Obstarávanie

Rozšírenie kanalizácie v obci Haniska.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Haniska
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
790 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
658 333,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Navrhovaná stavba bude realizovaná v intraviláne obce Haniska pri Prešove. Jedná sa o líniovú stavbu uloženú v zemi, rozšírenie kanalizácie. Kanalizácia odvádza gravitačne odpadové vody od jednotlivých producentov cez kanalizačné prípojky a dažďové vody do jestvujúcej jednotnej kanalizácie poprípade do zberača A 2600/2050 v obci. Výstavbou jednotnej a splaškovej kanalizácie sa zabráni prenikaniu odpadových vôd zaústených do potokov, na terén a zo žúmp do spodných vôd a vyčisti sa a skvalitní sa životné prostredie v obci. Výstavba kanalizácie sa bude prevádzať od zaústenia po koniec stoky. Najskôr sa musia vybudovať stoky. Po vybudovaní stôk sa začnú budovať kanalizačné prípojky od jednotlivým rodinných domov a odvodnenie ciest pomocou vpustov. Stavenisko je prístupné, lebo kanalizácia je navrhovaná trasovaná po verejných priestranstvách. Stavenisko je prístupné po štátnych a miestnych cestách. Pre výstavbu kanalizácie je potrebná príprava územia a zaistiť parkovanie strojov na dvore obecného úradu. Pred začatím zemných prác je nutné odstrániť zobrať a odviesť humus na medzi skládku odkiaľ sa po skončení prác privezie na konečnú úpravu terénu - zelene. Humus sa musí odstrániť aj z pracovnej plochy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Pred začatím prác sa musia vytýčiť trasy jestvujúcich inžinierskych sieti, telekomunikačných káblov, elektrický kábel, verejný vodovod, STL plynovod s prípojkami a trasy navrhovanej kanalizácie. Stavebné riešenie kanalizácie je vyprojektované tak, aby všetky objekty boli odkanalizované a rešpektovalo sa urbanistické a architektonické riešenie zástavby. Stavba je líniová uložená v zemi, nebude narúšať celkový vzhľad okolia. Revízne šachty v poli sú osadené 50 cm nad terénom - obsypané, v zelených pásoch a záhradkách sú osadené 10 cm nad terénom prikryté betónovými príklopmi. V spevnených plochách ciest a chodníkov sa liatinové poklop uloží zarovno s terénom. Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 9 790 000,00 20% EUR 14. August 2014 57063

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478686/content/371584/download","filename":"Vodohospodarske stavby-ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DÚHA, a. s. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478698/content/371599/download","filename":"DUHA-ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Apríl 2015 7. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478692/content/371593/download","filename":"EKO-SVIP-ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478656/content/371526/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-otvaranie-zapisnica-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478656/content/371527/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-otvaranie-zapisnica-kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. Apríl 2015 7. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478674/content/371552/download","filename":"dodatok_1 k zmluve o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OHL ŽS SK, a. s. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478695/content/371595/download","filename":"OHL-ponuka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478659/content/371536/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-vyhodnotenie-zapisnica_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478659/content/371537/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-vyhodnotenie-zapisnica_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478659/content/371538/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-vyhodnotenie-zapisnica_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478659/content/371539/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-vyhodnotenie-zapisnica_4.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478662/content/371545/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a. s. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478653/content/371521/download","filename":"SKANSKA SK-ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478683/content/371566/download","filename":"Eiffage-ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Jún 2014 9. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478647/content/371512/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-profil-info o vysledku.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. August 2014 25. August 2014 []
Ponuky uchádzačov INŽINIERSKE STAVBY, a.s. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478650/content/371517/download","filename":"ISK-ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478677/content/371558/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-vyhodnotenie-PU-zapisnica_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478677/content/371559/download","filename":"Haniska-2013-PZ-US-kanalizacia-vyhodnotenie-PU-zapisnica_2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478668/content/371548/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZIPP BRATISLAVA s. r. o. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478689/content/371589/download","filename":"ZIPP-ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pfeiffer SK s. r. o. 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/478680/content/371561/download","filename":"Pfeiffer-ponuka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×