Obstarávanie

Údržba zelene a kosenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 830,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 791,66
Zaplatené:
82.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211400-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Starostlivosť o dreviny, orez stromov, kosenie trávy, rez kríkov, hrabanie lístia a ostatné činnosti spojené s údržbou zelene na pozemkoch objednávateľa.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Miesto plnenia zákazky: , Hodnota / charakteristika: Poskytovateľ bude vykonávať plnenie predmetu zákazky v objekte objednávateľa.; Technické vlastnosti: Lehota/termín plnenia zákazky: , Hodnota / charakteristika: od účinnosti zmluvy 1 rok alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, čo nastane skôr.; Technické vlastnosti: Bližšia špecifikácia predmetu zákazky:, Hodnota / charakteristika: Údržba bude uskutočňovaná na základe požiadaviek obstarávateľa. Rozsah prác je jedinečný vzhľadom na početnosť a veľkosť plôch a zelene. ; Technické vlastnosti: 1. Kosenie udržiavaných plôch, Hodnota / charakteristika: predpokladáme 2 krát do ukončenia platnosti zmluvy ( jedno kosenie v predpokladanom rozsahu 10 000 m2); Technické vlastnosti: 2. Kosenie - ruderálny porast svahy, Hodnota / charakteristika: predpokladáme 2 krát do ukončenia platnosti zmluvy ( jedno kosenie v predpokladanom rozsahu 800 m2); Technické vlastnosti: 3. Orez stromov – výrub , Hodnota / charakteristika: predpokladáme 1 krát do ukončenia platnosti zmluvy; Technické vlastnosti: 4. Orez kríkov, Hodnota / charakteristika: predpokladáme 1 krát do ukončenia platnosti zmluvy; Technické vlastnosti: 5. chemické odburinenie, Hodnota / charakteristika: predpokladáme 2 krát do ukončenia platnosti zmluvy ( jedno odburinenie v predpokladanom rozsahu 700 m2); Technické vlastnosti: 6. Očistenie drevín a kríkov od suchých, omrznutých alebo inak poškodených konárov a výhonov , Hodnota / charakteristika: predpokladáme 1 krát do ukončenia platnosti zmluvy; Technické vlastnosti: 7. Jesenné vyhrabanie lístia a zelene, Hodnota / charakteristika: predpokladáme 1 krát do ukončenia platnosti zmluvy; Technické vlastnosti: 8. odvoz a likvidácia odpadu, Hodnota / charakteristika: predpokladáme 2 krát do ukončenia platnosti zmluvy; Technické vlastnosti: Kosba bude vykonaná do 7 kalendárnych dní od jej začatia. Omeškanie je prípustné len pri pretrvávajúcom nepriaznivom počasí na základe vzájomného dohovoru a nepresiahne viac ako 3 kalendárne dni ., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Jesenné vyhrabanie lístia a zelene bude vykonané do 15 pracovných dní od začatia vyhrabávania trávnatých plôch., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Každá kosba či jesenné hrabanie bude začaté po telefonickej a e-mailom zaslanej požiadavke objednávateľa najneskôr do 5 kalendárnych dní a zároveň bude e-mailom oznámené objednávateľovi každé začatie a ukončenie kosby, či jesenného hrabania., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Začiatok a ukončenie jednotlivých kosieb a hrabania bude písomne zaznačené a potvrdené oboma stranami v pracovnom denníku kosieb, ktorý je vedený na odbore prevádzky a správy majetku objednávateľa, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pokosenú trávu je potrebné odviezť na náklady dodávateľa z jednotlivých častí exteriéru do 48 hodín po pokosení. V prípade omeškania a spôsobenia poškodenia trávnatej plochy pôsobením neodvezenej trávy zhotoviteľ uvedie na vlastné náklady trávnik do pôvodného stavu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rez je potrebné vykonať v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rez musí byť vykonávaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Orez musí byť vykonávaný s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kosenie udržiavaných plôch , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 20 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kosenie - ruderálny porast svahy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 1600, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Orez stromov – výrub vo svahovitom teréne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Orez kríkov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: chemické odburinenie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 1400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Očistenie drevín a kríkov od suchých, omrznutých alebo inak poškodených konárov a výhonov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Jesenné vyhrabanie lístia a zelene, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: 2000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: odvoz a likvidácia odpadu, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: 2, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FISA spol. s r.o. 2 5 750,00 20% EUR 30. Máj 2016 110354

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×