Obstarávanie

SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy objektu dielní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
85 997,00
Konečná suma(Bez DPH):
85 997,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky sa delí na dve časti. Časť I. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto rekonštrukcia ÚK dielní a strojovne ÚK Predmetom zákazky pre časť I. je rekonštrukcia vykurovacieho systému v objekte dielní. Časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto stavebné úpravy zateplenie obvodového plášťa objektu dielní Predmetom zákazky pre časť II. je zabezpečenie zateplenia obvodového plášťa, strechy nad SO 01-dielne a SO2 Sociálno-učebňový prístavok a výmeny výplní otvorov školskej budovy. Verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ponuky na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 3 85 997,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2017 85002

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 9 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876009/content/574746/download","filename":"cast_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876009/content/574747/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876009/content/574748/download","filename":"oceneny_vykaz_vymer (1).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: Časť I. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia ÚK dielní a strojovne ÚK 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831453/content/611962/download","filename":"I.cast_Info_vysledok_profil_§55.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876042/content/575062/download","filename":"Sprava_§24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 5 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574347/download","filename":"Certifikát PCI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574348/download","filename":"Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574349/download","filename":"Osvedčenie stavbyvedúcej.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574350/download","filename":"Príloha A Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574351/download","filename":"Príloha G Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574352/download","filename":"Sprievodný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574353/download","filename":"Súhlas so sprac. osob. údajov Ján.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574354/download","filename":"Súhlas so sprac. osob. údajov Zuzana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574355/download","filename":"VoP PCI MultiTherm MP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574356/download","filename":"Zmluva o spolupráci § 34.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574357/download","filename":"Zoznam stavieb - Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574358/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov_LIG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574359/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov_RIAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574360/download","filename":"Životopis stavbyvedúca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574361/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574362/download","filename":"rekapitulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875956/content/574363/download","filename":"cast2_SOS_strojnicka_ (4).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 28. December 2016 28. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754398/content/457439/download","filename":"Vysvetlenie_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875883/content/574084/download","filename":"ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875883/content/574085/download","filename":"Priloha_F_navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875883/content/574086/download","filename":"Kryci_list_rozpoctu_oceneny_vykaz-vymer.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA ČASTI PONÚK OZNAČENÝCH AKO KRITÉRIA 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876033/content/575028/download","filename":"Zápisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Príloha k dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 891/2017/OI 10. Máj 2018 10. Máj 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy príloha č. 1 k ZoD č. 683/2017/OI - časť I. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia ÚK dielní a strojovne ÚK 6. Júl 2017 6. Júl 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 891/2017/OI 10. Máj 2018 10. Máj 2018 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810984/content/631298/download","filename":"Oznámenie_o_predĺžení_lehoty_viazanosti_ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. Február 2017 28. Február 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: Časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa objektu dielní 1. Jún 2017 1. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/828725/content/598138/download","filename":"Info_vysledok_castII_profil_§55(2).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 8 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574727/download","filename":"00 - titulný list OSTATNÉ časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574728/download","filename":"kriteria_cast1_prilha_f.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574729/download","filename":"kriteria_cast2_priloha_f.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574730/download","filename":"rozpocet_cast2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574731/download","filename":"rozpocet_cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574732/download","filename":"rozpocet_cast2_SO-01-SO01 Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574733/download","filename":"SO-02 Vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574734/download","filename":"So-03- SO-03 MaR UK Diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876000/content/574735/download","filename":"SO-03 Vykurovanie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 7 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875997/content/574656/download","filename":"cast_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875997/content/574657/download","filename":"návrh _na plneni-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875997/content/574658/download","filename":"rekapitulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875997/content/574659/download","filename":"SO-02 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875997/content/574660/download","filename":"SO-02 ÚK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875997/content/574661/download","filename":"SO-03 Mar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875997/content/574662/download","filename":"SO-03 ÚK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 11 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574942/download","filename":"01_Charakteristika_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574943/download","filename":"02_Obsah_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574944/download","filename":"03_Priloha_D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574945/download","filename":"04_Priloha_I_RISSPlus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574946/download","filename":"05_JED_SERVIS_PM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574947/download","filename":"06_JED_XG_Tech.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574948/download","filename":"07_JED_subdodavatel_KC_Multiplast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574949/download","filename":"08_Priloha_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574950/download","filename":"09_Priloha_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574951/download","filename":"10_Priloha_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574952/download","filename":"11_cenovy_navrh_na_CD_nosici.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574953/download","filename":"01_Kryci_list_rozpoctu_I_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574954/download","filename":"02_VYKUROVANIE_SO_02_Strojovna_UK_Dielne_SOSS_KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574955/download","filename":"03_VYKUROVANIE_SO_03_Rekonstrukc_a_UK_Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574956/download","filename":"04_Priloha_F_1_Cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574957/download","filename":"05_Kryci_list_rozpoctu_II_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574958/download","filename":"07_MaR_PRS_SO_02_Strojovna_UK_Dielne_SOSS_KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574960/download","filename":"08_MaR_PRS_SO_03_UK_Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574961/download","filename":"09_Priloha_F_2_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876017/content/574962/download","filename":"06_SOS_KNM_obnova_zadanie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875855/content/573935/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_PU.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 891/2017/OI, časť II. 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940684/content/751438/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZoD 891 SOŠ strojnícka KNM stavebné úpravy objektu dielní časť II_.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy príloha č.2 k ZoD č. 683/2017/OI – časť I. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia ÚK dielní a strojovne ÚK ( 6. Júl 2017 6. Júl 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady a PD 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395566/download","filename":"Sutazne_podklady_EVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395567/download","filename":"časť I_Príloha C_ZOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395568/download","filename":"časť II_Príloha C_ZOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395569/download","filename":"jed_-_manual.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395570/download","filename":"cast_I_jed_formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395571/download","filename":"cast_II_jed_formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395572/download","filename":"KNM_ÚK_DIELNE_DT2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395573/download","filename":"pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395574/download","filename":"SOŠ_STROJNíCKA_KYSUCKE_N_MESTO_ SO03_ÚK_DIELNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395575/download","filename":"MaR,PRS - SO-03 ÚK Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395576/download","filename":"VYKUROVANIE - SO-03 Rekonštrukcia ÚK Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395577/download","filename":"ÚK Dielne - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395578/download","filename":"ÚK Dielne - výpis mat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395579/download","filename":"Výkres č 3 - ÚK Dielne - soc prístavok-PRÍZEMIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395580/download","filename":"Výkres č 4 - ÚK Dielne - soc prístavok-1 POSCHODIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395581/download","filename":"Výkres č 5 - ÚK Dielne - soc prístavok-2 POSCHODIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395582/download","filename":"Výkres č1 - ÚK Dielne - PRÍZEMIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395583/download","filename":"Výkres č2 - ÚK Dielne - REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395584/download","filename":"KNM_DIELNE_DT1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395585/download","filename":"KNM_DIELNE_PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395586/download","filename":"KNM_DIELNE_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395587/download","filename":"KNM_DIELNE_ZAPOJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395588/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395589/download","filename":"MaR,PRS - SO-02 Strojovňa ÚK Dielne SOŠS KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395590/download","filename":"VYKUROVANIE - SO-02 Strojovňa ÚK Dielne, SOŠS KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395591/download","filename":"Strojovňa ÚK Dielne - pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395592/download","filename":"Strojovňa ÚK Dielne - schéma zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395593/download","filename":"Strojovňa ÚK Dielne - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395594/download","filename":"Strojovňa ÚK Dielne - výpis mat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395595/download","filename":"Protipoziarne_zabezpecenie_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395596/download","filename":"SOS_KNM_obnova - zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395597/download","filename":"Sprievodna_a_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395598/download","filename":"súhrnný_list_SOS_KNM_obnova - zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395599/download","filename":"Teplotechnicky_posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395600/download","filename":"1 - situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395601/download","filename":"2 - pôdorys prízemia - starý stav - búracie práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395602/download","filename":"3 - pôdorys 1 a 2 poschodia - starý stav - búracie práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395603/download","filename":"4 - Rez A-Á, B-B´- starý stav - búracie práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395604/download","filename":"5 - pôdorys strechy - starý stav - búracie práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395605/download","filename":"6 - pohľady - starý stav - búracie práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395606/download","filename":"7 - pôdorys prízemia - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395607/download","filename":"8 - pôdorys 1 a 2 poschodia - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395608/download","filename":"9 - Rez A-Á, B-B´- nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395609/download","filename":"10 - pôdorys strechy - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395610/download","filename":"11 - pohľady - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395611/download","filename":"12 - výpis prvkov PSV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395612/download","filename":"13 - detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395613/download","filename":"13a - detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395614/download","filename":"13b - detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395615/download","filename":"14 - pohľady JV, SZ - farebné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744993/content/395616/download","filename":"14a - pohľady SV, JZ - farebné riešenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: Časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa objektu dielní2 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842310/content/675233/download","filename":"2)Info_vysledok_profil_§55(2).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO č. 683/2017/OI - časť I. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia ÚK dielní a strojovne ÚK 6. Júl 2017 6. Júl 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy príloha č. 1 k ZoD č. 891/2017/OI - časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa objektu dielní 24. August 2017 24. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875879/content/574080/download","filename":"Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875879/content/574081/download","filename":"Ostatne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Príloha k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 683/2017/OI - časť I 21. November 2017 21. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903472/content/715726/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZOD 683 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903472/content/715727/download","filename":"Príloha k Dodatku.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.683/2017/OI - časť I. 21. November 2017 21. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903461/content/715687/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZOD 683 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/903461/content/715688/download","filename":"Príloha k Dodatku.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. December 2016 6. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO č. 891/2017/OI - časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa objektu dielní 24. August 2017 24. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 4 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875910/content/574173/download","filename":"Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875910/content/574174/download","filename":"Priloha_F_navrh_na_plnenie_kriteria (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875910/content/574175/download","filename":"Kryci_list_rozpoctu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875910/content/574176/download","filename":"Oceneny_vykaz_vymer (2).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy príloha č. 2 k ZoD č. 891/2017/OI - časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa objektu dielní 24. August 2017 24. August 2017 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk označená ako "Kritéria" a konečná zápisnica 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876036/content/575034/download","filename":"zapisnica_z _ vyhodnotenia_ casti_Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574572/download","filename":"1 titulná strana as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574573/download","filename":"2 identifikačné údaje as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574574/download","filename":"3 jed-formular as cast II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574575/download","filename":"4 jed-formular sro cast II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574576/download","filename":"4 splnomocnenie SRO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574577/download","filename":"5 ZMLUVA o bud.zmluve tech.kapacity cast II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574578/download","filename":"6 Príloha A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574579/download","filename":"7 Priloha G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574580/download","filename":"8 Príloha B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574581/download","filename":"kriteria (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574582/download","filename":"VV - rekapitulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875974/content/574583/download","filename":"VV_rozpocet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 10 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876013/content/574804/download","filename":"Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876013/content/574805/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876013/content/574806/download","filename":"Kryci_list_rozpoctu (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876013/content/574807/download","filename":"Vykaz_vymer (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574050/download","filename":"01 - Krycí list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574051/download","filename":"02 - Súpis predkladaných dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574052/download","filename":"03 - Príloha D - Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574053/download","filename":"04 - Príloha I - JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574054/download","filename":"05 - Príloha A - Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574055/download","filename":"06 - Príloha G - Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574056/download","filename":"07 - Príloha B - Súhlas so s pracovaním osobných údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574057/download","filename":"08 - Príloha C - Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574058/download","filename":"09 - Príloha H - Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574060/download","filename":"01_Kryci_list (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574061/download","filename":"02_Zoznam_predkladanych_dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574062/download","filename":"03_Priloha_F_Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574063/download","filename":"04_Kryci_list_rozpoctu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875865/content/574064/download","filename":"05_Vykaz_vymer.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×