Obstarávanie

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 2. etapa 1. časť: Rozvody tepla a objektové OST, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 631 127,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 631 127,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232140-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je : modernizácia tepelne energetických zariadení a rozvodov tepla v rámci sústavy centralizovaného zásobovania teplom v lokalite Nitra Klokočina a Diely, v rozsahu -vybudovanie hlavných potrubných rozvodov a oddeľovacej VS (tlakové oddelenie od CTZ) -napojenie nových potrubných rozvodov na strojovňu CTZ -výmena sekundárnych potrubných rozvodov v trasách súčasných vedení hydraulických okruhov -vybudovanie nových sekundárnych potrubných rozvodov na prepojenie súčasných hydraulických okruhov -inštalácia zariadení pre odovzdávanie tepla v jednotlivých OM (objektové OST) -vybudovanie optických vedení a zariadení pre vzájomnú komunikáciu a dispečerské riadenie sústavy CZT -vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviek projektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) po zrealizovaní montáže potrubí, -súčasťou predmetu zákazky bude tiež geodetické zameranie diela. Riešená stavba bude členená na jednotlivé stavebné objekty v rámci tejto etapy nasledovne : -SO 01.2 Rozvody tepla (Hlavné potrubné vedenia úsek 1,2,3,4, Sekundárne potrubné vedenia - okruh 1,2,3,4) -SO 02.1 Hlavná OST v CTZ Nitra Párovce (strojovňa CTZ, oddeľovacia VS) -SO 02.2 Objektové odovzdávacie stanice tepla (Objektové OST okruh 1,2,3,4) -SO 03 Optická sieť ASKR (Primárne vedenia úsek 1,2,3,4, Sekundárne vedenia okruh 1,2,3,4) Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 5 15 631 127,00 Neuvedené EUR 21. December 2018 238168

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: Skupina dodávateľov "Združenie PSJ-INPEK HOLDING - Vykurovanie Nitra" 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015525/content/897062/download","filename":"Kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015525/content/897063/download","filename":"Rekapitulacia_1_casti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015525/content/897064/download","filename":"Rekapitulacia_2_casti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015525/content/897065/download","filename":"Rekapitulacia_3_casti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015525/content/897066/download","filename":"Rekapitulacia_4_casti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015525/content/897067/download","filename":"harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015525/content/897068/download","filename":"CV_subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015525/content/897070/download","filename":"CV_suhlas_s_OP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača TENZA Slovakia 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015527/content/897071/download","filename":"Kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015527/content/897072/download","filename":"Vykazy_vymer_prehlad_aktualizovany_1707.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015527/content/897073/download","filename":"HMG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015527/content/897074/download","filename":"CV_subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015527/content/897075/download","filename":"CV_suhlas_s_OP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady I.kolo 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916338/content/777086/download","filename":"SP_1kolo_link.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Júl 2018 17. Júl 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015508/content/897012/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015507/content/897011/download","filename":"Zmluva_BP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice - Žiadosť o účasť - splnenie PÚ 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015514/content/897017/download","filename":"a1_zzvpu_US_NTS_2_etapa_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015514/content/897018/download","filename":"a1_zzvpu_US_NTS_2_etapa_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015514/content/897019/download","filename":"a1_zzvpu_US_NTS_2_etapa_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015514/content/897020/download","filename":"a1_zzvpu_US_NTS_2_etapa_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015514/content/897021/download","filename":"a1_zzvpu_US_NTS_2_etapa_5.pdf"}]
Zmluva Prílohy k ZoD 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015528/content/897076/download","filename":"ZoD_Priloha_c_1-4_odkaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015528/content/897077/download","filename":"ZoD_Priloha_c_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015528/content/897078/download","filename":"ZoD_Priloha_c_6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2018 14. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007215/content/879673/download","filename":"OoVVP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača MENERT 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015523/content/897048/download","filename":"C_2_Krycilist_NTS_2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015523/content/897049/download","filename":"Vykazy_vymer_prehlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015523/content/897050/download","filename":"HMG_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015523/content/897051/download","filename":"HMG_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015523/content/897052/download","filename":"HMG_cast_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015523/content/897053/download","filename":"HMG_cast_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015523/content/897054/download","filename":"CV_subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015523/content/897055/download","filename":"CV_suhlas_s_OP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Metrostav, a.s. 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015524/content/897056/download","filename":"Kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015524/content/897058/download","filename":"VV_rekapitulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015524/content/897059/download","filename":"Harmonogram_NTS_2etapa_4okruhy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015524/content/897060/download","filename":"CV_subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015524/content/897061/download","filename":"CV_suhlas_s_OP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015517/content/897024/download","filename":"A_ZzOP_NTS_2_etapa_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015517/content/897025/download","filename":"b_zap_otv_NTS_2_etapa_KRITERIA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. August 2018 31. August 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988228/content/761340/download","filename":"SP_link_US.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z vyhodnotenia 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897027/download","filename":"ZzV_Ziadost_o_ucast_OTATNE_NALEZITOSTI_NTS_2_etapa_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897028/download","filename":"ZzV_Ziadost_o_ucast_OTATNE_NALEZITOSTI_NTS_2_etapa_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897029/download","filename":"A0_ZzVP_OSTATNE_NALEZITOSTI_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897030/download","filename":"A2_ZzVDP_1_OSTATNE_DOKUMENTY_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897031/download","filename":"A2_ZzVDP_1_OSTATNE_DOKUMENTY_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897032/download","filename":"A2_ZzVDP_1_OSTATNE_DOKUMENTY_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897033/download","filename":"A2_ZzVDP_1_OSTATNE_DOKUMENTY_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897034/download","filename":"A3_FZzVP_OSTATNE_FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897035/download","filename":"b1_zap_vyhod_NTS_2_etapa_kriteria_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897036/download","filename":"b1_zap_vyhod_NTS_2_etapa_kriteria_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897037/download","filename":"b1_zap_vyhod_NTS_2_etapa_kriteria_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897038/download","filename":"b1_zap_vyhod_NTS_2_etapa_kriteria_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015519/content/897039/download","filename":"d_final_zap_vyhod_NTS_2_etapa_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača: Skupina dodávateľov GLOBÁL - NIGOL 26. December 2018 26. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015522/content/897043/download","filename":"Kriteria_C2_kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015522/content/897044/download","filename":"Vykazy_vymer_prehlad_aktualizovany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015522/content/897045/download","filename":"ostatne_harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015522/content/897046/download","filename":"Ostatne_cestne_vyhlasenie_o_subdodavateloch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015522/content/897047/download","filename":"Ostatne_cestne_vyhlasenie_OP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×