Obstarávanie

Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
104 510,00
Konečná suma(Bez DPH):
104 510,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výkon činnosti odborníka stavebného dozoru na tunel t.j. vykonávať činnosti stavebného dozoru najmä počas razenia tunelov a následne pri realizácii ostení tunelov, betonáži vozoviek a všetkých ostatných konštrukcií tunelov vrátane jeho technológie. Osobitnú pozornosť venuje odborník stavebného dozoru na tunel predovšetkým kontrole úplnosti predpísaných skúšok, kontrole použitých stavebných materiálov a technologických postupov (ako sú vystrojovacie triedy a ich konštrukčné prvky - oceľové banské nosníky, rozpery na pažiacich konštrukciách, rozpery a stojky tunela, tiahla alebo rámy, trámy, oceľové kotvy, zvárané oceľové siete, striekaný betón....). Pri razení sa venuje predovšetkým kontrole predháňaného paženia, kontrole profilu primárneho ostenia, hydroizolácií, výrubových prác, dôsledne sleduje prijímanie osobitných opatrení a ich účinnosti napr. v súvislosti s odvodnením tunelov. Pri zhotovovaní konštrukčných častí tunelov sa zameriava na kontrolu kvality realizácie betónových konštrukcií vrátane kotiev a oblúkovej výstuže so zreteľom na dodržanie technologických postupov a kvalitu použitých materiálov. Odborník stavebného dozoru na tunel je povinný vyjadrovať sa k návrhom Zhotoviteľa, k predloženým zmenám a doplnkom podľa ustanovení tejto zmluvy a požiadaviek Zmluvy o dielo a pri všetkých prácach v a s tunelom súvisiacich. Služby poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa a s priebežnou dozornou činnosťou/kontrolovaním a monitorovaním výkonu stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom stavby a ich súladu so schválenou projektovou dokumentáciou, Zmluvnými podmienkami a ostatnými požiadavkami Zmluvy Dielo, súlad s postupmi a technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN,STN EN) a všeobecne záväzné právne predpisy, (napr. Technicko kvalitatívne podmienky (ďalej len TKP), Zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len ZTKP)).Tieto dokumenty zahŕňajú skúšobné a kontrolné podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky prevzatia stavebných prác a ostatné technické a kvalitatívne podmienky. Odborník vykonával činnosť na stavbách: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v rozsahu a za podmienok uvedených v rámcovej dohode zo dňa 11.11.2014 a vo výzve na predloženie ponúk odoslanej v rámci opätovného otvorenia súťaže. Dodávatelia predložili pri otvorení súťaže jednotkové ceny (hodinové sadzby) : 1. na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka v rozpätí od 40,00 € do 60,00 € bez DPH, 2.na stavbe Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v rozpätí od 50,00 € do 60,00 € bez DPH, ktoré boli upravované smerom nadol v elektronickej aukcii.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BUNG Slovensko s.r.o. 1 39 840,00 0% EUR 30. Jún 2015 68463
INFRAM SK s. r. o. 1 64 670,00 0% EUR 30. Jún 2015 68464

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. November 2014 18. November 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Október 2014 9. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2014_0472_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0472-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1 21. Marec 2018 21. Marec 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2014 1. Október 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. November 2014 18. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0472-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2 21. Marec 2018 21. Marec 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. September 2014 23. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. November 2014 18. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0472-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Zmluva Zmluva 13. November 2014 13. November 2014
Zápisnica Zápisnica 18. November 2014 18. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0472 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×