Obstarávanie

Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 355 341,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 355 341,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232440-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Výstavba jednotnej a splaškovej kanalizácie v meste Kráľovský Chlmec - podľa realizačnej PD. Navrhovaná II. etapa intenzifikácie predmetnej ČOV je rozčlenená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory: prevádzkové súbory: PS 1611 - Strojnotechnologické zariadenie II. etapy intenzifikácie ČOV, PS 1612 - Elektrotechnické zariadenie II. etapy intenzifikácie ČOV, PS 1613 - Meranie a regulácia intenzifikovanej ČOV; stavebné objekty: SO 1601 - Stavebné úpravy objektu PČS na sieti, SO 1602 - Stavebné úpravy objektu hrubého predčistenia, SO 1603 - Stavebné úpravy združeného objektu biologického čistenia, SO 1604 - Adaptácia zdrže chlórovej vody na objekt dúchadiel a terciálneho čistenia, SO 1605 - Potrubné rozvody, SO 1606 - Vnútroareálové NN - rozvody SO 1607 - Stavebné úpravy objektu k mechanickému odvodneniu kalu, SO 1611 - Objekty kalového hospodárstva, SO 1612 - Nádrž žumpových vôd, SO 1613 - Stavebné úpravy prevádzkovej budovy SO 1614 - Potrubné rozvody II. etapa, SO 1615 - Vonkajšie osvetlenie a vútroareálové káblové rozvody II. etapa, SO 1616 - Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy, SO 1617 - Terénne a sadové úpravy, SO 1618 - Oplotenie, SO 1619 - Stavebné úpravy a búranie jestvujúcich objektov; Splašková kanalizácia: Stavba rieši dostavbu splaškovej kanalizácie v meste Kráľovský Chlmec. Splašková kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej kanalizácie a následné odvedenie splaškových vôd jestvujúcim zberačom do ČOV Kráľovský Chlmec. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory: E.1Kráľovský Chlmec Splašková kanalizácia - Stavebné objekty: SO 01 Kanalizačná sieť, SO 02 Výtlačné potrubia, SO 03 Kanalizačné prípojky, SO 04 Čerpacie stanice, SO 05 NN prípojky k ČS Prevádzkové súbory: PS 01 Strojnotechnologické zariadenie ČS, PS 02 Elektrotechnické zariadenie ČS a telemetria E.2Kráľovský Chlmec Kanalizácia - Stavebné objekty: SO 1801 Kanalizačný zberač A SO 1802 Kanalizačný zberač AV, AVI

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 6 15 355 341,00 Neuvedené EUR 15. August 2017 86850

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/897868/content/690952/download","filename":"K. Chlmec - Dodatok č. 1 k ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka skupiny: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekolog. podnik + COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713436/content/501025/download","filename":"Ponuka skupina VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekolog. podnik + COMBIN.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713456/content/501285/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 17. August 2017 17. August 2017 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 29. Január 2018 29. Január 2018 []
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 3. November 2017 3. November 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 8. August 2016 8. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700383/content/422193/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. December 2014 1. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852733/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852734/download","filename":"1109105 A,B,C,D,G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852735/download","filename":"1109105-ZozPrl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852736/download","filename":"A,B1,B2,C1,C2,D,E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852737/download","filename":"A,B,C,D,E1 az E4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852738/download","filename":"E1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852739/download","filename":"E1-2 az E1-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852740/download","filename":"E1-5, E2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852741/download","filename":"E2 az E10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852742/download","filename":"E5,E6,G1,G2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535265/content/852743/download","filename":"G1,G2,G3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka združenia: Chemkostav + EKOSTAV + KUNST 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713438/content/501030/download","filename":"Ponuka združenie Chemkostav + EKOSTAV + KUNST.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: Inžinierske stavby 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713448/content/501060/download","filename":"Ponuka Inžinierske stavby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/935943/content/737239/download","filename":"K. Chlmec - Dodatok č. 2 k ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka skupiny: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY + Eiffage Construction 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713442/content/501047/download","filename":"Ponuka skupina VODOHOSPDÁRSKE STAVBY + Eiffage.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713454/content/501267/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV 15. August 2017 15. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/863461/content/625908/download","filename":"Zmluva o dielo I. časť.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951873/content/718779/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2017 práca Kráľovský Chlmec.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535274/content/852752/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933951/content/731842/download","filename":"Zoznam subdodávateľov práca Kráľovský Chlmec.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov dokument č. 5 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535280/content/852791/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535280/content/852792/download","filename":"1426104 G3_4 opr1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535280/content/852793/download","filename":"E8-0710605-G2-4 opr1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: OHL ŽS 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713444/content/501051/download","filename":"Ponuka OHL ŽS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852773/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852774/download","filename":"1426104 G2_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852775/download","filename":"1426104 G3_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852776/download","filename":"1426104 G3_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852777/download","filename":"1426104 G3_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852778/download","filename":"E8-0710605-G2-4 opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852779/download","filename":"E8-0710605-G2-5 opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852780/download","filename":"E8-0710605-G2-6 opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852781/download","filename":"KrChlmec-8-Zvazok VI-Vykaz B1 opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852782/download","filename":"KrChlmec-8-Zvazok VI-Vykaz B2 opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852783/download","filename":"KrChlmec-8-Zvazok VI-Vykaz B3 opr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535277/content/852784/download","filename":"Príloha 19.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov dokument č. 6 27. Január 2015 27. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535283/content/852795/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov č. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535283/content/852796/download","filename":"KrChlmec-8-Zvazok VI-Vykaz B1-op.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov č. 2 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535271/content/852747/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke komplet zmluva - odkaz na stránku 15. August 2017 15. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/863464/content/625909/download","filename":"komplet zmluva - odkaz na stránku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535268/content/852745/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka združenia: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA + ARKO + TuCon 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713452/content/501099/download","filename":"Ponuka združenie SMS + ARKO + TuCon.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×