Obstarávanie

Sanácia pravobrežnej ochrannej hrádze rieky Hornád v Košiciach, rkm. 37,100-37,230-havária


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
299 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
299 700,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45120000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania vyhláseného postupom priameho rokovacieho konania za splnenia podmienky obstarávania podľa § 58 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, je uskutočnenie stavebných prác na akcii: Sanácia pravobrežnej ochrannej hrádze, rieky Hornád v Košiciach, rkm. 37,100-37,230 havária. Pravostranné ochranné hrádze Hornádu v Košiciach sú situované v intraviláne mesta Košice v rkm. 135,100 144,500, slúžia na ochranu intravilánu mesta a sú zaradené medzi vodné stavby III. kategórie. Predmetný úsek hrádze sa nachádza pod vodnou stavbou Hať Ťahanovce na pravej strane. Súbežne s pravostrannou ochrannou hrádzou rieky Hornád je situovaný umelý vodný útvar Mlynský náhon, ktorého prevádzkovanie je hydraulicky priamo naviazané na manipuláciu s nápustným objektom situovaným pri hati Ťahanovce. Sanácia ochrannej hrádze bude realizovaná výstavbou podzemnej tesniacej steny (ďalej len PTS), ktorá bude vykonaná nedeštrukčnou metódou pomocou technológie tryskovej injektáže. Použitie uvedenej technológie zabezpečí minimálne statické narušenie poškodenej hrádze. Táto technológia umožní v prípade zistenia ďalších nepredpokladaných anomálií pri realizácii meniť profil PTS, t.j. hĺbku, hrúbku steny, objemové plnenie v konkrétnom mieste PTS priesakov, prípadne zmeniť smer PTS a zasanovať aj miesta mimo určenej osi PTS. Stavebné práce budú pozostávať zo zemných prípravných prác, geodetických a geologických meraní a prác, ich vyhodnotení a samotnej výstavby PTS pomocou technológie tryskovej injektáže.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 1 299 700,00 0% EUR 2. September 2015 50846

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Podzemní stavby KOSPER a.s., organizačná zložka 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506766/content/174659/download","filename":"Cenová ponuka Kosper a.s. - Sanácia pravobrežnej hrádze, rieky Hornád V košiciach, rkm 37,100-37,320 - havária.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506781/content/174679/download","filename":"ZoD 1282_2015-PR ft - scan (1).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506769/content/174695/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č.1282/2015 - PR 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506787/content/174724/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - Sanácia hrádze Hornád Košice.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506775/content/174734/download","filename":"Oznámenie o začatí PRK Ryba.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z priameho rokovacieho konania 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506778/content/174779/download","filename":"Zápisnica z rokovania - Sanácia pravobrežnej ochrannej hrádze, rieky Hornád v Košiciach, rkm. 37,100-37,230-havária.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506784/content/174682/download","filename":"Odovzdávací protokol - Ryba.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×