Obstarávanie

Správa a údržba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
238 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
155 833,33
Zaplatené:
65.47%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79993000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Hospodárska a bezpečná prevádzka obytného súboru; 2. Preventívna údržba obytného súboru; výkon všetkých preventívnych, technických, administratívnych a výkonných činnosti v súlade s predpismi, odporučeniami výrobcov alebo v zmysle obvyklých štandardov pre dané druhy zariadení.; priebežné sledovanie stavu technických zariadení a budov a následne predkladanie návrhov na modernizáciu, prípadne výmenu opotrebovaných komponentov.; technické poradenstvo a odporúčania v nadväznosti na konformitu inštalácií so súvisiacimi normami a vyhláškami.; údržba bleskozvodov, rozvodní NN, rozvádzačov, osvetlenia, elektrickej inštalácie, zariadení vzduchotechniky a chladenia, striech, čistenie strešných žľabov a vpustí, údržba zdravotechniky, sanitárneho zariadenia.; údržba budov (kancelárskeho nábytku, okien, dverí, striech, obkladov a ďalšieho vnútorného a vonkajšieho zariadenia budov netechnického charakteru).; drobné bežné sťahovanie; vykonávanie deratizácie a dezinsekcie v zmysle platných predpisov a nariadení mesta. ; 3. Prevádzkovanie obytného súboru - vykonávanie obsluhy, zabezpečenie plynulej prevádzky a parametrov zariadení v súlade s predpismi, odporúčaniami výrobcov, technickými a legislatívnymi požiadavkami a možnosťami zariadení. ; vedenie prevádzkovej dokumentácie a evidencie, prevádzkové prehliadky a okamžité odstraňovanie zistených drobných nedostatkov.; prevádzkovanie a obsluha elektrických a technických zariadení, prevádzkovanie zdravotechniky. ; 4. Drobné opravy - odstraňovanie nedostatkov vzniknutých bežným opotrebovaním a nedostatkov zistených prevádzkovými kontrolami.; drobné opravy a údržba elektrickej inštalácie a podružných rozvádzačov, najmä výmena žiaroviek, žiariviek, oprava, výmena zásuviek, vypínačov, oprava svietidiel, výmeny poistiek, opravy splachovačov, sušičov rúk, výmena nefunkčných ističov, opravy spínačov, krabicových rozvodiek.; drobné inštalatérske opravy (oprava sifónov, oprava a výmena tečúcich batérií, oprava netesných ventilov, drobné opravy).; drobné zámočnícke práce, najmä výmena zámkov a zámkových vložie, oprava kľučiek a dverných štítkov, oprava uzatváracieho mechanizmu okien, oprava pántov okien a dverí, nastavenie a oprava samozatváračov, opravy kazetových stropov, oprava žalúzií.; 5. Mimoriadna údržba obytného súboru - vykonanie ostatných opráv a iných rozsiahlych technických prác ako i prác požadovaných a objednaných vlastníkom, ako sú práce stavebného charakteru, sťahovanie, doprava, zvláštna prítomnosť technických pracovníkov. ; 6. Odborné prehliadky a skúšky - vykonávanie záväzných periodických odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení stanovených v zmysle platnej legislatívy, technických noriem a predpisov. ; pravidelné odborné prehliadky a skúšky technického zariadenia, overovanie bezpečnosti technického zariadenia periodickou prehliadkou, periodickou odbornou skúškou, opakovanou skúškou alebo inými periodickými prehliadkami a skúškami a kontrolami v zmysle platnej legislatívy.; prehliadky a skúšky technického zariadenia vždy počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii. ; opakované odborné prehliadky a skúšky a opakované úradné skúšky v rozsahu a termínoch stanovených všeobecne záväznými predpismi, technickými normami a podľa bezpečnostno-technických požiadaviek alebo v zmysle sprievodnej technickej dokumentácie. ; 7. Údržba zelene - vykonávanie údržby exteriérovej zelene v areáli Obytného súboru Krasňany v plnom rozsahu, vysadby zelene, kosenie a polievanie trávnika, ošetrovanie drevín, živých plotov, zber a odvoz odpadu vzniknutého pri údržbe zelene. ; 8. Zimná údržba chodníkov, komunikácií a parkovísk vo vnútri areálu - odpratávanie snehu, posyp, zabezpečenie plynulej prejazdnosti a schodnosti komunikácií a chodníkov v zimnom období.; 9. Riadiace a kontrólne činnosti - koordinácia všetkých prác a činností, aby vykonávané činnosti čo najmenej obmedzovali riadne užívanie zmluvnej nehnuteľnosti, sledovanie a evidovanie údajov o odberoch médií a kontrola oprávnenosti fakturácie zo strany dodávateľov médií, ; vypracovanie podkladov pre prípravu plánu nákladov na prevádzku a údržbu zmluvných technických prostriedkov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Obytný súbor /jednotka/ sa rozprestiera na ploche 10 ha. V areáli sa nachádza 21 budov a to: - 1x dvojpodlažný rodinný dom - 8x jednopodlažný rodinný dom - 3x trojpodlažný bytový dom s 12 bytmi - 4x trojpodlažný bytový dom s 8 bytmi a 12 garážami - 1x CLUB HOUSE so 7 apartmánmi, halou, kuchyňou, posilňovňou, bazénom, saunou a strojovňou - 2x vrátnica - 1x trafostanica - 1x čerpacia stanica vody , Hodnota / charakteristika: súbor

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Údržba bleskozvodov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 69; Technické vlastnosti: Údržba rozvodní NN, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Údržba rozvádzačov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 83; Technické vlastnosti: Údržba verejného osvetlenia, elektrické rozvody v dĺžke 3000m, cena s čistením z vysokozdvižnej plošiny 2 x za rok, svietidlá na 3m a 6m stĺpov,, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: Údržba elektrickej inštalácie, kontrola zásuviek, vypínačov, svietidiel, ich údržba a výmena , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Údržba vzduchotechniky chladenia v jednom objekte a bežnými opravami, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Údržba striech, čistenie žľabov a vpustí, min. 2 x do roka, oprava poškodenej alebo vytrhnutej plošiny, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Údržba zdravotechniky, kontrola rozvodov vody, kanalizácie, filtrácie bazéna a vpustí, oprava podľa potreby, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Údržba sanitárneho zariadenia, kontrola vodovodných batérií, WC, splachovačov, dávkovačov mydla, sušičov rúk a ich oprava podľa potreby, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Ročná údržba budov (kancelárskeho nábytku, okien, dverí, striech, obkladov a ďalšieho vnútorného a vonkajšieho zariadenia budov netechnického charakteru), vykonáva sa v rozsahu poškodenia po zistení alebo nahlásení, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Drobné bežné sťahovanie, ocenenie pozostáva z sťahovania 3 miestností za mesiac v rámci súboru s maľovaním a opravou bytovej jednotky , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vykonávanie deratizácie a dezinsekcie v zmysle platnej legislatívy 2 x ročne, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prevádzkovanie a obsluha elektrických a technických zariadení - vykonávanie obsluhy, zabezpečenie plynulej prevádzky a parametrov zariadení v súlade s predpismi, odporúčaniami výrobcov, technickými a legislatívnymi požiadavkami a možnosťami zariadení, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prevádzkovanie zdravotechniky - manipulácia a kalibrácia dávkovania bazénovej technológie (PH, chlór a pod. ) dopúšťanie vody do bazéna podľa potreby, vypracovanie bezpečnostných pokynov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Drobné opravy a údržba elektrickej inštalácie a podružných rozvádzačov, najmä výmena žiaroviek, žiariviek, oprava, resp. výmena zásuviek, vypínačov, oprava svietidiel, výmeny poistiek, opravy splachovačov, sušičov rúk, výmena nefunkčných ističov, opravy spínačov, krabicových rozvodiek a pod.,popis : pravidelné čistenie svietidiel, opravy a výmeny vadných zariadení po zistení pri pravidelnej kontrole alebo nahlásení nájomcom , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: drobné zámočnícke práce, najmä výmena zámkov a zámkových vložiek, oprava kľučiek a dverných štítkov, oprava uzatváracieho mechanizmu okien, oprava pántov okien a dverí, nastavenie, resp. oprava samozatváračov, opravy kazetových stropov, oprava žalúzií a pod. popis : opravy a výmeny vadných zariadení po zistení pri pravidelnej kontrole alebo nahlásení nájomcom , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Drobné inštalatérske opravy (opravy sifónov, oprava resp. výmena tečúcich batérií, oprava netesných ventilov, drobné opravy), popis : opravy a výmeny vadných zariadení po zistení pri pravidelnej kontrole alebo nahlásení nájomcom , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Mimoriadna údržba - vykonanie ostatných opráv a iných rozsiahlych technických prác ako i prác požadovaných a objednaných vlastníkom, ako sú práce stavebného charakteru, sťahovanie, doprava, zvláštna prítomnosť technických pracovníkov a podobne. Popis : V naliehavých prípadoch: - odvrátenie nebezpečenstva do 4 hodín, - oprava do 24 hodín, ostatné opravy a údržba do 5 dní , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pravidelné odborné prehliadky a skúšky technických zariadení – vykonávanie záväzných periodických odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení stanovených v zmysle platnej legislatívy, technických noriem a predpisov. Zhotoviteľ je zodpovedný za kontrolu a dodržiavanie termínov periodických kontrol, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: prehliadky a skúšky technického zariadenia vždy počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii. Výkon týchto činností musí byť zabezpečovaný len odborne spôsobilými osobami. , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prehliadka a skúška technického - zariadenia overovanie bezpečnosti technického zariadenia to periodickou odbornou prehliadkou, periodickou odbornou skúškou, opakovanou skúškou alebo inými periodickými prehliadkami a skúškami a kontrolami v zmysle platnej legislatívy (napr. vyhl. 718/2002), bezpečnostno-technických požiadaviek a ďalších platných predpisov. Výkon týchto činností musí byť zabezpečovaný len odborne spôsobilými osobami, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Opakované odborné prehliadky a skúšky a opakované úradné skúšky v rozsahu a termínoch stanovených všeobecne záväznými predpismi, technickými normami a podľa bezpečnostno-technických požiadaviek alebo v zmysle sprievodnej technickej dokumentácie. Výkon týchto činností musí byť zabezpečovaný len odborne spôsobilými osobami. , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky musí byť vyhotovený písomný záznam obsahujúci náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a bezpečnostno-technických požiadaviek, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Údržba zelene, činnosti súvisiace s údržbou– vykonávanie údržby exteriérovej zelene v areáli Obytného súboru Krasňany v plnom rozsahu, výsadby zelene podľa projektu, kosenie a polievanie trávnika, ošetrovanie drevín, živých plotov, zber a odvoz odpadu vzniknutého pri údržbe zelene. Náklady za vodu pri polievaní trávnika znáša objednávateľ. Popis : kosenie trávnikov (cca 6 ha), okolie rodinných domov a bytoviek max. 5cm, ostatné plochy max. 15cm odburiňovanie, výmena odumretých rastlín a ich nahradenie novou výsadbou rastlinami rovnakej veľkosti, prihnojovanie , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Založenie nových záhonov a parčíkov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Zimná údržba chodníkov, komunikácií a parkovísk vo vnútri areálu – odpratávanie snehu, posyp, zabezpečenie plynulej prejazdnosti a schodnosti komunikácií a chodníkov v zimnom období. Popis : Zabezpečenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi v štandarde pre cesty 1. a 2. triedy, vrátane: - použitia materiálov povolených v pásme ochrany prírody - nepretržitého odpratávania snehu a posypu tak, aby boli komunikácie zjazdné (cca 15.000 m²) , Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Sledovanie a evidovanie údajov, o odberoch médií a kontrola oprávnenosti fakturácie zo strany dodávateľov médií,, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vypracovanie podkladov pre prípravu plánu nákladov na prevádzku a údržbu zmluvných technických prostriedkov, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Riadenie a koordinácia činnosti - koordinácia všetkých prác a činností, aby vykonávané činnosti čo najmenej obmedzovali riadne užívanie zmluvnej nehnuteľnosti, Jednotka: súbor, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 5 187 000,00 20% EUR 22. Február 2016 102641

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×