Obstarávanie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 279 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 279 200,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66516400-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti má poistený právo, aby poistiteľ za neho poškodeným nahradil: a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením s výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila odškodnenie poškodenému/ým (Poistenie členov orgánov Spoločnosti); b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky,že nárok je krytý týmto poistením v rozsahu, v akom spoločnosť oprávnene nahradila škodu poškodenému/ným,avšak maximálne do výšky, v akej spoločnosť skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti); c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených v zmysle písm. a) a b) v súdnom alebo mimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výšky limitu zodpovednosti za škodu uvedeného v poistnej zmluve; d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 1 279 200,00 0% EUR 19. Máj 2015 70195

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576292/content/209310/download","filename":"Vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2015_0186_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793115/content/658615/download","filename":"ZM_2015_0186_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576301/content/209366/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0186-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958028/content/747150/download","filename":"ZM_2015_0186_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576304/content/209386/download","filename":"Zapisnica splnenie podm.účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576307/content/209507/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576307/content/209508/download","filename":"Zapisnica otvarania ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576298/content/209349/download","filename":"ZM_2015_0186_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576310/content/209345/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk - Kriteria 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576310/content/209346/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk - Kriteria 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Január 2015 15. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209883/download","filename":"Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209884/download","filename":"B.1 Príloha č.1 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209885/download","filename":"B.1 Príloha č.2 Výročná správa NDS za rok 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209886/download","filename":"B.1 Príloha č.3 Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209887/download","filename":"B.1 Príloha č.4 Výpis z obchodného registra NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209888/download","filename":"B.1 Príloha č.5 Notárska zápisnica k zmene základného imania NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209889/download","filename":"B.1 Príloha č.6 Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209890/download","filename":"B.2 Tabuľka č.1 Poistenie zodpovednosti za škodu.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0186-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638314/content/647935/download","filename":"ZM_2015_0186_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576295/content/209324/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576286/content/209410/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576286/content/209411/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×