Obstarávanie

SLA servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
109 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
90 750,00
Zaplatené:
82.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72222300-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
obdobie 12 mesiacov
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonávanie a zabezpečovanie služieb spojených s údržbou a rozvojom IS Fabasoft eGov Suite na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: zabezpečovanie služieb spojených s údržbou a rozvojom IS Fabasoft eGov Suite na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 v rozsahu :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Hotline : poskytovanie telefonickej podpory Objednávateľovi pri využívaní IS Fabasoft, t.j. poskytovanie doplňujúcich informácií, potrebných pri práci s IS Fabasoft. Rozsah poskytovanej služby: v pracovných dňoch neobmedzene od 08.00 do 16.00hod. V prípade, že požiadavku Objednávateľa nie je možné, alebo vhodné riešiť telefonickou konzultáciou, dôjde zo strany Dodávateľa k bezodkladnému návrhu iného spôsobu riešenia tejto požiadavky., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pohotovosť : pripravenosť Dodávateľa poskytnúť riešenie pri prípadných výskytoch kritických a nekritických problémov IS Fabasoft v stanovenom čase. Rozsah poskytovanej služby: v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: V prípade nahlásenia výskytu kritických alebo nekritických problémov IS Fabasoft je povinný Dodávateľ poskytnúť riešenie v nasledovných lehotách: Kritický problém: začiatok servisného zásahu do 4 hodín od nahlásenia Dodávateľovi, odstránenie problému, resp. obnova služieb do 24 hodín od začiatku servisného zásahu. Nekritický problém: začiatok servisného zásahu do 24 hodín od nahlásenia Dodávateľovi, odstránenie problému do 5 pracovných dní., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Servisný zásah : služby Dodávateľa pri odstraňovaní kritických a/alebo nekritických problémov IS Fabasoft. Rozsah poskytovanej služby: všetky kritické alebo nekritické problémy, ktoré Objednávateľ nahlási písomne prostredníctvom aplikácie Service-desk. Objednávateľ môže kritické a nekritické problémy nahlasovať v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., kde lehota na začatie riešenia problému (predošlý bod) začína plynúť v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.. Servisný zásah nezahŕňa služby rozvoja a legislatívne úpravy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ročná aktualizácia softvérových licencií: dodávanie najnovších verzií základného softvéru Fabasoft. Aktualizácia programového produktu Fabasoft eGov-Suite v rozsahu 300 licencií. Ročná aktualizácia pozostáva zo zaslania, resp. sprístupnenia programov Objednávateľovi na dohodnutom nosiči dát s návodom na inštaláciu a popisom vecných a technických zmien., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Up-date (obnova systému Fabasoft eGov- Suite) - výkon inštalácie a sprístupnenie najnovšej verzie IS Fabasoft pre rok 2019 (uvolnenej pre slovenský trh) a jej nasadenie v prostredí Objednávateľa s popisom technických a vecných zmien., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Podpora prevádzky a rozvoj IS Správa registratúry a integračného rozhrania na ÚPVS: konzultačné, prevádzkové, analytické služby súvisiace s prevádzkou a rozvojom IS Správa registratúry a integračného rozhrania medzi IS Správa registratúry a integračného rozhrania na ÚPVS, - zastupovanie Objednávateľa pri komunikácii s tretími stranami, - odstraňovanie chýb rozhrania spôsobných nekorektným zásahom používateľov, - monitorovanie, dohľad a zabezpečenie prevádzkových postupov rozhrania, - podpora, prevádzka, návrh a realizácia úprav elektronických formulárov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Odborné služby a rozvoj IS Fabasoft podľa požiadaviek., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Súlad s legislatívou a európskymi štandardmi: Služby musia byť poskytované v súlade s výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu MFSR č. 276/2014 Z. z., výnosu MF SR 137/2015 Z. z., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Poskytovanie hotline, pohotovosti, Servisných zásahov, podpory prevádzky IS Správy registratúry, podpora integračného rozhrania na Ústredný portál verejnej správy, poskytovanie odborných služieb a rozvoja IS Správy registratúry od 1.1.2019 do 31.12.2019, Jednotka: Obdobie 12 mes., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DWC Slovakia a.s. 2 108 900,00 20% EUR 13. December 2018 247270

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×