Obstarávanie

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS).


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
MH Invest, s.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
740,00
Zaplatené:
37.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80510000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi vzhľadom pre potreby objednávateľa.; Zabezpečenie spočíva v metodickej, školiacej, výkonnej, kontrolnej a poradenskej činnosti v oblasti BOZP a v oblasti OPP pre približne 25 zamestnancov. Miestom výkonu práce je Bratislava.; Komplexný výkon bezpečnostnotechnických služieb v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa BOZP a súvisiacich s ochranou pred požiarmi (ďalej len „OPP“) podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa PO.; Dohľad nad pracovnými podmienkami pri prácach 1. a 2. kategórie v rozsahu podľa §30d zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.; Zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie.; Hodnotenie zdravotných rizík a vypracovanie posudkov o riziku pre zamestnávateľa, návrh opatrení na zníženie rizík.; Kategorizácia prác : vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík; Vypracovanie návrhov na prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia (traumatologický plán, zoznam zakázaných prác, smernice na zobrazovacie jednotky); Vypracovanie odporúčaní, lehôt a náplne zdravotných prehliadok zamestnancov, vypracovanie dokumentácie o pracovnom prostredí; Poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi, poskytovanie informácií a vzdelávania o oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, ergonómie a psychológie práce

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: I. Rozsah v oblasti BOZP, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a) Metodická činnosť:, Hodnota / charakteristika: poskytovať priebežnú metodickú pomoc, najmä v oblasti spracovania (aktualizácie) interných predpisov BOZP v súlade so zmenami právnych a iných predpisov; Technické vlastnosti: b) Školiaca činnosť:, Hodnota / charakteristika: - zabezpečovať vykonanie školení BOZP podľa predpisov BOZP- pravidelné školenie vedúcich zamestnancov- pravidelné školenie ostatných zamestnancov; Technické vlastnosti: b) Školiaca činnosť:, Hodnota / charakteristika: - vypracovávanie harmonogramov termínov všeobecných a odborných školení zamestnancov obstarávateľa; Technické vlastnosti: c) Výkon činností:, Hodnota / charakteristika: - zabezpečiť v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi výkon činnosti BOZP- vypracovať predpisy BOZP a priebežne ich aktualizovať; Technické vlastnosti: c) Výkon činností:, Hodnota / charakteristika: - zúčastniť sa všetkých kontrol zo strany štátneho odborného dozoru- vyšetrovať pracovné úrazy a príčiny vzniku nebezpečných udalostí; Technické vlastnosti: c) Výkon činností:, Hodnota / charakteristika: - vypracovávanie harmonogramov odborných prehliadok a skúšok technických zariadení a harmonogramov termínov lekárskych prehliadok; Technické vlastnosti: d) Kontrolná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - vykonávať v spolupráci s vedúcimi zamestnancami podľa príslušných zákonných ustanovení kontrolu stavu BOZP v rozsahu:; Technické vlastnosti: d) Kontrolná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - min. 1 krát za šesť mesiacov vykonať previerku stavu BOZP – na ústredí a pobočkách objednávateľa- min. 1 krát za tri mesiace vykonať previerku stavu BOZP – na pracoviskách objednávateľa; Technické vlastnosti: d) Kontrolná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - námatkovo vykonávať kontrolu dodržiavania stavu BOZP; Technické vlastnosti: d) Kontrolná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - spracovávanie písomnej správy z kontrolnej činnosti s určením závad, s upozornením na zistené nedostatky a s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov; Technické vlastnosti: e) Poradenská činnosť:, Hodnota / charakteristika: zabezpečovať komplexnú poradenskú službu v oblasti ochrany bezpečnosti práce; Technické vlastnosti: II. Rozsah v oblasti OPP, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadovaná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - plniť povinnosti, úlohy a oprávnenia na úrovni obstarávateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť PO; Technické vlastnosti: Požadovaná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - spracovať, viesť, aktualizovať dokumentáciu PO v zmysle platných právnych predpisov a poskytovať súčinnosť pri zadávaní všetkých dokumentov do praxe; Technické vlastnosti: Požadovaná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - hodnotiť stav PO, vypracovať návrhy preventívnych opatrení a nápravných opatrení- viesť a vykonávať záznamy do požiarnej knihy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa PO; Technické vlastnosti: Požadovaná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky- určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok; Technické vlastnosti: Požadovaná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - vykonávať pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok- zabezpečovať vykonávanie školení vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov; Technické vlastnosti: Požadovaná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - zabezpečovať odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi; Technické vlastnosti: Požadovaná činnosť:, Hodnota / charakteristika: - udelenie súhlasu ako autora obstarávateľovi ako nadobúdateľovi na použitie diela , ktoré je predmetom autorského práva (licencia); Technické vlastnosti: III. Rozsah v oblasti PZS, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadovaná činnosť:, Hodnota / charakteristika: kompletný servis podľa § 30d zákona 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet zamestnancov, Jednotka: ks, Minimum: 20, Maximum: 30, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
3J s. r. o. 8 888,00 20% EUR 1. Jún 2016 110542

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×