Obstarávanie

Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 258 238,20
Konečná suma(Bez DPH):
2 416 666,66
Zaplatené:
38.61%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233221-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na povrchoch vozoviek a realizácia retroreflexných dopravných gombíkov (RDG), na prieťahoch štátnych ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, a vodorovné dopravné značenie a RDG na inžinierskych objektov (podjazdy, nadjazdy, mostné objekty a pod.).; Realizáciou VDZ sa rozumie dodanie materiálu a práce, pravidelná obnova, ako aj obnova VDZ po opravách povrchov vozoviek a odstránenie existujúceho VDZ v prípade potreby.; Realizáciou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov t.j. dodávka a montáž, podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE (VDZ): ŠPECIFIKÁCIE:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozsah, počet a druh požadovaných prác a materiálu na jednotlivé dodávky alebo práce spolu s termínmi ich plnenia, ako aj konkrétne vymedzený úsek pozemnej komunikácie bude upresňovaný formou objednávok objednávateľa, vystavených oprávnenou osobou, podľa jednotkových cien., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Realizácia VDZ sa bude vykonávať:, Hodnota / charakteristika: jednozložkovým materiálom, dvojzložkovým materiálom – studeným plastom, sprayplastom alebo studenou zmesou, termoplastom, hmotou nanášanou za horúca, vodouriediteľným – ekologickým materiálom, ; Technické vlastnosti: Realizácia VDZ sa bude vykonávať:, Hodnota / charakteristika: dopravnými gombíkmi – trvalo zapustenými alebo lepenými, predformovanou páskou retroreflexnou; Technické vlastnosti: VDZ vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle STN 01 8020, vyhlášky MV SR 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, TP 4/2005- použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 5/2005- systém hodnotenia zvislých a vodorovných dopravných značiek, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, určených MDPT SR č. p.: 1234/270-98 zo dňa 11.3.1999, TP 6/2005 „Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2“., STN EN 1436+A1 v platnosti od apríla 2009, TP 2/2010: Vzorové schémy pre pracovné miesta., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: VDZ požadujeme vyrobiť v zmysle platných certifikátov a podľa TP 4/2005 - použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách - tabuľka č. 9, 10, 11, 12, 13 ako i tab. v kapitole 4.4 „Dodatočný posyp vodorovných dopravných značiek“., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Musia mať požadované svetelno-technické vlastnosti a merný súčiniteľ svietivosti spätne reflexných materiálov nesmie klesnúť počas záruky pod požadované hodnoty (podľa bodu c), d), e)), ako i v zmysle STN 018020. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Môžu byť použité iba také materiály pre retroreflexnosť, ktoré sú doporučené výrobcom použitej balotiny v zmysle technického listu výrobku, ktorý je v súlade s certifikátom zhody., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Práce na realizácii VDZ musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou (odborná spôsobilosť na realizáciu DZ a stavebných prác)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Použité materiály (farba, balotina, štruktúrované značenie) musia mať platné certifikáty zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Uchádzač doloží k ponúknutému materiálu aj technické listy výrobkov (atesty) pri fakturácii každej expedovanej objednávky., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Predznačenie po opravách a údržbe povrchu vozoviek - pri plnej čiare (súvislá):, Hodnota / charakteristika: udávať dĺžku predznačenia v celej dĺžke realizácie VDZ; Technické vlastnosti: Predznačenie po opravách a údržbe povrchu vozoviek - pri prerušovanej čiare:, Hodnota / charakteristika: udávať dĺžku predznačenia v celej dĺžke realizácie VDZ bez kadencie; Technické vlastnosti: Pri pravidelnej obnove je potrebné uskutočniť realizáciu bez predznačenia, ak to nie je v objednávke uvedené inak., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Realizácia VDZ musí byť v súlade so zákonom č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke, s technickými podmienkami TP 2/2010: Vzorové schémy pre pracovné miesta. Realizácia bude aplikovaná na vyčistenú suchú vozovku., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: TECHNICKO - KVALITATÍVNE POŽIADAVKY PRE RETROREFLEXNÝ NÁTEROVÝ (STRIEKANÝ) JEDNOZLOŽKOVÝ MATERIÁL V ZMYSLE STN EN 1436+A1:, Hodnota / charakteristika: ŠPECIFIKÁCIE:; Technické vlastnosti: Minimálna dávka farby:, Hodnota / charakteristika: 0,65 kg/m^ a 0,23 kg/m^ perál; Technické vlastnosti: Hrúbka nástreku - mokrý stav:, Hodnota / charakteristika: 450 - 650 µm; Technické vlastnosti: Hrúbka nástreku - suchý stav:, Hodnota / charakteristika: 280 - 400 µm; Technické vlastnosti: Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii:, Hodnota / charakteristika: VDZ musí byť minimálne 160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 1 - trieda Q4); Technické vlastnosti: Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: minimálne 100 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 1 - trieda Q2); Technické vlastnosti: Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii:, Hodnota / charakteristika: minimálne 300 mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 3 - trieda R5); Technické vlastnosti: Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha na konci záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: minimálne 100 mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 3 - trieda R2); Technické vlastnosti: Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka počas záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: minimálne 35 mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 4 - trieda RW2); Technické vlastnosti: Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa:, Hodnota / charakteristika: minimálne 35 mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 5 - trieda RR2); Technické vlastnosti: Koeficient jasu β pre VDZ v podmienkach za sucha počas záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: nesmie klesnúť pod 0,30 (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 2 - trieda B2); Technické vlastnosti: Trichromatické súradnice bodov tolerančných oblastí:, Hodnota / charakteristika: musia byť v súlade s STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 6; Technické vlastnosti: Hodnota protišmykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkách SRT:, Hodnota / charakteristika: nesmie počas záručnej doby klesnúť pod 50 (STN EN 1436:A1/2009, Tabuľka 7 - trieda S2); Technické vlastnosti: TECHNICKO - KVALITATÍVNE POŽIADAVKY PRE RETROFLEXNÝ PLASTOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ MATERIÁL - PROFILOVANÝ V ZMYSLE STN EN 1436+A1:, Hodnota / charakteristika: ŠPECIFIKÁCIE:; Technické vlastnosti: Hrúbka nástreku:, Hodnota / charakteristika: 2-3 mm; Technické vlastnosti: Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného do 30 dní po aplikácii VDZ:, Hodnota / charakteristika: minimálne 160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 1 - trieda Q4); Technické vlastnosti: Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: minimálne 100 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 1 - trieda Q2); Technické vlastnosti: Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii:, Hodnota / charakteristika: minimálne 300 mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 3 - trieda R5); Technické vlastnosti: Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v podmienkach za sucha na konci záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: minimálne 100 mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 3 - trieda R2); Technické vlastnosti: Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka počas záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: minimálne 50 mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 4 - trieda RW3); Technické vlastnosti: Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa počas záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: minimálne 50 mcd/m2/lx (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 5 - trieda RR3); Technické vlastnosti: Koeficient jasu β pre VDZ v podmienkach za sucha počas záručnej doby:, Hodnota / charakteristika: nesmie klesnúť pod 0,30 (STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 2 - trieda B2); Technické vlastnosti: Trichromatické súradnice bodov tolerančných oblastí:, Hodnota / charakteristika: musia byť v súlade s STN EN 1436+A1:2009, Tabuľka 6; Technické vlastnosti: Hodnota protišmykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkách SRT:, Hodnota / charakteristika: nesmie počas záručnej doby klesnúť pod 50 (STN EN 1436:A1/2009, Tabuľka 7 - trieda S2); Technické vlastnosti: RETROREFLEXNÉ DOPRAVNÉ GOMBÍKY (RDG): ŠPECIFIKÁCIE:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Realizácia RDG sa bude vykonávať retroreflexnými dopravnými gombíkmi zapustenými a lepenými., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Verejný obstarávateľ požaduje dopravné zariadenia realizovať v súlade s technickými požiadavkami v zmysle STN 01 8020, vyhlášky MV SR 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Verejný obstarávateľ požaduje použiť retroreflexné dopravné gombíky s platnými certifikátmi., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Musia mať požadované svetelno-technické vlastnosti a merný súčiniteľ svietivosti spätne reflexných materiálov nesmie klesnúť počas záruky pod požadované hodnoty v zmysle platných noriem., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pre práce používať navrhovaný RDG a následne práce realizovať v zmysle normy STN 1463-1:2009, STN 1436+A1:2009 a STN EN 1463-2:2002 a TP 08/2005- Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Realizácia RDG musí byť v zmysle platnej legislatívy, t.j. zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky MV SR č.9/2009, ako aj STN 736101 a TP 6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Realizácia bude aplikovaná na vyčistenú suchú vozovku., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: APLIKÁCIA RETROREFLEXNÝCH DOPRAVNÝCH GOMBÍKOV:, Hodnota / charakteristika: ŠPECIFIKÁCIE:; Technické vlastnosti: Typ gombíka zapustený do vozovky:, Hodnota / charakteristika: v zmysle STN 1463: P3A, Hl, HD1, PRP1, NCR1 (farba: biela-líniová časť, zelená-preplety, modrá-mosty), zodpovedajúci technickým parametrom v zmysle schválenej projektovej dokumentácie; Technické vlastnosti: Typ gombíka lepený na vozovku:, Hodnota / charakteristika: v zmysle STN 1463: P3A, Hl, HD1, PRP1, NCR1 (farba: biela-líniová časť, zelená-preplety, modrá-mosty), zodpovedajúci technickým parametrom v zmysle schválenej projektovej dokumentácie

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia jednozložkovou farbou, odtieň biely alebo farebný - Deliaca čiara: V1a, V1b, V2a, V2b, V2c, V3- š. 125mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 456 740; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia jednozložkovou farbou, odtieň biely alebo farebný - Vodiaca čiara: V4 - š. 250mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 609 610; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia jednozložkovou farbou, odtieň biely alebo farebný - Plošné znaky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 84 390; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia jednozložkovou farbou, odtieň biely alebo farebný - Symbol plošného znaku - piktogramy (V5b, V5c, V8a, V8b, V9a, V14), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26 510; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - dvojzložková farba, studený plast, sprayplast, studenázmes (odtieň biely, alebo farebný) - bez reflexnej úpravy - Deliaca čiara: V1a, V1b, V2a, V2b, V2c, V3- š. 125mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80 640; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - dvojzložková farba, studený plast, sprayplast, studenázmes (odtieň biely, alebo farebný) - bez reflexnej úpravy - Vodiaca čiara: V4 - š. 250mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 116 210; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - dvojzložková farba, studený plast, sprayplast, studenázmes (odtieň biely, alebo farebný) - bez reflexnej úpravy - Plošné znaky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22 280; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - dvojzložková farba, studený plast, sprayplast, studenázmes (odtieň biely, alebo farebný) - bez reflexnej úpravy - Symbol plošného znaku - piktogramy (V5b, V5c, V8a, V8b, V9a, V14), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9 150; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - vodou riediteľnou, ekologickou farbou (odtieň biely) - bezreflexnej úpravy - Deliaca čiara: V1a, V1b, V2a, V2b, V2c, V3- š. 125mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45 400; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - vodou riediteľnou, ekologickou farbou (odtieň biely) - bezreflexnej úpravy - Vodiaca čiara: V4 - š. 250mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 97 600; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - vodou riediteľnou, ekologickou farbou (odtieň biely) - bezreflexnej úpravy - Plošné znaky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9 760; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - vodou riediteľnou, ekologickou farbou (odtieň biely) - bezreflexnej úpravy - Symbol plošného znaku - piktogramy (V5b, V5c, V8a, V8b, V9a, V14), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 540; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - termoplastom, hmotou nanášanou za horúca (odtieň biely) - bez reflexnej úpravy - Deliaca čiara: V1a, V1b, V2a, V2b, V2c, V3- š. 125mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42 530; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - termoplastom, hmotou nanášanou za horúca (odtieň biely) - bez reflexnej úpravy - Vodiaca čiara: V4 - š. 250mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54 980; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - termoplastom, hmotou nanášanou za horúca (odtieň biely)- bez reflexnej úpravy - Plošné znaky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 120; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - termoplastom, hmotou nanášanou za horúca (odtieň biely) - bez reflexnej úpravy - Symbol plošného znaku - piktogramy (V5b, V5c, V8a, V8b, V9a, V14), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 070; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova - príplatok: reflexná úprava - Deliaca čiara: V1a, V1b, V2a, V2b, V2c, V3- š. 125mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 576 940; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova - príplatok: reflexná úprava - Vodiaca čiara: V4 - š. 250mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 799 620; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova - príplatok : reflexná úprava - Plošné znaky, symboly plošného znaku - piktogramy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 76 930; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - predformovanou retroreflexnou páskou (odtieň biely a farebný - Deliaca čiara: V1a, V1b, V2a, V2b, V2c, V3- š. 125mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 31 420; Technické vlastnosti: Pravidelná obnova bez predznačenia - predformovanou retroreflexnou páskou (odtieň biely a farebný - Vodiaca čiara: V4 - š. 240mm, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50 360; Technické vlastnosti: Predznačenie vodorovného dopravného značenia - Deliacich alebo vodiacich čiar, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 92 210; Technické vlastnosti: Predznačenie vodorovného dopravného značenia - Plošné znaky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13 320; Technické vlastnosti: Predznačenie vodorovného dopravného značenia - Symbol plošného znaku - piktogramy (V5b, V5c, V8a, V8b, V9a, V9b, V14), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 710; Technické vlastnosti: Odstránenie nefunkčného alebo zvetralého značenia - Mechanickou frézou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10 660; Technické vlastnosti: Odstránenie nefunkčného alebo zvetralého značenia - Otryskaním, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15 740; Technické vlastnosti: Odstránenie nefunkčného alebo zvetralého značenia - Zatrením alebo iným znefunkčnením, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8 850; Technické vlastnosti: Realizácia RDG (retroreflexných dopravných gombíkov) vrátane predznačenie (odtieň biely afarebný) - Lepený, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22 340; Technické vlastnosti: Realizácia RDG (retroreflexných dopravných gombíkov) vrátane predznačenie (odtieň biely afarebný) - Trvalo zapustený (zafrézovaný) do vozovky, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27 550

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 4 2 900 000,00 20% EUR 13. Jún 2016 111676

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×