Obstarávanie

Kariérové poradenstvo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
839 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
699 166,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie softwarových licencií k používaniu softwarového nástroja zameraného na kariérové poradenstvo, ktorý bude pozostávať z dvoch vzájomne kompatibilných častí: (1) Licencia na školu k používaniu Nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl (ZŠ) na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) - Licencia na školu: Právo používať (licencia) je stanovené ako single licencia na školu v počte 500 ks. Softwarová licencia na použitie technologickej platformy pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OVP na SOŠ (vrátane kastomizácie a inštalácie na hardwarovej a softwarovej infraštruktúre poskytnutej verejným obstarávateľom) v počte 500 licencií pre zapojené školy. - Licencia na organizáciu: Softwarová licencia na použitie technologickej platformy pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OVP na SOŠ (vrátane kastomizácie a inštalácie na hardwarovej a softwarovej infraštruktúre poskytnutej verejným obstarávateľom) v počte 1 licencia pre verejného obstarávateľa. Nástroj pre identifikáciu potenciálu žiakov ZŠ na OVP na SOŠ je zložený z viacerých stupňov, ktoré sa budú používať v špecifikácii školy a ročníka, na ktorý sa viažu. Jednotlivé stupne sa budú využívať samostatne a pozostávajú zo špecifických súborov testov záujmu, praktických úloh a cvičení, dajú sa samostatne vyhodnocovať, zároveň tieto stupne sa postupne dopĺňajú a nižší stupeň je menej náročný ako ďalší vyšší stupeň. Každý stupeň vie poskytovať informácie, ktoré pri komparácii s ostatnými stupňami dokážu používateľovi presne definovať posun pozorovaného subjektu v škále preferencií a profesijnej orientácie žiaka vo vybraných perspektívnych skupinách odborov hospodárstva. (2) Licencia na školu k používaniu Podporného nástroja pre realizáciu kariérového poradenstva pre žiakov SOŠ - Licencia na školu: Právo používať (licencia) je stanovené ako single licencia na školu v počte 400 ks. Softwarová licencia na použitie technologickej platformy pre realizáciu kariérového poradenstva pre žiakov SOŠ (vrátane kastomizácie a inštalácie na hardwarovej a softwarovej infraštruktúre poskytnutej verejným obstarávateľom) v počte 400 licencií pre zapojené školy. - Licencia na organizáciu: Softwarová licencia na použitie technologickej platformy pre realizáciu kariérového poradenstva pre žiakov SOŠ (vrátane kastomizácie a inštalácie na hardwarovej a softwarovej infraštruktúre poskytnutej verejným obstarávateľom) v počte 1 licencia pre verejného obstarávateľa. Podporný nástroj pre realizáciu kariérového poradenstva pre žiakov SOŠ zároveň pomôže žiakom zorientovať sa na trhu práce v typových pracovných pozíciách. Nástroj bude vytvorený pre všetky skupiny odborov. Jedná sa o diagnostickú pomôcku pre PZ a PZ špecialistov (KP). Dodávateľ zabezpečí prepojenie nástroja na mapu potrieb trhu práce (interaktívna mapa zamestnávateľov), ktorá bude výsledkom verejného obstarávania projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, aktivity 2.1.2 (dodávateľ v rámci predmetu zákazky pre časť Podporný nástroj pre realizáciu kariérového poradenstva umožní prepojenie na mapu, ktorú vyobstaráva aktivita 2.1.2), pričom objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 839 000,00 20% EUR 5. Marec 2015 56297

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213830/content/868922/download","filename":"ZMLUVA_O_OBSTARANÍ_SOFTWAROVÉHO_NÁSTROJA_A_LICENČN Á_ZMLUVA_v01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213830/content/868923/download","filename":"Príloha_1_-_Gratex.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213821/content/868911/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK prijatie ponukydocx.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Apríl 2014 9. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213812/content/868896/download","filename":"kar.por..pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Júl 2015 22. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213815/content/868904/download","filename":"Podpora profesij.orientácie - Preb. a Akcept. protokol - Dokumenty k uvedeniu Nástroja pre ident.potenc.orient.ž.ZS na OVP na SOŠ do pilotnej prevádzky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213815/content/868905/download","filename":"Podpora profesij.orientácie - Preb. a Akcept. protokol -Metodika na používanie nástroja.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213815/content/868906/download","filename":"RSOV - Preb. a Akcept. protokol - Dokumenty k uvedeniu Nástroja pre ident.potenc.orient.ž.ZS na OVP na SOŠ do pilotnej prevádzky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213815/content/868907/download","filename":"RSOV - Preb. a Akcept. protokol -Metodika na používanie nástroja.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213827/content/868915/download","filename":"SPRÁVA O. zakzake siov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213833/content/868928/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213833/content/868929/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK kritéria.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213824/content/96162/download","filename":"odovodnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. September 2016 26. September 2016 []
Zápisnica Zápisnica 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213839/content/868940/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK ostatné siov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213839/content/868941/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213839/content/868942/download","filename":"KONECNA ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213818/content/96181/download","filename":"preberak siov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213818/content/96182/download","filename":"preberak siov 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s. 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213842/content/868946/download","filename":"20140410_PONUKA_CAST_KRITERIA_SIOV.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Marec 2015 19. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/213836/content/868932/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×