Obstarávanie

Cyklistický chodník ESC-Podlavice Banská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
690 613,00
Konečná suma(Bez DPH):
509 007,00
Zaplatené:
73.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233162-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť realizáciu stavby Cyklistický chodník ESC Podlavice, Banská Bystrica, ktorá je navrhnutá v katastrálnom území Banská Bystrica, Radvaň, Podlavice. Cyklistická komunikácia začína pred Športovou halou na Štiavničkách a končí na Pestovateľskej ulici a má celkovú dĺžku 1.779,40 m. Pri realizácii cyklistickej trasy bude nutné riešiť aj verejné osvetlenie, sadové úpravy a ochranu podzemných vedení. Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov: SO 01 - Cyklistická trasa SO 02 - Verejné osvetlenie SO 03 - Sadové úpravy SO 04 - Ochrana podzemných vedení SO 05 - Dopravné značenie Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer ( tiež v návrhu ZoD-príloha č.1), ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CESTY NITRA, a.s. 12 509 007,00 Neuvedené EUR 9. Apríl 2018 94127