Obstarávanie

Zber a likvidácia odpadov z obce Lazany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Lazany
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
108 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
156 187,00
Zaplatené:
144.61%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu (OO) a drobného stavebného odpadu (DSO) 3) Zber, odvoz, triedenie a zhodnotenie odpadov zo separovaného zberu (papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) + kovové obaly) 4) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu (NO) a elektroodpadu (EO) 5) Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Marius Pedersen, a.s. 2 156 187,00 0% EUR 11. December 2015 49594

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392193/content/341272/download","filename":"Zápisnica_OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392193/content/341273/download","filename":"Zápisnica_KRITÉRIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392220/content/341307/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392196/content/341277/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392202/content/341284/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Splnenie povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392217/content/341305/download","filename":"INV §136 ods. d).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Márius Pedersen, a.s. 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341419/download","filename":"001 Titulny list_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341420/download","filename":"002 Identifikačné údaje_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341421/download","filename":"003 Čestné vyhlásenie _súhlas s podmienkami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341422/download","filename":"004 Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341423/download","filename":"005 Čestné vyhlásenia podľa §32 os 11A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341424/download","filename":"006 Čestne vyhlasenie banky_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341425/download","filename":"007 Zoznam poskytnutých služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341426/download","filename":"007a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341427/download","filename":"007b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341428/download","filename":"008 Čestné vyhlásenie o strojovom a technickom vybavení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341429/download","filename":"009_Zmluva_bez uvedenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341430/download","filename":"010 Priloha č 1_Tabuľka nakladania s komunálnym odpadom_úprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341431/download","filename":"001 Titulny list kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341432/download","filename":"002 Tab návrhov na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341433/download","filename":"003 Priloha č 1_Tabuľka nakladania s komunálnym odpadom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392229/content/341434/download","filename":"004 Zmluva_s uvedením cien.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392208/content/341290/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY-odpady_final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie obálok časti"KRITÉRIA" 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392214/content/341301/download","filename":"INO_Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Splnenie povinnosti podľa § 41 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392211/content/341292/download","filename":"INO § 41.pdf"}]
Ponuky uchádzačov T+T, a.s. 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341377/download","filename":"1 Titulný list Obsah ponuky OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341378/download","filename":"2 Identifikácia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341379/download","filename":"3 Výpis z Obchodného registra OS Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341380/download","filename":"4 Vyhlásenie - súhlas s podmienkami súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341381/download","filename":"5 Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341382/download","filename":"6 Výpis zo zoznamu podnikateľov ÚVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341383/download","filename":"7 Výpis CDCP Zoznam akcionárov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341384/download","filename":"8 Potvrdenie Prima Banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341385/download","filename":"9 Potvrdenie UniCredit Bank.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341386/download","filename":"10 Potvrdenie J\u0026T banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341387/download","filename":"11 Čestné vyhlásenie o bankách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341388/download","filename":"12 Čestné vyhlásenie o výške obratu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341389/download","filename":"13 Výkaz ziskov a strát 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341390/download","filename":"14 Výkaz ziskov a strát 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341391/download","filename":"15 Výkaz ziskov a strát 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341392/download","filename":"16 Čestné vyhlásenie k Výkazu ziskov a strát 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341393/download","filename":"17 Vyhlásenie o poskytnutých službách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341394/download","filename":"18 Referencia Mesto Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341395/download","filename":"19 Referencia Mesto Prievidza.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341396/download","filename":"20 Čestné vyhlásenie o prevádzkových povoleniach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341397/download","filename":"21 Čestné vyhlásenie o R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341398/download","filename":"22 Certifikát 18001_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341399/download","filename":"23 Certifikát 9001_14001_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341400/download","filename":"24 Čestné vyhlásenie o strojovom a technickom vybavení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341401/download","filename":"25 Návrh zmluvy o poskytovaní služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341402/download","filename":"26 Príloha 1 Tabuľka nakladanie s KO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341403/download","filename":"27 Obsah ponuky KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341404/download","filename":"28 Návrh plnenia kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392226/content/341405/download","filename":"29 Príloha 1 Tabuľka nakladania s KO.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 7. Október 2015 7. Október 2015 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 14. December 2015 14. December 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392199/content/341281/download","filename":"Správa o zákazke §21 odst. 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/392223/content/341309/download","filename":"Zápisnica _ splnenie podmienok účasti.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×