Obstarávanie

Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
400,00
Konečná suma(Bez DPH):
277,50
Zaplatené:
69.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zhodnotenie / zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečné odpady ( ďalej len "NO") vyprodukovaných objednávateľom a s tým súvisiace činnosti realizované v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o odpadoch"), vyhláškou MŽP SR Č.371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  a v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.; Zhodnotenie / zneškodnenie NO pre účely tejto zmluvy pozostáva z odobratia NO dodávateľom služby z miesta uskladnenia NO do vlastných prepravných obalov dodávateľa, naloženia NO na prepravné prostriedky dodávateľa a ich prepravy, váženia a vlastného zhodnotenia / zneškodnenia NO.; Súvisiace činnosti pre účely tejto zmluvy pozostávajú najmä zo spracovania a vedenia predpísanej dokumentácie a evidencie zhodnocovaného / zneškodňovaného NO.; Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číselným kódom a názvom skupiny, podskupiny a druhu odpadu podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov určené na zhodnotenie / zneškodnenie NO s miestom plnenia, ktorým bude objekt a zariadenia  objednávateľa - Liptovský Mikuláš.; Množstvá jednotlivých druhov odpadov určených na zhodnotenie / zneškodnenie sú uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ' požaduje od dodávateľa realizovať zhodnotenie / zneškodnenie odpadu podľa skutočných množstiev.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Katalógové číslo odpadu: 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 60, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Katalógové číslo odpadu: 18 02 07 - cytotoxické a cytostatické liečivá, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 50, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 333,00 20% EUR 29. September 2018 234555

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×