Obstarávanie

Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
172 718,00
Konečná suma(Bez DPH):
172 718,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel t.j. vykonávať činnosti pri kontrole aplikácie inžinierskych postupov na stavbách tunelov, ktorých výstavbu zabezpečuje Objednávateľ, prostredníctvom získavania informácií, interpretácie a využívania poznatkov o horninovom prostredí. Geotechnik stavebného dozoru pre tunel je povinný aplikovať počas svojej činnosti poznatky z mechaniky zemín a mechaniky skalných hornín, inžinierskej geológie a hydrogeológie na kontrolu spôsobu a postupu razenia, ďalej kontrolu činností v rozsahu a obsahu monitoringov, kontrolovať a dohliadať na činnosť razenia a realizáciu primárneho ostenia podľa schválenej projektovej dokumentácie v súlade so Zmluvou o Dielo na stavebné práce, vyjadruje sa k návrhom Zhotoviteľa stavby k predloženým zmenám a doplnkom podľa ustanovení tejto zmluvy a požiadaviek Zmluvy o Dielo na stavebné práce. V rámci výkonu činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel dohliadať a kontrolovať zladenie projektových opatrení a uvažované údaje v zmluvnej projektovej dokumentácií tunela s geologickou situáciou na stavbe tak, aby došlo k ideálnemu spolupôsobeniu prírodných faktorov s technickými prvkami, v súlade s postupmi a technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN,STN EN) a všeobecne záväzné právne predpisy, Požiadavky Objednávateľa, (napr. Technické predpisy (ďalej len TP), Technicko kvalitatívne podmienky (ďalej len TKP), Zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len ZTKP).Tieto dokumenty zahŕňajú skúšobné a kontrolné podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a pravidlá rozsahu a obsahu monitoringov a výstavby a ostatné technické a kvalitatívne podmienky. Výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel musí byť zabezpečený kontinuálne (nepretržite 24 hod. denne) počas celej doby razenia tunela. Geotechnik pre tunel vykonával činnosť na stavbách: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v rozsahu a za podmienok uvedených v rámcovej dohode zo dňa 03.02.2015 a vo výzve na predloženie ponúk odoslanej v rámci opätovného otvorenia súťaže. Dodávatelia predložili pri otvorení súťaže jednotkové ceny (hodinové sadzby) : 1. na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka v rozpätí od 1440,00 € do 4950,00 € bez DPH, 2.na stavbe Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v rozpätí od 1440,00 € do 4950,00 € bez DPH, ktoré boli upravované smerom nadol v elektronickej aukcii.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 86 359,00 0% EUR 31. December 2015 72934
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 86 359,00 0% EUR 31. December 2015 72935

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. November 2014 26. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571702/content/206826/download","filename":"Činnosť geotechnika SD pre tunel_Zapisnica z otvárania kritérií.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571705/content/206941/download","filename":"informácie o výsledku_činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571708/content/207035/download","filename":"ZM_2015_0053_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571720/content/206344/download","filename":"Správa o zákazke_geotechnik SD pre tunel.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0053 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798292/content/572699/download","filename":"ZM_2015_0053_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0053-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957438/content/744520/download","filename":"ZM_2015_0053_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0053-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638448/content/650671/download","filename":"ZM_2015_0053_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Február 2015 5. Február 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571714/content/206177/download","filename":"Činnosť geotechnika SD pre tunel_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Október 2014 14. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571699/content/206699/download","filename":"Súťažné podklady_geotechnik pre tunel_FINAL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571717/content/206270/download","filename":"Činnosť geotechnika SD pre tunel_Zapisnica z vyhodnotenia ponúk_celková.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×