Obstarávanie

Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná transfúzna služba SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 127 689,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 127 689,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124130-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky počas celého zmluvného obdobia v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov, v súlade s časťou D. Spôsob určenia ceny
  • 20 % Diagnostické reagencie (antiséra so známou protilátkou) na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u darcov krvi (špecifikované v súťažných podkladoch v bode 2.1.1. písmeno a), b), c) a e) časti C. Opis predmetu zákazky) sa vkladajú do plnoautomatického analyzátora v originálnych, výrobcom predvyplnených nosičoch, označených čiarovým kódom (napr. na predvyplnených mikrotitračných platniach, kartách s reagenčnými stĺpcami a pod.) bez nutnosti tieto reagencie ďalej rozpĺňať (pipetovať) do sekundárnych nosičov
  • 10 % Diagnostické reagencie na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u darcov krvi (špecifikované v súťažných podkladoch v bode 2.1.1. časti C. Opis predmetu zákazky) majú po ich otvorení stabilitu (doba použiteľnosti po otvorení) minimálne 24 hodín

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou. Členenie predmetu zákazky v rámci časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov: 2.1 Diagnostiká na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch. 2.1.1 Diagnostiká na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u darcov krvi 2.1.2 Plnoautomatické analyzátory, ktoré budú v prenájme bez možnosti odkúpenia 2.2 Diagnostiká na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u pacientov skúmavkovou metódou. 2.2.1 Diagnostiká a pomocné reagencie na vykonávanie imunohematologických vyšetrení v kombinácii testov skúmavkovou metódou uvedených v súťažných podkladoch. 2.3 Diagnostiká na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácie. 2.3.1 Diagnostiká a pomocné reagencie na vykonávanie imunohematologických vyšetrení v kombinácii testov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácie uvedených v súťažných podkladoch. 2.3.2 Pomocná prístrojová technika na metódu gélovej stĺpcovej aglutinácie, ktorá bude v prenájme bez možnosti odkúpenia. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 2 127 689,00 0% EUR 29. Január 2016 72971

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543570/content/195795/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-sprava_o_zakazke-par 21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543579/content/195575/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-info-2-3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 ZVO: otváranie častí ponúk „Ostatné“ 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543585/content/195597/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-oznamenie-par41-O.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Február 2016 8. Február 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2016 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796904/content/554865/download","filename":"imunohematologia_nadlimit_suma_skutocne_uhradeneho_plnenia_tabulka_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Bio G, spol. s r.o. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543558/content/195593/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-ponuka-BIO G.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o dodávkach tovaru a nájme lekárskych prístrojov zo dňa 29.01.2016 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 []
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 ZVO: otváranie častí ponúk „Kritériá“ 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543588/content/195642/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-oznamenie-par41-K-oprava.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543555/content/195559/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-SP-komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543555/content/195560/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-profil-SP-info.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543582/content/195580/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-info-4-oprava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dodávkach tovaru a nájme lekárskych prístrojov zo dňa 29.01.2016 7. Február 2017 7. Február 2017 []
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 - otváranie časť "Kritériá" 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543594/content/195697/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-par41-20151204.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543564/content/195590/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-imuno-zapisnica-1-otvaranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543564/content/195591/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-imuno-zapisnica-4-otvaranie-K.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543567/content/195739/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-imuno-zapisnica-3-vyhodnotenie-O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543567/content/195740/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-imuno-zapisnica-5-vyhodnotenie-pred_eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543567/content/195741/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-imuno-zapisnica-6-vyhodnotenie-po_eA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543597/content/195759/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-imuno-info-vysledok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNOTECH, spol. s r.o. 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543561/content/195523/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-ponuka-UNOTECH.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543600/content/195613/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-imuno-zapisnica-2-PU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Júl 2015 31. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543576/content/195539/download","filename":"NTS-2015-11-NZ-VS-Imuno-SP-komplet-v2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×