Obstarávanie

Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN), pripojenie do siete internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná transfúzna služba SR
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
321 596,00
Konečná suma(Bez DPH):
267 996,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72400000-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 40 % Celková cena za prepojenie pracovísk NTS SR navzájom, prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN) a pripojenie do siete internet, a za garanciu SLA pripojenia (ďalej len prepojenie pracovísk), prevádzkovaného 24 mesiacov, vyjadrená v eurách
  • 20 % Celkový/sumárny počet použitej technológie optických prepojení primárneho okruhu (ďalej len počet ponúknutých optických okruhov)
  • 15 % Súčet ponúkaných rýchlostí primárneho prípojného bodu (ďalej len súčet ponúkaných prenosových rýchlostí), garantovaná počas 24 mesiacov
  • 15 % Celkové jednorazové náklady, spojené s prestavbou siete pre zriadenie dátového prepojenia pracovísk NTS SR (ďalej len náklady na prestavbu siete) jednorazovo v eurách
  • 10 % Doba, za ktorú bude zrealizované prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN) a pripojenie do siete internet (ďalej len doba implementácie dátového prepojenia), uvedená v týždňoch

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dátové prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom VPN, ktorá je budovaná na technológii MPLS (Multi-Protocol Label Switching), pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohách č. 3a, 3b, 3c, 3d a 3e súťažných podkladov, pripojenie VPN siete do siete Internet. Súčasťou obstarávania je aj manažovaná WiFi sieť pre verejnosť s prístupom do internetu, oddelená od služby VPN MPLS. 2.1 Opis položiek Predmet zákazky zahŕňa: - pracoviská musia byť prepojené navzájom, zabezpečenou VPN sieťou, - bez možnosti preniknutia neautorizovanej komunikácie dnu i von, - s možnosťou pripojenia do siete internetu je len z jedného centrálneho bodu celej VPN cez firewall v správe obstarávateľa, - musí sa dodržať existujúci vnútorný adresný priestor obstarávateľa, - požadujeme 6 pevných verejných IP adries. - Prenosové primárne linky požadujeme symetrické, bez akejkoľvek agregácie s garantovanou prenosovou rýchlosťou (časová a kapacitná garancia uvedená v SLA) - Výnimku má Zmluvné pracovisko NsP a.s. Veľkoblahovská 23, D. Streda, kde prenosová rýchlosť primárnej linky nemusí byť symetrická, nemusí sa riešiť optikou ani rádiovým prenosom v licencovanom pásme. Tento prípojný bod bude bez záložnej linky. - V prípade výpadku primárnej linky požadujeme transparentné prepnutie na záložnú a v prípade nábehu zasa naspäť na primárnu linku (pri bežnej práci na internete nesmie pripojený užívateľ zistiť prepnutie). - V prílohe č.3c súťažných podkladov sú uvedené aj požiadavky na minimálnu prenosovú rýchlosť záložných liniek. Dodávateľ garantuje dodržanie minimálnych prenosových rýchlosti záložných liniek počas celého plnenia zmluvy. - Záložné linky musia viesť inou, redudantnou (nezávislou) trasou ako primárne linky (napr. záložná linka vedená po rovnakom vedení ako primárna linka nie považovaná za vyhovujúcu). - Súčasťou dodávky sú aj koncové zariadenia (router Cisco 892 alebo jeho ekvivalent 14 ks, Cisco 2921 alebo jeho ekvivalent 1 ks) na portoch, ktorých služby sú prístupné. - Dodávateľ garantuje podľa požiadaviek objednávateľa dodržanie platných zákonných požiadaviek na bezpečnosť prevádzky informačných systémov. - Dodávateľ zabezpečí pravidelné obnovovanie/predlžovanie národného doménového mena (domény) ntssr.sk a subdomény mail.ntssr.sk. - Verejná WiFi sieť na jednotlivých pracoviskách obstarávateľa musí byť dostupná pre návštevníkov pracoviska cez zabezpečené pripojenie a oddelená od VPN MPLS siete obstarávateľa. Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohách č. 3a, 3b, 3c, 3d a 3e súťažných podkladov: Príloha č. 3a súťažných podkladov: Cena a opis predmetu zákazky: Celková cena za prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN) a pripojenie do siete internet, a za garanciu SLA pripojenia. Príloha č. 3b súťažných podkladov: Cena a opis predmetu zákazky: Celkové jednorazové náklady, spojené s prestavbou siete pre zriadenie dátového prepojenia pracovísk NTS SR. Príloha č. 3c súťažných podkladov: Cena a opis predmetu zákazky: Požadované prenosové rýchlosti a navrhovaná použitá technológia dátového prepojenia pracovísk NTS SR. Príloha č. 3d súťažných podkladov: Popis požadovaných SLA parametrov Príloha č. 3e súťažných podkladov: Popis verejnej WiFi siete. 2.2 Služby Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 2.2.1 Implementačné služby: Dodávka, inštalácia a oživenie technológie. V kompletnej dodávke požadovaných implementačných služieb bude zahrnuté: - vypracovanie dokumentu analýza a dizajn, - projektový management, - vypracovanie implementačného plánu, - inštalácia a nakonfigurovanie všetkých komponentov systému podľa odsúhlaseného dizajnu riešenia, - pripojenie systému do internetovej siete podľa odsúhlaseného dizajnu riešenia, - integrácia dodaného riešenia do existujúcej LAN infraštruktúry NTS SR podľa odsúhlaseného dizajnu riešenia, - dodávka zariadení na pracoviská, inštalácia zariadení, pripojenie zariadení do zásuviek silovej elektrickej siete, - pripojenie zariadení do LAN, oživenie zariadení, odstránenie prázdnych obalov, - zaškolenie vybraných užívateľov NTS SR na administráciu systému, - vypracovanie a dodanie konkrétnej technickej dokumentácie k nainštalovanému riešeniu. Implementácia služby musí byť odovzdaná finálne do prevádzky najneskôr do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 2.2.2 Servisné služby: Služby, zahrnuté v paušálnom mesačnom poplatku, podľa prílohy č. 3a súťažných podkladov: - Dodržať platné zákonné požiadavky na bezpečnosť prevádzky informačných systémov. - Poskytnúť službu nepretržitého monitorovania prenosových liniek, s možnosťou prístupu do štatistiky monitorovania objednávateľom. - Umožniť Objednávateľovi prístup k manažovaniu koncových bodov Služby, s cieľom umožniť zistiť stav koncového zariadenia a stav jeho prevádzky. - Manažovanie koncových bodov Služby však bude v plnom rozsahu v kompetencii Poskytovateľa SLA pre jednotlivé pripojenia podľa prílohy 3d súťažných podkladov. - Poskytnúť službu call centrum a helpdesk s prevádzkou 7/24 pre riešenie prípadov výpadkov a mimoriadnych stavov. 2.3 V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 2 321 596,00 20% EUR 2. Jún 2015 69389

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543334/content/195517/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-zapisnica-1-otvaranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543334/content/195518/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-zapisnica-4-otvaranie-Kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543340/content/195357/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-sprava_o_zakazke-par 21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BENESTRA, s. r. o. 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543331/content/195441/download","filename":"Benestra-ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543313/content/195412/download","filename":"SP-info Profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Jún 2015 4. Jún 2015 []
Zápisnica Zápisnica 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543337/content/195675/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-zapisnica-3-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543337/content/195677/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-zapisnica-5-kriteria-pred eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543337/content/195678/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-zapisnica-6-po eA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543337/content/195679/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-zapisnica-8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovanet, a.s. 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543328/content/195406/download","filename":"Slovanet_ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543319/content/195450/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-SP_komplet.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2016 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796934/content/555145/download","filename":"data_nadlimit_suma_skutocne_uhradeneho_plnenia_tabulka_2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543322/content/195308/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-vysledok-profil-info.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543325/content/195365/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-zapisnica-2-PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/543325/content/195366/download","filename":"NTS-2014-07-NZ-VS-internet-zapisnica-7-PU.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×