Obstarávanie

Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 527 084,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 527 084,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je odkanalizovanie časti obce Podbrezová a vybudovanie novej ČOV v časti Lopej. v obci je čiastočne vybudovaná kanalizácia. V niektorých častiach je vybudovaná viac a v niektorých menej a v časti Lopej nie je vybudovaná vôbec. V časti Štiavnička sa vybuduje nový zberač A, ktorý bude privádzať splaškové vody z časti Valaská Piesok. Nahradí pôvodný zberač, ktorý je už dlhšiu dobu nefunkčný. V areáli bývalej Smrečiny je na viacerých miestach prelomený a zasypaný. V časti okolo kostola sa vybuduje nová kanalizácia v Chalupkovej ulici, v ulici Švermov rad, v ulici Štúrov rad a časti Hviezdoslavova štvrť. Okrem Chalupkovej ulice je v ostatných častiach vybudovaná jednotná kanalizácia s odvedením do potoka Hnusnô. Viaceré kanalizácie sú v havarijnom stave, a nie je možné ich využiť. Zároveň treba zdôrazniť, že z tejto časti je možné odviesť na čistenie len čisto splaškové vody, keďže pripojenie je možné len na tlakovú kanalizáciu profilu D 75 HD PE. Táto tlaková kanalizácia odvádza splaškové vody cez areál závodu do gravitačnej kanalizácie na Sládkovičovej ulici. Napojenie aj iných ako splaškových vôd by nebolo možné. Jestvujúca tlaková kanalizácia bola dimenzovaná aj na od-vedenie splaškových vôd z tejto časti obce. V časti Skalica sa vybuduje nová kanalizácia len v jednej ulici. Vzhľadom k tomu, že rodinné domy sú umiestnené pod cestou je tento úsek riešený ako tlaková kanalizácia v použitím domových čerpacích staníc. Z nich sa voda vytlačí výtlačným potrubím do hlavnej vetvy tlakovej kanalizácie. Tá bude vyústená do prvej šachty na gravitačnej kanalizácii. Tlaková kanalizácia je navrhnutá z potrubia HD PE, PE 100, SDR 17 profilu 50 x 4,6 mm. Na toto tlakové potrubie budú napojené výtlačné potrubia profilu D 40 x 3,7 mm HD PE, PE 100, SDR 17. V časti Lopej a miestnych častiach Čelno a Belohrad sa vybuduje nová splašková kanalizácia a ČOV. V časti Lopej sa jedná o ulice Dolná, Murgašova, Partizánska, Hámor, Pod Grápeľom, Družby a bytové domy v časti Vajsková. V časti Lopej sa rieši aj napojenie súkromného gymnázia Železiarni Podbrezová na kanalizáciu v ulici Družby. V časti Čelno sa jedná o ulice Čelno a Belohrad. Odvádzanie splaškových vôd z jednotlivých nehnuteľností je navrhnuté systémom gravitačnej kanalizácie. Na trase gravitačnej splaškovej kanalizácie je celkom 5 ks čerpacích staníc. Gravitačná splašková kanalizácia je navrhnutá z PVC plnostenných neštrukturovaných rúr, PN 10, DN 300 mm. Výtlačné kanalizačné potrubia z čerpacích staníc sú navrhnuté z HDPE rúr, PN 16 d 50 x 4,6 mm a PN 10 d 90 x 5,4 mm. Čistiareň odpadových vôd bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd produkovaných z obce Lopej. Jedná sa o mechanicko - biologickú čistiareň odpadových vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Čistiareň odpadových vôd je navrhovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované každá samostatne, nezávisle od druhej linky. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 10 5 527 084,00 Neuvedené EUR 30. November 2017 89503

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675902/content/436017/download","filename":"Podbrezova_formular zabezpeky_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675902/content/436018/download","filename":"Podbrezova_ponukovy list_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675902/content/436019/download","filename":"Podbrezova_ZoD_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675902/content/436020/download","filename":"Podbrezova_formulare_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675902/content/436021/download","filename":"Podbrezova_pokyny pre uchadzacov_oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908140/content/737753/download","filename":"Podbrezová_ponuka_OHL ŽS SK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908102/content/737488/download","filename":"Podbrezová_zápisnica z VP_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908102/content/737489/download","filename":"Podbrezová_zápisnica z VP pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908102/content/737490/download","filename":"Podbrezová_zápisnica z VP po EA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833753/content/627746/download","filename":"Podbrezova_kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k ZoD 18. Október 2018 18. Október 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908108/content/737507/download","filename":"Podbrezová_ponuka_Arko technology.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908145/content/737765/download","filename":"Podbrezová_ponuka_Strabag.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908155/content/737796/download","filename":"Podbrezová_ponuka_VS-EP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908164/content/737869/download","filename":"Podbrezová_ponuka_Kralovopolska Ria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908148/content/737769/download","filename":"Podbrezová_ponuka_Váhostav SK.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č. 1 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526189/content/189967/download","filename":"Vysvetlenie č 1UVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908099/content/737428/download","filename":"Podbrezová_zápisnica z PU.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958298/content/747810/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Agl Podbrezova 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908130/content/737723/download","filename":"Podbrezová_ponuka_Metrostav.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908168/content/737877/download","filename":"Podbrezová_správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výsvetlenie súťažných podkladov č. 2 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689231/content/505304/download","filename":"Podbrezova_vysvetlenie SP č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689231/content/505305/download","filename":"2 1 ZOD - Agl Podbrezová - ver 12 7 2016_oprava 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Júl 2017 26. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855755/content/585656/download","filename":"Podbrezová_informácia o výsledku VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908112/content/737522/download","filename":"Podbrezová_ponuka_Hochtief.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD 2. Júl 2018 2. Júl 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526186/content/189916/download","filename":"1. ZV 1,2,3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526186/content/189917/download","filename":"2. Zv. 4 PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526186/content/189918/download","filename":"3. ZV.5 SKÚŠKY. - Podbrezová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526186/content/189919/download","filename":"4.ZV 6.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687930/content/499909/download","filename":"Podbrezova_vysvetlenie SP č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687930/content/499910/download","filename":"E.2.1.2.8 Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687930/content/499911/download","filename":"E.2.1.5.3 Križovanie cesty I-66 a derivačného kanála.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687930/content/499913/download","filename":"Podbrezová_Formulár 3.3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687930/content/499914/download","filename":"Podbrezová_rekapitulácia rozpočtu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687930/content/499915/download","filename":"Záznam z obhliadky - Podbrezová.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 20. Júl 2016 20. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692280/content/517128/download","filename":"Podbrezova_vysvetlenie SP č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692280/content/517129/download","filename":"Podbrezová_stavebné povolenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 1. December 2017 1. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907118/content/733746/download","filename":"Podbrezova_ZoD.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908096/content/737421/download","filename":"Podbrezová_zápisnica_otváranie_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908096/content/737422/download","filename":"Podbrezová_zápisnica_otváranie_Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2017 1. December 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694460/content/536916/download","filename":"Podbrezova_ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908119/content/737559/download","filename":"Podbrezová_ponuka_Hornex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908125/content/737709/download","filename":"Podbrezová_ponuka_Inžinierske stavby.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×