Obstarávanie

Obecný úrad – kultúrno/spoločenské centrum, obnova objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Horný Kalník
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
224 613,50
Konečná suma(Bez DPH):
139 000,00
Zaplatené:
61.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
projekt
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmet navrhovanej obnovy objektu je navrhnutý s dôrazom na dokonalú funkčnosť a prevádzkovú jednoduchosť, ale zároveň zabezpečuje maximálne využitie a komfort, čím sa docieli, aby centrum plnilo nároky na modernejší a energeticky výrazne hospodárnejšie prevádzkovateľný kultúrno-spoločensko-komunitný stánok, s vylepšenou infraštruktúrou, tak po technickej, bezpečnostnej, energetickej, ako aj estetickej stránke. ; Požadovaný rozsah prác na obnovu objektu na Komunitno-spoločenské centrum sa zrealizuje v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, výkazov výmer a zmluvných podmienok.; Sprievodná a súhrnná technická správa k stavebnej časti je priložená v prílohe "Sprievodná správa a súhrnná technická správa.pdf"; Výkazy - výmer k jednotlivým zadaniam stavebných prác a objektov sú prílohami opisného formulára v "pdf" pod názvom ZADANIE VV- Obecný úrad - kultúrno-spoločenské centrum obnova objektu.pdf

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Členenie stavby na stavebné a inžinierske objekty: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Objekt SO - 001 Architektúra Obecný úrad – kultúrno/spoločenské centrum , Hodnota / charakteristika: podrobná špecifikácia prác je uvedená v prílohe s označením: ZADANIE VV- Obecný úrad - kultúrno-spoločenské centrum obnova objektu.pdf ; Technické vlastnosti: Objekt SO -002 Zdravotech. vnútorná kanalizácia , Hodnota / charakteristika: podrobná špecifikácia prác je uvedená v prílohe s označením: ZADANIE VV- Obecný úrad - kultúrno-spoločenské centrum obnova objektu.pdf ; Technické vlastnosti: Objekt SO-003 Elektroinštalácia, Hodnota / charakteristika: podrobná špecifikácia prác je uvedená v prílohe s označením: ZADANIE VV- Obecný úrad - kultúrno-spoločenské centrum obnova objektu.pdf ; Technické vlastnosti: Objekt SO -004 Bleskozvod, Hodnota / charakteristika: podrobná špecifikácia prác je uvedená v prílohe s označením: ZADANIE VV- Obecný úrad - kultúrno-spoločenské centrum obnova objektu.pdf ; Technické vlastnosti: Objekt SO -005 NN prípojka, Hodnota / charakteristika: podrobná špecifikácia prác je uvedená v prílohe s označením: ZADANIE VV- Obecný úrad - kultúrno-spoločenské centrum obnova objektu.pdf ; Technické vlastnosti: Projekt obnovy Komunitno-spoločenské centra "rieši: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - prístavbu a stavebné úpravy objektu (prispôsobenie dispozície požiadavkám prevádzky komunitno/spoločenského centra) , zateplenie obvodového muriva a krovu, výmena vonkajších a vnútorných výplní otvorov, sanáciau proti vlhkosti, rekonštrukciu interiérových a exteriérových povrchov (protišmyková dlažba), montáž šikmej zdvíhacej schodiskovej plošiny pre imobilných, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: -zosilnenie nosnej konštrukciu krovu a výmenu krytiny, prístavbu prestrešenia schodiska, kazetový strop so svietidlami, odkvapový chodník, spevnené plochy, maliaraskych prác , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - inštaláciu zdravotech. vnútornej kanalizácie, elektromontážne práce, NN prípojku, elektroinštaláciu, bleskozvod, fotovoltické panely (vykurovanie elektrickými konvektormi, teplú vodu bude zabezpečovať elektrický bojler) , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pre danú navrhovanú stavbu nie je potrebný záber pôdneho fondu, na riešenom území sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré je potrebné asanovať, ani potreba výrobu stromov. Počas realizácie nedôjde k narúšaniu kvality životného prostredia, ani zásahu do žiadneho ochranného pásma, prírody, či kultúrne cennej lokality, ani objektu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Odpad z výstavby objektu bude využitý ako podklad na terasy a spevnené plochy a sústredený do kontajnerovej nádoby umiestnenej na stavebnej parcele. Odvoz použitého odpadového materiálu bude zabezpečený a zmluvne dohodnutý medzi investorom a dotknutými organizáciami a odvezený na riadenú skládku odpadu. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Práce a dodávky HSV v členení: Zadanie Objekt SO-001 Obecný úrad - kultúrno/spoločenské centrum, obnova objektu" Architektúra , Hodnota / charakteristika: zadanie ; Technické vlastnosti: 1. Oddiel 1 , Hodnota / charakteristika: Zemné práce ; Technické vlastnosti: 2. Oddiel 2 , Hodnota / charakteristika: Zakladanie ; Technické vlastnosti: 3. Oddiel 3 , Hodnota / charakteristika: Zvislé a kompletné konštrukcie ; Technické vlastnosti: 4. Oddiel 6, Hodnota / charakteristika: Úpravy povrchov, podlahy, osadenie ; Technické vlastnosti: 5. Oddiel 9, Hodnota / charakteristika: Ostatné konštrukcie a práce-búranie ; Technické vlastnosti: 7. Oddiel 99 , Hodnota / charakteristika: Presun hmôt HSV ; Technické vlastnosti: Práce a dodávky PSV v členení: , Hodnota / charakteristika: zadanie ; Technické vlastnosti: 1. Oddiel 712, Hodnota / charakteristika: Izolácie striech ; Technické vlastnosti: 2. Oddiel 713 , Hodnota / charakteristika: Izolácie tepelné ; Technické vlastnosti: 3. Oddiel 762 , Hodnota / charakteristika: Konštrukcie tesárske ; Technické vlastnosti: 4. Oddiel 763, Hodnota / charakteristika: Konštrukcie - drevostavby ; Technické vlastnosti: 5. Oddiel 764 , Hodnota / charakteristika: Konštrukcie klampiarske ; Technické vlastnosti: 6. Oddiel 766 , Hodnota / charakteristika: Konštrukcie stolárske ; Technické vlastnosti: 7. Oddiel 767, Hodnota / charakteristika: Konštrukcie - drevostavby ; Technické vlastnosti: 8 Oddiel 771 , Hodnota / charakteristika: Podlahy z dlaždíc ; Technické vlastnosti: 9. Oddiel 775 , Hodnota / charakteristika: Podlahy vlysové a parketové ; Technické vlastnosti: 10. Oddiel 776, Hodnota / charakteristika: Podlahy povlakové ; Technické vlastnosti: 11. Oddiel 781 , Hodnota / charakteristika: Dokončovacie práce a obklady ; Technické vlastnosti: 12. Oddiel 783 , Hodnota / charakteristika: Dokončovacie práce - nátery ; Technické vlastnosti: 13. Oddiel 784 , Hodnota / charakteristika: Dokončovacie práce - maľby ; Technické vlastnosti: 14. Oddiel OST Ostatné , Hodnota / charakteristika: Ostatné ; Technické vlastnosti: Zadanie Objekt SO- 002 ZTI - Práce a dodávky PSV , Hodnota / charakteristika: Zdravotech. vnútorná kanalizácia ; Technické vlastnosti: 1. Oddiel 1 , Hodnota / charakteristika: Zemné práce ; Technické vlastnosti: 2. Oddiel 4 , Hodnota / charakteristika: Vodorovné konštrukcie ; Technické vlastnosti: 3. Oddiel 8, Hodnota / charakteristika: Rúrové vedenie ; Technické vlastnosti: 4. Oddiel 721 , Hodnota / charakteristika: Zdravotech. vnútorná kanalizácia ; Technické vlastnosti: 5. Oddiel 722 , Hodnota / charakteristika: Zdravotechnika - vnútorný vodovod ; Technické vlastnosti: 6. Oddiel 725 , Hodnota / charakteristika: Zdravotechnika - zariad. predmety ; Technické vlastnosti: Zadanie Objekt SO-003 Elektroinštalácia - Práce a dodávky HSV - 1. Oddiel 9 , Hodnota / charakteristika: Ostatné konštrukcie a práce-búranie ; Technické vlastnosti: M Práce a dodávky M - 1. Oddiel 21-M , Hodnota / charakteristika: Elektromontáže ; Technické vlastnosti: 2. Oddiel 22-M , Hodnota / charakteristika: Montáže oznam. a zabezp. zariadení ; Technické vlastnosti: 3. Oddiel 46-M , Hodnota / charakteristika: Zemné práce pri extr.mont.prácach ; Technické vlastnosti: 4. Oddiel N01 -Nepomenovaný diel , Hodnota / charakteristika: Nepomenovaný diel ; Technické vlastnosti: 5. Oddiel VRN10 -Inžinierska činnosť , Hodnota / charakteristika: Inžinierska činnosť ; Technické vlastnosti: Zadanie Objekt SO -004 Bleskozvod - Práce a dodávky HSV , Hodnota / charakteristika: zadanie ; Technické vlastnosti: 1 . Oddiel 21-M , Hodnota / charakteristika: Elektromontáže ; Technické vlastnosti: 2. Oddiel N01-Nepomenovaný diel , Hodnota / charakteristika: Nepomenovaný diel ; Technické vlastnosti: 3. Oddiel VRN07, Hodnota / charakteristika: Dopravné náklady ; Technické vlastnosti: 4. Oddiel VRN10 -Inžinierska činnosť , Hodnota / charakteristika: Inžinierska činnosť ; Technické vlastnosti: Zadanie Objekt: SO-005 NN prípojka , Hodnota / charakteristika: zadanie ; Technické vlastnosti: 1. Oddiel 3 , Hodnota / charakteristika: Zvislé a kompletné konštrukcie ; Technické vlastnosti: 2. Oddiel 9 , Hodnota / charakteristika: Ostatné konštrukcie a práce-búranie ; Technické vlastnosti: 3. Oddiel 21-M, Hodnota / charakteristika: Elektromontáže ; Technické vlastnosti: 4. Oddiel 46-M, Hodnota / charakteristika: Zemné práce pri extr.mont.prácach ; Technické vlastnosti: 5. Oddiel N01 -Nepomenovaný diel , Hodnota / charakteristika: Nepomenovaný diel ; Technické vlastnosti: 6. Oddiel VRN10 - Inžinierska činnosť , Hodnota / charakteristika: Inžinierska činnosť

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: obnova objektu Obecný úrad – kultúrno/spoločenské centrum, Jednotka: projekt , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 8 139 000,00 0% EUR 21. Marec 2016 104772

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×