Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Uloža
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
114 892,79
Konečná suma(Bez DPH):
62 916,66
Zaplatené:
54.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
projekt
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Stavebné úpravy na existujúcom objekte OcÚ v rozsahu: ; - zateplenie fasády; - zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí ; - zateplenie v soklovej časti; - osadenie nových parapetných dosiek; - montáž nových podokvapových žľabov a dažďových zvodov; - montáž novej podbitky + omietka; - rozobratie časti obvodovej steny na príručnom sklade a jej domurovanie; - osadenie drenážneho potrubia; - zateplenie stropu povaly; - výmena pôvodného kotla za nový na biomasu; - výmena oplotenia; - oprava plechovej strechy

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu, Hodnota / charakteristika: podrobná špecifikácia sa nachádza v priloženom súbore s označení, "Zadanie" ; Technické vlastnosti: STAVEBNÉ PRÁCE NA OBJEKTE:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Búracie práce:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - demontáž oplechovaní parapetov okien RŠ cca 320 mm,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vybúranie okapového chodníka a uskutočnenie výkopu pre drenáž, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vyčistenie stropu povaly, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - demontáž oplechovaní , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - demontáž dažďových zvodov , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. NOVÉ PRÁCE - naväzujú na búracie práce, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zateplenie fasády izolantom na báze minerálnej vlny v hrúbke 140mm s povrchovou úpravou silikónovou omietkou hr zrna 2mm., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí izolantom na báze minerálnej vlny v hrúbke 30mm , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zateplenie v soklovej časti izolantom na báze extrudovaného polystyrénu v hrúbke 80mm , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - osadenie nových parapetných dosiek z PVC. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - montáž nových pododkvapových žľabov a dažďových zvodov z poplastovaného plechu , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - montáž novej podbitky z OSB dosák, na ktoré bude aplikovaný EPS-F hr 40mm + omietka , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - rozobratie časti obvodovej steny na príručnom sklade a jej domurovanie a ukotvenie o obvodový múr z porobetónových tvárnic hrúbky 300mm. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - osadenie drenážného potrubia z PVC flex. perforovaných rúr priemeru 100nn v štrkovom obsype frakcie 16-32mm zaobalené v geotextílii a vybudovanie nového okapového chodníka zo zámkovej dlažby ukladanej do pieskového lôžka. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zateplenie stropu povaly izolantom na báze minerálnej vlny v hrúbke 320mm - 2x150+20mm. V časti stropu bude vybudovaná pochôdzna časť, ktorých nosná časť bude z drevených hranolov a podlaha bude z foršt. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: DRUHY ODPADOV :, Hodnota / charakteristika: odpady podľa vyhlášky č. 284 / 2001 ; Technické vlastnosti: Druh odpadov ktoré vzniknú pri výstavbe:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - betón cca 0,01 m3, Hodnota / charakteristika: 17 01 01 ; Technické vlastnosti: - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 neobsahujúca nebezpečné látky cca 0,052 m3, Hodnota / charakteristika: 17 05 06 ; Technické vlastnosti: - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 cca 0,02 m3, Hodnota / charakteristika: 17 06 04 ; Technické vlastnosti: - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 cca 0,012 m3, Hodnota / charakteristika: 17 09 04

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Obnova objektu, zníženie energetickej náročnosti budovy , Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: celková výmera zateplených plôch, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 419,125; Technické vlastnosti: zastavaná plocha, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 283,20; Technické vlastnosti: výška objektu , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,48

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 6 75 500,00 20% EUR 21. Marec 2016 104756

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×