Obstarávanie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 279 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 279 200,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66516400-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti má poistený právo, aby poistiteľ za neho poškodeným nahradil: a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením s výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila odškodnenie poškodenému/ým (Poistenie členov orgánov Spoločnosti); b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky,že nárok je krytý týmto poistením v rozsahu, v akom spoločnosť oprávnene nahradila škodu poškodenému/ným,avšak maximálne do výšky, v akej spoločnosť skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti); c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených v zmysle písm. a) a b) v súdnom alebo mimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výšky limitu zodpovednosti za škodu uvedeného v poistnej zmluve; d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 1 279 200,00 0% EUR 19. Máj 2015 70195

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576292/content/209310/download","filename":"Vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2015_0186_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793115/content/658615/download","filename":"ZM_2015_0186_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576301/content/209366/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0186-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958028/content/747150/download","filename":"ZM_2015_0186_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576304/content/209386/download","filename":"Zapisnica splnenie podm.účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576307/content/209507/download","filename":"Zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576307/content/209508/download","filename":"Zapisnica otvarania ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576298/content/209349/download","filename":"ZM_2015_0186_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576310/content/209345/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk - Kriteria 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576310/content/209346/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk - Kriteria 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Január 2015 15. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209883/download","filename":"Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209884/download","filename":"B.1 Príloha č.1 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209885/download","filename":"B.1 Príloha č.2 Výročná správa NDS za rok 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209886/download","filename":"B.1 Príloha č.3 Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209887/download","filename":"B.1 Príloha č.4 Výpis z obchodného registra NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209888/download","filename":"B.1 Príloha č.5 Notárska zápisnica k zmene základného imania NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209889/download","filename":"B.1 Príloha č.6 Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576289/content/209890/download","filename":"B.2 Tabuľka č.1 Poistenie zodpovednosti za škodu.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0186-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638314/content/647935/download","filename":"ZM_2015_0186_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 22. Máj 2015 22. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576295/content/209324/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576286/content/209410/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576286/content/209411/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×