Obstarávanie

Bezpečnostnotechnická služba, služba technika požiarnej ochrany a pracovná zdravotná služba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 990,00
Konečná suma(Bez DPH):
39 990,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71317200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť: - výkon činností bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - výkon technika požiarnej ochrany v rozsahu stanovenom § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, - výkon pracovnej zdravotnej služby (dohľad nad pracovnými podmienkami) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 30a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečenie pravidelných kontrol prenosných hasiacich prístrojov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "MV SR") č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a pravidelné preventívne údržby a prehliadky požiarnych uzáverov podľa vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru v objektoch verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Falck Fire Services a.s. 8 39 990,00 0% EUR 30. December 2015 54008

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. Január 2016 11. Január 2016 []
Iný dokument k zákazke poskytnutie vysvetlenia 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246072/content/109884/download","filename":"poskytnutie vysvetlenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. November 2015 24. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246069/content/110200/download","filename":"zápisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BE-SOFT, a.s. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246090/content/109790/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246081/content/110342/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Falck Fire Services a.s. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246054/content/109781/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BOZPO, s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246048/content/110158/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246045/content/110000/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246045/content/110001/download","filename":"B_opis_predmetu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246045/content/110002/download","filename":"C_obchodne_ podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246045/content/110003/download","filename":"D_navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246045/content/110004/download","filename":"E_vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246045/content/110005/download","filename":"Formular_1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246084/content/110409/download","filename":"zápisnica_vyhodnotenie_ ponuk_bozp.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia (za rok 2016) 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797556/content/564123/download","filename":"suma skutocneho plnenia_k_30_03_2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby, služby technika požiarnej ochrany a poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 144/OVS/2015 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629308/content/483050/download","filename":"Dokument o plneni zmluvy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246060/content/109940/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELPO Slovakia, s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246051/content/110205/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961035/content/759520/download","filename":"suma skutocneho plnenia_bozp.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246075/content/110017/download","filename":"vysledok vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KARENIS s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246057/content/109785/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246066/content/110152/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246087/content/110488/download","filename":"zápisnica_vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SAFIRS s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246063/content/109998/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×