; 2. 60 prístupov v počítačových učebniach a v knižnici fakulty,; 3. prístupy pre študentov fakulty – počet prístupov počas trvania zmluvy je flexibilný, bude zodpovedať počtu študentov zapísaných na štúdium na fakulte v každom okamihu počas trvania zmluvy (približne 1500 až 2500 prístupov v každom období počas trvania zmluvy, pričom prístup je z hľadiska trvania viazaný na štúdium na fakulte, presný počet prístupov sa bude ustaľovať na začiatku každého akademického roku počas trvania zmluvy a v prípade okolností, ako je prerušenie, ukončenie prerušenia či ukončenie štúdia aj počas akademického roku).; Požadovaný obsah a funkcionality databáz elektronického právneho informačného systému: ; - formálne pramene práva tvoriace vnútroštátny právny poriadok Slovenskej republiky najmenej od roku 1918, a to všetky časové verzie rekonštruovaných úplných znení, vrátane funkcie porovnania zmien a rozdielov rôznych časových verzií všeobecne záväzného právneho predpisu,; dôvodové správy k všeobecne záväzným právnym predpisom,; - judikatúra československých a slovenských súdov publikovaná v oficiálnych publikačných nástrojoch, prípadne ďalšie súdne rozhodnutia, historická judikatúra zo zbierok „Bohuslavova zbierka“ a „Vážneho zbierka“,; vybrané digitalizované diela odbornej právnickej literatúry (bezplatne rozširované periodiká, prípadne aj iné periodiká, komentáre k právnym predpisom, odborné monografie),; - vzory podaní podľa procesných všeobecne záväzných právnych predpisov,; - jednotlivé obsahové súčasti elektronického právneho informačného systému musia byť funkčne prepojené a musia umožňovať vyhľadávať judikatúru a odbornú literatúru ku konkrétnym všeobecne záväzným právnym predpisom.; Rozsah prístupných databáz v rámci prístupov pre študentov môže byť zúžený, pokiaľ ide o diela odbornej literatúry a vzory podaní; poskytovateľ však musí umožniť študentom, ak títo prejavia o to záujem, zakúpiť si rozšírenú licenciu za zvýhodnených podmienok (zľava oproti bežným cenám aspoň 50%).; Súbory právnych informácií musia byť pravidelne (najmenej dva krát za týždeň) aktualizované. Musí byť dostupná aj varianta elektronického právneho informačného systému, ktorá umožní jeho používanie online bez nutnosti inštalácie softvéru na počítači užívateľa. ; Elektronický právny informačný systém musí byť optimalizovaný pre prehliadače Google Chrome a Internet Explorer 9 a vyššie. V prípade prístupov pre študentov musí byť technicky možné prepojenie prístupu študenta fakulty k právnemu informačnému systému prostredníctvom federačného systému Shibboleth; Poskytovateľ sa zmluvne zaviaže zabezpečiť zaškolenie zamestnancov fakulty ohľadom práce s elektronickým právnym informačným systémom. Poskytovateľ musí zabezpečiť nepretržitú online alebo telefonickú podporu pre osoby, ktoré budú mať prístupy na základe licenčnej zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Wolters Kluwer s. r. o. 1 21 000,00 20% EUR 4. Júl 2016 113138

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×