Obstarávanie

Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Malacky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
662 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
662 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 45 % Najnižšia cena za spracovanie a uskladnenie TKO
  • 30 % Najvyššia hodnota za zhodnotenie TAP
  • 25 % Ekonomicky navýhodnejšia ponuka s akcentom na ekológiu

Opis obstarávania

Verejné obstarávanie sa realizuje ako "Zelené verejné obstarávanie". Mesto Malacky po požiarom zničenej pôvodnej "Technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu" (ďalej aj ako "Linka"), t.j. po dodaní a nainštalovaný novej "Linky" (Valcový drvič Terminátor TM 3400 SE; Diskový separátor Flowerdisc FD80; Magnetický separátor MEQL 1201Q-P; Balistický separátor Balistor 6300; Jemný drvič Rasor 5400; Vibračný podávač UE2200 x 2500 FS-ZLM875T; s príslušnými podstavcami, konštrukciami, schodmi, plošinami, pásovými dopravníkmi, kontajnermi atď.) pripravuje jej prevádzkovanie organizáciou, ktorá svojou činnosťou zabezpečí dopadové ciele Projektu financovaného z KF EÚ (ďalej len "prevádzkovateľ linky"). Predmetnú linku mieni dať k prevádzkovaniu novému prevádzkovateľovi - úspešnému uchádzačovi v tejto verejnej súťaži. Linka je na základe "Projektu financovaného z KF EÚ" umiestnená v hale A.S.A. Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor. Mesto Malacky výber nového prevádzkovateľa zabezpečuje formou verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) ako nadlimitnú zákazku na obstarávanie služby prevádzkovateľa linky. Prenájom a prevádzka linky v sebe zahŕňa predpokladanú hodnotu, ktorá predstavuje výnosy a náklady v rovnakej výške (132 000 EUR/rok; 662 000 EUR/5 rokov), t.j. predpokladá sa nulový rozdiel medzi očakávanými výnosmi a očakávanými nákladmi, ktoré sa skladajú z nasledovných položiek: výnosy z poplatkov za prevzatie odpadu na spracovanie odpadu a jeho uskladnenie; výnosy za predaj alternatívneho paliva z roztriedeného a rozdrveného odpadu; náklady za uskladnenie ťažkej frakcie odpadu na certifikovanú skládku; náklady za logistiku - prepravu spracovaného odpadu ako druhotných surovín na znovupoužitie (alternatívne palivo, kovy a pod.); náklady za osoby obsluhujúce linku (mzdy a povinné odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne, dane, zdravotné prehliadky, gastro lístky, pracovné a ochranné prostriedky a pod.); náklady za elektrickú energiu k prevádzke linky; náklady za materiál spojený s opravou, údržbou a renováciou linky; náklady za prenájom haly a prístupovej komunikácie; náklady za kamerový systém a čipovacie zariadenia SBS; náklady - poplatky za skladkovanie odpadu v intraviláne obce; náklady za prevádzku nakladača; náklady za kontroly a revízne správy; Cieľom je zo 40 000 t/rok komunálneho odpadu linkou vyseparovať aspoň 12 000 t/rok TAP a druhotných surovín, t.j. znížiť množstvo skladovaného komunálneho odpadu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 662 000,00 0% EUR 27. Marec 2015 70233

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316876/content/137887/download","filename":"Zmluva 106_2015_PROFIL.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316861/content/137895/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_KRITERIA_uch.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316858/content/137836/download","filename":"Zapisnica_zo_SPU_FINAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov .A.S.A. Slovensko, s.r.o. 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316870/content/299920/download","filename":"Ponuka_ASA_Slovensko.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316864/content/137943/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_KRITERIA.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316849/content/299912/download","filename":"Dovody pre nezrusenie verejneho obstaravania.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316867/content/137968/download","filename":"Sprava_podla_par21_Malacky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. August 2014 7. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316846/content/299911/download","filename":"Sutazne_podklady_Malacky_FINAL..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Október 2014 21. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/316855/content/137761/download","filename":"Oznamenie_o_uspesnosti_ponuky.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×