Obstarávanie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
736 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
736 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66516400-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti má poistený právo, aby poistiteľ za neho poškodeným nahradil: a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením s výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila odškodnenie poškodenému/ým (Poistenie členov orgánov Spoločnosti); b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením v rozsahu, v akom spoločnosť oprávnene nahradila škodu poškodenému/ným, avšak maximálne do výšky, v akej spoločnosť skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti); c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených v zmysle písm. a) a b) v súdnom alebo mimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výšky limitu zodpovednosti za škodu uvedeného v poistnej zmluve; d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 736 000,00 Neuvedené EUR 27. September 2019 258162

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Jún 2019 18. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043187/content/955948/download","filename":"01 SP - Poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu clenmi organov spolocnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043187/content/955949/download","filename":"02 Príloha č .1 k časti A.1 SP - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043187/content/955951/download","filename":"03 Príloha č. 2 k časti A.1 SP - Jednotný európsky dokument - formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043187/content/955952/download","filename":"04 Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043187/content/955953/download","filename":"05 Príloha č. 1 k časti B.2 - Tabuľka č. 1 Ročné poistenie ...pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043187/content/955954/download","filename":"06 Príloha č.1 k č. B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054480/content/980388/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Október 2019 11. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060903/content/994721/download","filename":"01 Zápisnica z Otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Október 2019 1. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059073/content/991167/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií I. 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958558/download","filename":"Vysvetlenie informácií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958559/download","filename":"Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958560/download","filename":"Notárska zápisnica k zmene základného imania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958561/download","filename":"Výpis z obchodného registra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958562/download","filename":"Vyrocna sprava 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958563/download","filename":"Účtovná závierka + Správa auditora k 31.12.2016.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958564/download","filename":"Iný výkaz alebo príloha k 31.12.2017 .PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958565/download","filename":"Účtovná závierka + Správa audítora k 31.12.2017.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958566/download","filename":"Iný výkaz alebo príloha k 31.12.2018 .PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958567/download","filename":"Správa audítora k 31.12.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044538/content/958568/download","filename":"Účtovná závierka k 31.12.2018.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Október 2019 11. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060902/content/994719/download","filename":"04 Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 11. Október 2019 11. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060904/content/994722/download","filename":"02 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060904/content/994723/download","filename":"03 Zápisnice z vyhodnotenia ponúk II..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060904/content/994724/download","filename":"05 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk fin..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 27. November 2019 27. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068073/content/1008899/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 27. November 2019 27. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068074/content/1008900/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zmluva Poistná zmluva č. 411 026 998 - Poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosť 27. September 2019 27. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058728/content/990472/download","filename":"ZM_2019_0322_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×