Obstarávanie

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Kanalizácia a ČOV Sereď


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
197 933,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 390,00
Zaplatené:
50.21%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71250000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú služby stavebného dozoru pri uskutočňovaní stavebných prác - dobudovanie kanalizácie a ČOV Sereď. Projekt rieši dobudovanie kanalizácie v meste Sereď a v obci Dolná Streda. V rámci dobudovania kanalizácie mesta Sereď a obce Dolná Streda sú riešené nasledovné aktivity: Mesto Sereď: - odkanalizovanie mestskej časti Horný Šepeň - Odkanalizovanie Kasárenskej ulice - Odkanalizovanie Šintavskej ulice. Obec Dolná Streda: - odkanalizovanie Zemianskej ulice - odkanalizovanie Dolnostredskej pri mestskom dvore mesta Sereď - odkanalizovanie ulice Pod Hrádzou. Všetky uvedené lokality budú odkanalizované novonavrhovanými stokami splaškovej kanalizácie s napojením na jestvujúcu kanalizáciu mesta Sereď a obce Dolná Streda. Po realizácii projektu bude zabezpečené odvádzanie a čistenie odpadových vôd mesta Sereď a obce Dolná Streda v súlade s požiadavkami Smernice Európskej únie č. 91/271/EEC a Nariadenia vlády SR č. 269/2005. Súčasne projekt rieši zvýšenie kapacity ČOV Dolná Streda na 28 554 EO vrátane výstavby technologickej linky odstraňovania nutrientov. Predmetom Diela sú i nasledovné činnosti: - Geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov - Rekonštrukcia ČOV Dolná Streda - Geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov - dobudovanie kanalizácie - Informačné tabule (3ks) a pamätné tabule (1ks). Katastrálne územie mesta Sereď zaberá 3045,4 ha s počtom obyvateľov 16 839 (stav k 31.12.2010). Obec Dolná Streda má 1418 obyvateľov (stav k 31.12.2010) na 1346,7 ha. Stavebné práce zahŕňajú dobudovanie kanalizácie o dĺžke cca 6,6 km a cca 205 kanalizačných prípojok. Stavebné práce ďalej zahŕňajú rozšírenie kapacity ČOV Dolná Streda na 28 554 EO.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 9 99 390,00 0% EUR 26. August 2015 50612

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov ESP Consult, s.r.o. 4. September 2015 4. September 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. September 2015 4. September 2015
Ponuky uchádzačov BUNG Slovensko, s.r.o. 4. September 2015 4. September 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 16. Apríl 2015 16. Apríl 2015
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. 4. September 2015 4. September 2015
Ponuky uchádzačov EUTECH, a.s. 4. September 2015 4. September 2015
Zmluva Zmluva 4. September 2015 4. September 2015
Ponuky uchádzačov INFRAM SK, s.r.o. 4. September 2015 4. September 2015
Zápisnica Zápisnica 4. September 2015 4. September 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. September 2015 4. September 2015
Ponuky uchádzačov Gajdoš - Consulting Engineers, s.r.o. 4. September 2015 4. September 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Máj 2015 14. Máj 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. September 2015 4. September 2015
Ponuky uchádzačov AP INVESTING SK, s.r.o. 4. September 2015 4. September 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. September 2015 4. September 2015
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 4. September 2015 4. September 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 2. Máj 2014 2. Máj 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×