Obstarávanie

Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 4 objektoch objednávateľa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (2).


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 183,09
Konečná suma(Bez DPH):
3 332,50
Zaplatené:
64.29%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71630000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
Rozsah v zmysle časti technick. vlastnosti Presne
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „OPaOS“) vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v objektoch VšZP v nasledovnej špecifikácii: - OPaOS kotolní (vrátane kontroly rozvodov plynu, regulačnej stanice plynu, prvkov merania regulácie, teplomerov a tlakomerov, plynových a tlakových zariadení, detektorov plynov), - OPaOS detektorov plynov v garážach,- pravidelná kontrola vykurovacieho systému; Objednávateľ žiada vykonať predmet zákazky v zmysle platnej legislatívy SR a v súlade s ustanoveniami platných technických noriem (STN): - zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;- zákon 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o   živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;; - vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;- vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách; ich čistenia a vykonávania kontrol;; - vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému;  - STN 38 6405: 1988: Plynové zariadenia. Zásady prevádzky. - STN EN 12007-1: Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku.; - STN EN 12327: Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku.; Rozsah vykonávaných kontrolných činností: Objednávateľ v rámci OPaOS vyhradených technických zariadení plynových a tlakových požaduje preukázanie, či zariadenia v danej budove obstarávateľa zodpovedajú bezpečnostným a prevádzkovo-technickým požiadavkám a príslušným normám. Objednávateľ požaduje vykonať pre každý objekt podľa druhu inštalovaného zariadenia:- vizuálnu kontrolu zariadenia kotolne,- tlakovú skúšku, skúšku tesnosti, kontroly tlaku v expanzomate,- kontrolu stavu vody v primárnom a sekundárnom okruhu,- kontrolu a nastavenie činnosti horákov,; -kontrolu funkčnosti obehových čerpadiel,- kontrolu ťahových pomerov kotlov,- kontrolu teploty spalín,- kontrolu zariadení na detekciu úniku plynu a CO,- prehliadku plynových rozvodov, kontrolu tlaku plynu, kontrolu uchytenia plynovodu a spojov, kontrolu funkčnosti meracích aregulačných prvkov,- kontrolu funkčnosti poistných ventilov vrátane ich preskúšania,- kontrolu funkčnosti ventilov a uzatváracích armatúr vrátane ich premazania,- kontrolu plynových meracích hodín,; - celkovú kontrolu tepelno-energetických zariadení,- kontrolu náterov a označení.; Objednávateľ v rámci OPaOS detektorov plynov v garážach požaduje preukázanie, či zariadenia v danej budove obstarávateľa zodpovedajú bezpečnostným a prevádzkovo-technickým požiadavkám a príslušným normám. Verejný obstarávateľ požaduje vykonať  pre každý objekt podľa druhu inštalovaného zariadenia kontrolu funkčnosti meracích zariadení na detekciu úniku plynu a CO. Objednávateľ v rámci pravidelnej kontrole vykurovacích systémov požaduje vykonanie kontroly vykurovacieho systému v objektoch verejného obstarávateľa z hľadiska energetickej účinnosti v zmysle platnej legislatívy SR.; Objednávateľ zároveň žiada vypracovanie správy o jednotlivých kontrolách, vyhodnotenie prehliadky, skúšky, merania a všetkých poznatkov a faktorov nadobudnutých počas výkonu OPaOS a kontrol, zhrnutie a vymedzenie nedostatkov a nezhôd v zmysle platnej legislatívy SR, určenie termínov pre najbližšiu alebo opakovanú OPaOS a kontrolu a odovzdanie tejto správy prevádzkovateľovi objektu.; Objednávateľ požaduje vykonanie OPaOS a kontr. činností vrátane dodávky všetkých materiálov a zároveň musia byť v navrhnutej cene zahrnuté všetky činnosti a práce spojené so zabezpečením celého predmetu zákazky v určenom mieste realizácie predmetu zákazky (napr. dopravné a prepravné náklady, všetky spotrebované materiály a prostriedky, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, osobné náklady, odvoz a ekologická likvidácia všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii, vypracovanie správy o jednotlivých OPaOS a kontr. činností a pod.).

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: rozvody plynu : nízkotlakový rozvod plynu; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: kotolňa :Teplovodná nízkotlaková kotolňa III.triedy, palivo zemný plyn; 3x kotol; expanzné nádoby Reflex NG 50l, Reflex N 50l, Reflex NG 35l; poistný ventil; detektory plynu; tlakomery, teplomery,; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: čerpadlá, úprava vody poloautomatická GD Water SUVK 8 PAE 927/14; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: plynové zariadenia: 3x kotol Termona Therm s menovitým výkonom 49 kW; prirodzený prívod vzduchu, maximálny prevádzkový tlak 3bar, maximálna výstupná teplota 80 °C ,; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: tlakové zariadenia: 1x tlaková nádoba Reflex NG35 - skupina Bb1, konštrukčný pretlak 0,3MP4, pracovný pretlak 0,3MP4, objem 35lt., 1x tlaková nádoba Reflex N - skupina Ab1, konštrukčný pretlak 0,6MP4,; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: pracovný pretlak 0,25MPa, objem 50lt., 1x tlaková nádoba Reflex NG - skupina Ab1, konštrukčný pretlak 0,6MPa, pracovný pretlak 0,6MPa, objem 50lt.; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: detektory plynov:  ústredňa DX9100, snímač GECO21 - 7ks v garáži, snímač GI30N v kotolni, komunikačný modul XT-9100-8304C - 2ks,modul digitálnych vstupov XP-9103-8304C,; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: modul digitálnych výstupov XP-9105-8304C,, modul digitálnych vstupov XP-9102-8304C; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: Termín revízie :  11/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN DETEKTORY PLYNOV (mimo kotolne), Hodnota / charakteristika: ústredňa DX9100, snímač GECO21 - 7ks v garáži, snímač GI30N v kotolni,Termín revízie : 8/2020; Technické vlastnosti: Objekt 1 TN VYKUROVACÍ SYSTÉM, Hodnota / charakteristika: počet radiátorov: 61 ( 1.NP - 30ks, 2.NP - 24ks, 3.NP - 7ks ), výduchy kúrenia v podlahách: 12, Termín revízie : 12/2019; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: rozvody plynu NTL 2 kPa ,; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: kotolňa:  v objekte umiestnené 3 kotly - každý pracuje do samostatného systému bez možnosti prepojenia - Beretta Exclusive, Buderus Logamax Plu, expanzné nádoby Reflex N 18lt.,; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: ČKD DUKLA 35lt., čerpadlá, armatúry; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: plynové zariadenia:1x Beretta Exclusive MIX 28C.S.I. s výkonom 28kW, max. pretlak 3bar, pripojovací tlak 2kPa a max. teplota 90 °C, 1x Buderus Logamax Plus GB112-24 s výkonom 23,4kW, max. pretlak 3bar; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: pripojovací tlak plynu 2kPa a maximálna teplota 90°C, 1x Fondital Minorca KC24 s výkonom 24kW, max. pretlak 3bar, pripojovací tlak plynu 2kPa a max. teplota 90 °C; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: tlakové zariadenia 1x tlaková nádoba Reflex N - skupina Bb1, konštrukčný pretlak 0,3MPa, pracovný pretlak 0,18MPa, objem 18 l; 1x tlaková nádoba ČKD DUKLA - skupina Bb1,; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: konštrukčný pretlak 0,3MPa, pracovný pretlak 0,18MPa, objem 35 l; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: Termín revízie : 7/2020; Technické vlastnosti: Objekt 2 TN VYKUROVACÍ SYSTÉM, Hodnota / charakteristika: počet radiátorov: 67 ( 1.PP - 23ks, 1.NP - 29ks, 2.NP - 7ks, 3.NP - 8ks ),  Termín revízie : 7/2020; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica  KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: rozvody plynu: nízkotlakový rozvod plynu - bez potreby revízií v období platnosti zmluvy; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: meranie a regulácia : Siemens RVA 63.280, Siemens RVA 46.531, Termín revízie :  12/2020; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: kotolňa:  teplovodná kotolňa III. triedy; 3 x stacionárny liatinový kotol plynový Protherm; riadiaca ekvitermická regulácia kotolne Siemens RVA 63.280 a RVA 46.531, zásobníkový ohrievač; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: vody stojatý, čerpadlá, elektronická úrava tvrdej vody EZV 50, tlaková expanzná nádoba, tlakomery, teplomery,  Termín revízie : 4/2020; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: plynové zariadenia 3 x stacionárny liatinový kotol Protherm, typ Medveď 60 PLO s menovitým tepelným výkonom 49,5 kW / 1 kotol; atomsferické horáky horáky so vstupným tlakom plynu 2,0 kPa.; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: Termín revízie : 3/2020; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: tlakové zariadenia:  zásobníkový ohrievač vody stojatý Reflex Winkelmann typ Quadrica Euro 120 P, objem 115 litrov, výkon 7 Kw so zabudovanou expanznou nádobou Aquamat - V, objem 2 litre;; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: tlaková expanzná nádoba Reflex Winkelmann typ Reflex N, skupina Ab, objem 140 l; hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov typ HVDT 2,  Termín revízie : 4/2020; Technické vlastnosti: Objekt 3 Považská Bystrica VYKUROVACÍ SYSTÉM, Hodnota / charakteristika: celkový počet radiátorov: 87 (1 PP-8 ks, 1NP-29 ks, 2NP-21 ks, 3NP-15 ks, 4NP-14 ks), Termín revízie : 12/2019; Technické vlastnosti: Objekt 4 Prievidza KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: rozvody plynu: nízkotlakový rozvod plynu; Technické vlastnosti: Objekt 4 Prievidza KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: regulačná stanica plynu:  regulátor tlaku plynu ALZ-typ 6U/AB; Technické vlastnosti: Objekt 4 Prievidza  KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: meranie a regulácia :  Priestorý regulátor pre reguláciu kotlov PT59; Technické vlastnosti: Objekt 4 Prievidza KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: kotolňa : Teplovodná nízkotlaková kotolňa, palivo zemný plyn; 5xkotol; expanzné nádoby 3 ks; poistný ventil, tlakomer rozsah 0-6 kPa s tlakom 2 kPa, úprava vody CHÚV SMK BNT; Technické vlastnosti: Objekt 4 Prievidza KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: tlakové zariadenia: 3x tlaková nádoba Expanzomat T ,; Technické vlastnosti: Objekt 4 Prievidza KOTOLŇA, Hodnota / charakteristika: Termín revízie :  11/2020

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet objektov ( 2x Trenčín , 1x Považská Bystrica, 1x Prievidza), Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REVIZ-DETVA s.r.o. 4 3 999,00 20% EUR 11. December 2019 271130

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×