Obstarávanie

Strážna a informačná služba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 640,00
Konečná suma(Bez DPH):
5,00
Zaplatené:
0.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79710000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je výkon strážnej a informačnej služby (ďalej len :strážnej služby") v objektoch a areáli Objednávateľa v období 01.05.2020 do 31.12.2020.; Poskytovanie strážnej služby zahŕňa najmä:; - ochranu majetku a osôb Objednávateľa a ostatných užívateľov objektov v areáli Objednávateľa proti poškodeniu, zničeniu alebo  akémukoľvek inému zásahu, ktorý by mohol strážený objekt alebo majetok ohroziť, poškodiť alebo viesť k jeho odcudzeniu, neoprávnenému užívaniu alebo strate;; - poskytovanie strážnej služby v súlade s § 3 písm. a), b), c), f), g) a i) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "Zákon") a ďalších všeobecne záväzných platných právnych predpisov;; - statickú strážnu službu na vrátniciach dvoch objektov v kombinácii s preukázateľnými obchôdzkami v priestoroch a areáli Objednávateľa v dohodnutých inervaloch a podľa potreby;; - odmykanie, odkódovanie budovy, zakódovanie a zamykanie budovy;; - vizuálna kontrola priestorov budovy je spojená s uzatváraním prístupných okien, zapínaním a vypínaním osvetlenia a uzatváraním tečúcej vody;; - zabezpečovanie obsluhy elektronického zabezpečovacieho zariadenia (ďalej len EZS) a elektronickej požiarnej signalizácie (EPS);; - plnenie informačných a recepčných služieb vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa, návštevám a iným užívateľom objektov v areáli Objedávateľa podľa pokynov Objednávateľa, usmerňovanie a poskytovanie základných informácií klientom pri vstupe do budovy.; Objekty a areál, vrátane sídla Objednávateľa, sú v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.; Objednávateľ požaduje zabezpečenie výkonu strážnej a informátorskej služby pracovníkmi ochrany (ďalej len "zamestnanci strážnej služby") nasledovne:; - 1 zamestnanec strážnej služby, vystrojený v obleku, s dobou služby 12 hodín v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. každý deň počas platnosti zmluvy;; - 2 zamestnanci strážnej služby, vystrojení v obleku, s dobou služby 12 hodín v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. každý pracovný deň počas platnosti zmluvy;; - 2 zamestnanci strážnej služby, vystrojení bezpečnostnými prostriedkami, s dobou služby 12 hodín v čase od 18.00 hod. do 06.00 hod. (noc), každý deň počas platnosti zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Hlavné požiadavky na výkon strážnej služby:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. ochrana zamestnancov a majetku Objednávateľa i ostatných organizácií a užívateľov (nájomcov) sídliacich v objektoch Objednávateľa a v areáli Objednávateľa v súlade s režimovými opatreniami;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. režimová činnosť ochrany objektov minimálne v rozsahu vstup a pohyb osôb, vjazd a výjazd vozidiel, obchôdzková činnosť a pomoc a spolupráca pri riešení prípadov ohrozenia zdravia a životov osôb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: alebo majetku v chránených objektoch;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. riešenie krízových situácií, ohlasovacia povinnosť v prípade narušenia objektu alebo havarijnej situácie (prasknuté potrubie, vytečenie vody, požiar a pod.);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. odkódovanie a zakódovanie elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) budovy, kontrola vnútorných priestorov budov;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. výkon pravidelných obchôdzok  v priestoroch objektov, kontrola vonkajších priestorov budov a areálu;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. kontrola neporušenosti plášťa budov ako aj uzatváracích zariadení (napr. rampy, vstupné brány, dvere);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. kontrola všetkých administratívnych priestorov a sociálnych zariadení po odchode zamestnancov, pozhasínanie rozsvietených  svetiel;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. kontrola kamerového systému pre objekty a areál Objednávateľa;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9. kontrola bezpečného uzavretia vchodových dverí a okien (formou vonkajšej obhliadky budov);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10. kontrola a stráženie obvodového oplotenia areálu vrátane kontroly vonkajších priestorov budov a areálu spojená s hrubým upratovaním pred budovou (pozbieranie náhodne zaneseného drobného odpadu na pozemok areálu, napr. papiere, plastové fľaše a pod.);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 11. informačná služba (informátorská činnosť), poskytovanie základných informácií klientom a návštevám a ich usmerňovanie v rámci objektu;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12. vykonávanie funkcie spojovateľa - prepájanie hovorov počas pracovnej doby stanovenej pre daný objekt;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13. kontrola a zabezpečovanie režimu pri vstupe do objektu a odchode osôb z objektu, zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do areálu Objednávateľa;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 14. evidencia a ohlasovanie návštev a servisných spoločností vrátane vydávania návštevných kariet;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 15. prijímanie a uvádzanie návštev a servisných spoločností, vrátane vydávania návštevníckych kariet;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 16. vykonávanie doprovodu tretím stranám v budove (servisné spoločnosti, iní zmluvní partneri);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: ,17. kontaktovanie navštívených zamestnancov Objednávateľa, či príjme návštevu, prepájanie volaní, odovzdanie písomných odkazov, mimoriadnych osobne doručených zásielok;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 18. podávanie základných informácií klientom a asertívne zvládanie agresívnych klientov;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 19. výkon kľúčovej služby, evidencia a ukladanie kľúčov (odovzdávanie a preberanie kľúčov od izieb, kancelárií, učební, zasadačiek a ostatných priestorov);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 20. výkon služieb recepcie vrátane evidencie ubytovaných, ubytovania hostí a evidencie návštev v priestoroch Objednávateľa (kontrola dodržiavania pokynov podľa ubytovacieho poriadku a nočného kľudu po 22.00 hod.);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 21. zabezpečenie plnenia úloh a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi ustanovených v § 11 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 22. zabezpečenie plnenia úloh ohlasovne požiaru (s osobitnou ostražitosťou v čase zníženej prevádzky a mimo pracovnej doby), v prípade vzniku požiaru vykonanie obhliadky miesta, bezodkladné privolanie Hasičského a záchranného zboru a organizovanie spoločného postupu pri likvidácii požiaru;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 23. zabezpečenie obsluhy zariadení elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a vykonávanie ich dennej kontroly poučenými zamestnancami spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, v popisnom označení a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly funkčnosti požiarnych hlásičov (raz denne zaevidovať v knihe elektronickej požiarnej signalizácie), vrátane vedenia súvisiacej dokumentácie;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 24. vedenie prevádzkovej knihy zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, vrátane vykonávania záznamov o stave zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 25. zabezpečenie opatrení na odstránenie rizika požiaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť požiarnej ochrany a pokynmi Objednávateľa;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 26. zabezpečenie plnenia náhradných opatrení v mimopracovnom čase Objednávateľa z hľadiska zabezpečenia ochrany pred požiarmi chránených objektov, ak elektrická požiarna signalizácia alebo stabilné hasiace zariadenie nie je akcieschopné;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 27. otváranie mechanických bariér (rampa, vstupná brána do areálu a pod.) a obsluha automatickej vjazdovej rampy pre automobily;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 28. zabezpečenie režimu pri vjazde a výjazde motorových vozidiel, kontrola oprávnenosti vstupov a výstupov motorových vozidiel do areálu a na parkoviská v areáli Objednávateľa, kontrola oprávnenosti vstupu ako aj oprávnenosti vyvážaného a dovážaného materiálu, zamedzenie odcudzenia a poškodzovania majetku Objednávateľa i ostatných organizácií a užívateľov (nájomcov);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 29. usmerňovanie motorových vozidiel na parkovisku a pri vstupe cez vjazdovú rampu;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 30. dohľad nad parkovacou disciplínou v súlade s parkovacou politikou Objednávateľa;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 31. nahlasovanie porúch a havárií počas nepretržitej prevádzky 24 hod. (elektrina, výťahy, voda, kanalizácia, kúrenie);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 32. ohlasovacia povinnosť a plnenie úloh pri zabezpečovaní činnosti pri vzniku mimoriadnych situácií v mimopracovnom čase;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 33. zabezpečenie nevyhnutnej súčinnosti pri riešení krízových situácií (Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov);, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 34. vyhlasovanie požiarneho poplachu, plnenie úloh pri evakuácii a plnenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre zamestnanca strážnej služby z dokumentácie ochrany pred požiarmi;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 35. v prípade spustenia signalizácie úniku plynov v objekte „H“, vykonať potrebné úkony v súlade s pokynmi Objednávateľa, bezodkladne informovať zamestnanca určeného Objednávateľom;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 36. v prípade signalizácie ionizujúceho žiarenia vykonať potrebné úkony v súlade s pokynmi Objednávateľa, bezodkladne informovať zamestnanca určeného Objednávateľom;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 37. zabezpečenie fyzickej ochrany osôb;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 38. riešenie krízových situácií v súčinnosti s políciou SR, organizovanie spoločného postupu proti narušiteľovi, prípadne hrozbe, v spolupráci s ďalšími zložkami (Policajný zbor Slovenskej republiky, špeciálnymi jednotkami) na vykonanie efektívneho zásahu proti prípadnému narušiteľovi objektu Objednávateľa;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 39. vykonanie účinného zásahu proti narušiteľovi v zmysle Zákona, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 33/2006 Z. z., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 40. evidencia výkonu služby formou písomného záznamu z výkonu služby s povinnosťou jeho predloženia na požiadanie Objednávateľovi;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 41. kontrola zamestnancov vykonávajúcich plnenie strážnej služby vedúcim zamestnancom Dodávateľa minimálne dvakrát v mesiaci., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 6.00 hod. - 18.00 hod. každý deň 1 zamestnanec  - Objekt 1, Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2940; Technické vlastnosti: 6.00 hod. - 18.00 hod. každý pracovný deň 1 zamestnanec  - Objekt 1, Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2016; Technické vlastnosti: 6.00 hod. - 18.00 hod. každý pracovný deň  1 zamestnanec- Objekt 2, Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2016; Technické vlastnosti: 18.00 hod. - 6.00 hod. (noc) každý deň 2 zamestnanci - Objekt 1, Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5880; Technické vlastnosti: Spolu, Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12852

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FERDUS s. r. o. 6 6,00 20% EUR 27. Apríl 2020 276146

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×