Obstarávanie

Komplexný návrh na vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok a príslušných tlačených brožúr


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Metodicko-pedagogické centrum
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 310 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 310 800,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
92111100-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dopracovanie komplexného návrhu a vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok a príslušných tlačených brožúr, pozostávajúci z : a/ vytvorenie princípu fungovania špeciálnej Interaktívnej digitálnej pomôcky (IDP) pre pedagógov v zmysle PPAP projektu AMV, určených primárne na využívanie v súčinnosti s interaktívnymi výukovými tabuľami a digitálnymi zariadeniami s kontaktným display, sekundárne na osobných PC a v neinteraktívnej podobe určených na prehliadanie ich audiovizuálnych obsahov v rámci digitálnych videoarchívov, resp. použiteľných po častiach - v štandardnom televíznom vysielaní vo full HD kvalite, b/ vytvorenie konkrétnych 33 typov IDP pre 7 vybratých typov škôl a školských zariadení, obsahujúcich celkovo 132 interaktívnych audiovizuálnych obsahov vo variabilnom trvaní 12/15 min a 33 úvodných, interaktívnych audiovizuálnych obsahov v trvaní 4 min. c/ vytvorenie súvisiacich, neoddeliteľných tlačených brožúr (TB) v počte druhov 7 podľa siedmych vybratých typov škôl a školských zariadení v zmysle PPAP. Doplňujúca špecifikácia : - každá IDP bude slúžiť na nácvik edukačných postupov získaných v rámci vzdelávania PZ a OZ zameraného na Aktivizujúce metódy vo výchove a ich overenie v praxi, bude obsahovať konkrétne, pôvodné audiovizuálne interaktívne príklady postupy, návody a doplňujúce digitálne pomôcky slúžiace na atraktívne a efektívne aplikovanie aktivizujúcich metód vo výchove v ďalšej pedagogickej praxi, vychádzajúce zo slovenského školského vzdelávacieho systému a zo slovenských reálií, reflektujúce ich kontext v rámci európskeho i celosvetového spoločenstva. - hlavným cieľom IDP je najmä fixovať a rozvíjať kľúčové spôsobilosti (kompetencie) PZ a OZ vo využívaní aktivizujúcich metód vo výchove podľa špecifických potrieb konkrétneho druhu školy / školského zariadenia s dôrazom na minimalizovanie, resp. eliminovanie aktuálnych výchovných problémov (napr. zvýšená agresivita, strach, úzkosti, závislosti, konflikty, liberalizácia tradičných hodnôt, vplyv nevhodných a nežiaducich mediálnych obsahov, nevhodné správanie, šikanovanie a pod.) čím sa vytvárajú predpoklady pre všestranné kultivovanie osobnosti a individuálny rast jednotlivca. Zámerom vytvorenia IDP je dať PZ a OZ do rúk trvalý nástroj umožňujúci využiť s pomocou najmodernejších digitálnych technológií, blízkych súčasným deťom a mládeži - rozmanité spôsoby aktivizujúcich metód vo výchove na formovanie osobnosti žiaka. - vytvorené interaktívne audiovizuálne obsahy na IDP budú využívať formu plnohodnotného audiovizuálneho diela, atraktívneho pre tú-ktorú danú cieľovú skupinu žiakov (podľa veku a podľa zamerania príslušnej školy/školského zariadenia) : animované a dynamické grafické prvky, hrané prvky, simulácia modelových situácií, dokumentárne zmapovanie bežne nedostupných lokalít. Budú obsahovo zamerané vždy na jednu z konkrétnych oblastí výchovných procesov v danom type školy, alebo školského zariadenia, vyplývajúcu z výchovno-vzdelávacích plánov daného typu školy, alebo školského zariadenia, pričom ich obsah a samotné stvárnenie musí mať oporu v renomovanom a vopred deklarovanom odbornom poradenstve a pred definitívnym schválením musí prejsť procesom preberacích a schvaľovacích kontrolných a preberacích projekcií u vyhlasovateľa. Každá jedna IDP musí byť vo finálnej, vyhlasovateľom schválenej verzii, protokolárne odovzdaná vyhlasovateľovi na samostatnom digitálnom mustrovom nosiči. - okrem audiovizuálnych obsahov budú jednotlivé IDP obsahovať aj prílohy a interaktívne digitálne pomôcky pre ďalšiu pedagogickú činnosť PZaOZ. Sú nimi najmä: elektronická verzia textovej časti jednotlivých metodických príručiek, archív fotografií, archív interaktívnych pracovných listov, vhodných aj na používanie v ich tlačenej podobe a pod. - Spolu s priloženou, plnohodnotnou tlačenou brožúrou (metodickou príručkou, ktorej obsahom bude zhrnutie knowhow, obsiahnutého v rámci IDP príslušných k danému typu školy/školského zariadenia a vzdelávacieho programu Aktivizujúce metódy vo výchove v printovej podobe a podrobný manuál na ovládanie a interaktívnu prácu s IDP v rozsahu 60 strán 1 brožúrka pre jeden typ školy/školského zariadenia) a spolu s odborne zostavenou a vybratou kolekciou hraných a dokumentárnych filmov na DVD nosičoch (výber titulov 3 tituly ku každej IDP - zrealizuje a dodá zadávateľ), previazaných s obsahom mediálna výchova na príslušnom IDP, sa vytvorené IDP a príslušné tlačené brožúry stanú súčasťou tzv. Edukačných balíčkov - inovatívneho, praktického, vysoko efektívneho a dlhodobo využiteľného nástroja v ďalšej pedagogickej činnosti každého vyškoleného PzaOZ. Tlač brožúry a nákup dokumentárnych filmov na DVD nosičoch nie sú súčasťou predmetu zákazky zadávanej týmto priamym rokovacím konaním. Výsledkom priameho rokovacieho konania bude uzatvorenie zmluvy o dielo s úspešným účastníkom na dopracovanie súťažného návrhu a vytvorenie IDP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Filmpark production s.r.o. 1 2 310 800,00 0% EUR 28. August 2014 64058

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 4. September 2014 4. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/433336/content/166984/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×