Obstarávanie

Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná transfúzna služba SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
277 244,00
Konečná suma(Bez DPH):
277 244,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV, HCV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov plnoautomatických analyzátorov, uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vyšetrenie nukleových kyselín (NAT) požadovaných vírusov (hepatitídy B, C a HIV) bude realizované individuálne pre jednotlivého darcu - tzv. IDT testovanie (Individual Donor Testing) - ďalej aj ako IDT. Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä: -Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, -Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, -Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov. Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Kapitole C. a Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 277 244,00 Neuvedené EUR 9. Január 2019 276187

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001178/content/702004/download","filename":"ntssr_vysvetlenie_sp_3_diagnostika_nat.pdf"}]
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017479/content/901258/download","filename":"Rámcová kĂşpna zmluva na dodanie tovaru - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 15. Jún 2018 15. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996880/content/786836/download","filename":"ntssr_vysvetelenie_sp_diagnostika_nat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996880/content/786837/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p3_opis_predmetu_zakazky_zmluvy_doplnene.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 25. Jún 2018 25. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999808/content/692947/download","filename":"ntssr_vysvetlenie_sp_2_diagnostika_nat.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017484/content/901265/download","filename":"ntssr_ponuka_unotech_nat.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Prípravné trhové konzultácie 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989976/content/769156/download","filename":"ntssr_zapisnica_pripravne_trhove_konzultacie_nat_FINAL.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017481/content/901260/download","filename":"ntssr_zapisnica_1_otvaranie_ponuk_diagnostika_nat.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017483/content/901262/download","filename":"ntssr_zapisnica_2_vyhodnotenie_ponuk_diagnostika_nat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017483/content/901263/download","filename":"ntssr_zapisnica_3_vyhodnotenie_ponuk_po_eAukcii_diagnostika_nat.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácie k elektronickej komunikácií po 18.10.2018 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038370/content/832040/download","filename":"4_2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038370/content/832041/download","filename":"ntssr_informacia_elektronicka_komunikacia_po18102018__diagnostika_nat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038370/content/832042/download","filename":"ntssr_informacny_dokument_JOSEPHINE_diagnostika_nat.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Júl 2018 6. Júl 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015286/content/896370/download","filename":"ntssr_diagnostika_nat_informacia_vysledok_poradie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769138/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_odôvodnenie_nerozdelenie_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769139/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_NAT_SP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769140/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p1_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769141/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p2_ponuka_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769142/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p3_opis_predmetu_zakazky_zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769143/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p4_rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769144/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p5_a_ramcova_dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769145/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p5_b_kupna_zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769146/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p6_cestne_vyhlasenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769147/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p7_subdovavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769148/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p8_formular_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769149/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p9_miesta_dodania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769150/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p10_podorys_BA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769151/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p10_podorys_BB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/989972/content/769152/download","filename":"ntssr_2018_diagnostika_nat_sp_p10_podorys_KE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017488/content/901269/download","filename":"ntssr_sprava_o_zakazke_diagnostika_nat.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 14. Január 2019 14. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018464/content/902684/download","filename":"KĂşpna zmluva - text.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017482/content/901261/download","filename":"ntssr_zapisnica_4_podmienky_ucasti_diagnostika_nat.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9. Január 2019 9. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017486/content/901267/download","filename":"ntssr_ponuka_roche_slovensko_nat.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×