Obstarávanie

Výmena horúcovodných potrubí SCZT Považská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Teplo GGE s. r. o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 046 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
913 258,00
Zaplatené:
87.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45231110-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

V rámci modernizácie sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCTZ) v Považskej Bystrici tento projekt rieši výmenu hlavných horúcovodných potrubí v troch úsekoch: - úsek 1 ul. Školská, celková dĺžka hlavných potrubí : 2 x 149 m - úsek 2 ul. Okružná, celková dĺžka hlavných potrubí : 2 x 417 m - úsek 3 ul. Hurbanova, celková dĺžka hlavných potrubí : 2 x 609 m. Popri výmene hlavných potrubných trás budú na hlavnom potrubí riešené odbočky pre napojenie jestvujúcich prípojok k odberným miestam v celkovej dĺžke spolu 38 m. Namiesto jestvujúcich oceľových potrubí opatrených tepelnou izoláciou a oplechovaním, vedených v prefabrikovaných potrubných kanáloch, budú osadené predizolované oceľové potrubia pre bezkanálové uloženie. Navrhované potrubia budú vedené prevažne v súbehu s pôvodnými kanálmi pre horúcovodné potrubia, v malej miere v trase jestvujúcich kanálov po demontáži jestvujúcich potrubí. Novobudované potrubné vedenia budú po rekonštrukcii zabezpečovať rovnakú funkciu ako v súčasnosti jestvujúce potrubia, t. z. distribúciu tepla horúcovodným rozvodom do zásobovaných objektov a odovzdávacích staníc. Základné parametre horúcovodných potrubí Pracovná látka - horúca voda 130 °C Dimenzia potrubí hlavná trasa DN 400, DN 350, DN 300 Celková dĺžka potrubí hlavnej trasy 2 x 1 175 m Dimenzia potrubí odbočky DN 32 až DN 100 Max. prevádzkový tlak sústavy 1,2 MPa (12 bar) Max. konštrukčný tlak sústavy 1,6 MPa (16 bar) Stavba nie je časovo podmienená inými stavbami. Realizácia projektu sa predpokladá mimo vykurovaciu sezónu, v priebehu roku 2015. Stavba sa bude realizovať tak, aby bola zabezpečená bez odstávky dodávky a distribúcie tepla, resp. s minimálnymi prestávkami nutnými k prepojeniu dohotovených úsekov. Riešená stavba Výmena horúcovodných potrubí sústava CZT Považská Bystrica, bude uskutočňovaná v intraviláne mesta Považská Bystrica, v zastavanom území so zvýšenou hustotou prevažne miestnych komunikácií a podzemných inžinierskych sietí. Stavebné a montážne práce budú vykonávané prevažne v súbehu s trasami jestvujúcich 1/6 horúcovodných kanálov, t. z. predovšetkým v priestoroch miestnych komunikácií, parkov a pod. Počas realizácie prác dôjde k priestorovým obmedzeniam pre obyvateľov (záber a oplotenie staveniska, skládky potrubného materiálu, prejazd vozidiel stavby montážne, zásobovacie), taktiež k obmedzeniam pre peších (križovanie chodníkov výkopmi) a pre prejazd vozidiel (križovanie miestnych komunikácií).Stavenisko je prístupné po miestnych komunikáciách a počas realizácie prác bude potrebné v jednotlivých úsekoch riešiť dočasnú organizáciu dopravy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady aj: -všetky príslušné povolenia súvisiace s realizáciou prác -vytýčenie trás podzemných vedení -projekt dopravného značenie (vrátane jeho schválenia príslušnými orgánmi) -rozkopávkové povolenia -zábery verejného priestranstva Zhotoviteľ je povinný realizovať predmet zákazky za minimálnej odstávky distribúcie a dodávky tepla. Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 4 913 258,00 0% EUR 27. Apríl 2015 52675

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. November 2014 19. November 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. November 2014 19. November 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Marec 2015 16. Marec 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×