Obstarávanie

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
344 317,00
Konečná suma(Bez DPH):
344 314,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Sadenice a semeno lesných drevín, ochranný materiál (napr. fólia, pletivo) a iný materiál (napr. drôty, klince) a aplikačné látky (napr. chemikálie, hnojivá, repelenty) potrebné k realizácii lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti poskytne verejný obstarávateľ, pokiaľ nie je uvedené inak pri konkrétnej lesníckej službe. Ručné náradie, náčinie, ručné mechanizačné náradie (motorové píly, krovinorezy, chrbtové postrekovače, jamkovače a pod.), stroje - samohybné mechanizačné prostriedky (traktory, štiepkovače, stavebné stroje a pod.) a adaptéry k nim potrebné na realizáciu konkrétnych lesníckych služieb poskytuje dodávateľ služieb, pokiaľ nie je uvedené inak pri konkrétnej lesníckej službe. Obaly od použitých chemických látok odovzdá dodávateľ služieb verejnému obstarávateľovi podľa jeho pokynov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Alexandra Wendtová - Forstwirtschaftliche Dienstleistungen 1 45 976,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2018 96121
Elena Kovalčíková 1 104 754,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2018 96122
Jana Gergovská 1 39 918,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2018 96123
Ľubomír Kováč - KOHÚT 2 54 286,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2018 96124
PS @ MS, s.r.o. 1 99 380,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2018 96125